Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MS1-Praktyka pedagogiczna w szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ2-MS1-PW-PSz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS1-Praktyka pedagogiczna w szkole
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Praktyka dyplomowa ma charakter próbnej pracy nauczycielskiej w klasach I-III, powinna zapoznać z różnymi aspektami pracy zawodowej nauczycieli/lek wczesnej edukacji.

Praktyka dyplomowa ma w szczególności umożliwić studetom/tkom: rozwijanie refleksji pedagogicznej i twórczej postawy wobec sytuacji dydaktycznych i wychowawczych w szkole, doskonalenie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktycznym działaniu, osiąganie sprawności w projektowaniu, planowaniu, organizowaniu i prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metody projektów, doskonalenie umiejętności dokumentowania i ewaluacji własnej pracy.

Pełny opis:

Pełny opis

Praktyka dyplomowa ma charakter próbnej pracy nauczycielskiej w klasach I-III, powinna zapoznać z różnymi aspektami pracy zawodowej nauczycieli/lek wczesnej edukacji, a w szczególności umożliwić studetom/tkom: rozwijanie refleksji pedagogicznej i twórczej postawy wobec sytuacji dydaktycznych i wychowawczych w szkole, doskonalenie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktycznym działaniu, osiąganie sprawności w projektowaniu, planowaniu, organizowaniu i prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metody projektów, doskonalenie umiejętności dokumentowania i ewaluacji własnej pracy.

Na treść praktyki składa się:

1. Pogłębienie wiedzy na temat dokumentów prawnych funkcjonowania szkoły: statut, program wychowawczy, program profilaktyczny, program współpracy z rodzicami, szkolny system oceniania, kompetencje rady pedagogicznej, inne regulaminy obowiązujące na terenie szkoły.

2. Prowadzenie i korzystanie z dokumentacji szkolnej: program, rozkład materiału, dziennik lekcyjny

3. Pogłebienie wiedzy na temat zasad oceny pracy nauczyciela, wynikających z planu nadzoru pedagogicznego.

4. Wykonywanie obowiązków nauczyciela/lki – wychowawcy klasy

5. Projektowanie, organizowanie, prowadzenie i ewaluacja zajęć z uczniami kl. I-III, realizowanych z wykorzystaniem metody projektów.

6. Analizowanie wyników obserwacji pracy nauczyciela/nauczycielki i uczniów /uczennic klas, w których odbywa się praktyka.

7. Wykorzystywanie w procesie dydaktycznym metod aktywizujących oraz różnych form pracy z uczniami/uczennicami w celu motywowania ich do uczenia się.

8. Diagnozowanie i indywidualizowanie pracy uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

9. Pogłebienie wiedzy na temat zasad współpracy z różnymi instytucjami wspierającymi rozwój dziecka.

10. Ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów/uczennic. Ocenianie zachowania ucznia/uczennicy.

11. Analiza i rozwiązywanie problemów wychowawczych na terenie klasy szkolnej.

12. Dokumentowanie własnej pracy i ocenianie nabytych kompetencji pedagogicznych z wykorzystaniem różnych narzędzi badawczych.

Literatura:

Babiuch M., Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów?, 2005

Fisher R., Uczymy się uczyć, WSiP, 1999

Perry R., Teoria i praktyka. Proces stawania się nauczycielem, WSiP, 2000

Rudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Wyd. Jedność, 2010

Helm J.H., Katz J.G , Mali badacze. Metoda projektu w edukacji elementarnej, Wyd. CODN, 2003

Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna -podstawowe problemy i rozwiązania,

Wyd. Akademickie „Żak”, 2006

Włoch St., Włoch A., Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

Wyd. Akademickie „Żak”, 2009

Tripp D., Zdarzenia krytyczne w nauczaniu. Kształtowanie profesjonalnego osądu, WSiP 1996

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się

Student/ka zna:

- podstawowe dokumenty prawne, na których opiera się praca szkoły,

- zasady oceny pracy nauczyciela, wynikające z planu nadzoru pedagogicznego,

- zasady planowania, organizowania, prowadzenia i ewaluacji zajęć, wykorzystujących metodę projektu,

- metody aktywizujące, ich zalety i ograniczenia,

- metody diagnozowania uczniów/uczennic i sposoby wspierania ich rozwoju,

- metodę analizy zdarzeń krytycznych,

- zasady i metody organizowania zebrań i planowania współpracy z rodzicami.

Student/ka umie:

- korzystać i prowadzić dokumentację szkolną,

- obserwować pracę nauczyciela/lki i analizować wyniki obserwacji,

- projektować, organizować, prowadzić i ewaluować zajęcia, realizowane z wykorzystaniem metody projektów,

- wykorzystywać w procesie dydaktycznym metody aktywizujące,

- diagnozować i indywidualizować pracę uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

- oceniać wiedzę, umiejętności oraz zachowanie uczniów/uczennic,

- analizować i rozwiązywanie problemów wychowawczych na terenie klasy szkolnej,

- organizować proces współpracy z rodzicami,

- oceniać i dokumentować własną pracę.

W zakresie kompetencji społecznych student/ka:

- rzetelnie i odpowiedzialnie realizuje zadania praktyk,

- wykazuje aktywność i zaangażowanie w czasie praktyk,

- współpracuje z nauczycielami/lkami i innymi pracownikami szkoły oraz z rodzicami,

- postępuje zgodnie z zasadami i normami etycznymi i prawnymi w pracy pedagogicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria zaliczenia

Praktykę zalicza opiekun z Wydziału na podstawie dokumentacji przebiegu praktyki, opinii szkoły podstawowej oraz własnych spostrzeżeń pohospitacyjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)