Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MS1-Profilaktyka pedagogiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ2-MS1-PWT-PP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS1-Profilaktyka pedagogiczna
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przygotowanie studentów do racjonalnego postępowania dydaktyczno - wychowawczego zmierzającego do redukowania ewentualnych zagrożeń trudnościami edukacyjnymi dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Skrócony opis:

Przedmiot wyposaża słuchaczy w wiedzę dotyczącą istoty, zadań, modeli, rodzajów i typów profilaktyki pedagogicznej. Studenci mają też okazję nauczyć się przygotowania programów profilaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ukierunkowanych na zagrożone obszary ich funkcjonowania edukacyjnego oraz ukierunkowanych na różne potrzeby rozwojowe.

Pełny opis:

Przedmiot przygotowuje słuchaczy do racjonalnego postępowania dydaktyczno - wychowawczego zmierzającego do redukowania ewentualnych zagrożeń trudnościami edukacyjnymi dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wyposaża ich w wiedzę dotyczącą istoty, zadań, modeli, rodzajów i typów profilaktyki pedagogicznej. Studenci mają też okazję nauczyć się przygotowania programów profilaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ukierunkowanych na zagrożone obszary ich funkcjonowania edukacyjnego oraz ukierunkowanych na różne potrzeby rozwojowe. Treści przedmiotu pozwalają także zapoznać studentów z przykładowymi programami profilaktycznymi wykorzystywanymi zarówno w przedszkolach jak i szkołach podstawowych.

Literatura:

J. Szymańska - Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki

T. Wiśniewski -Profilaktyka pedagogiczna

A. Kozłowska -Znaczenie relacji rodzinnych dla pozytywnego rozwoju dziecka

K. Geldard,D. Geldard - Jak pracować z dziecięcymi grupami terpeutycznymi

Efekty uczenia się:

Wiedza

- student definiuje w szerokim i wąskim ujęciu pojęcie pojęcie profilaktyki pedagogicznej

- student zna i interpretuje różne rodzaje, modele i typy programów profilaktycznych oraz zasady ich stosowania

- student zna wybrane programy profilaktyczne przeznaczone do stosowania w pracy przedszkolii i szkół podstawowych

-student rozumie potrzebę stosowania programów profilaktycznych w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Umiejętności

- student potrafi klasyfikować oddziaływania profilaktyczne zgodnie z przyjętymi zasadami

-student potrafi konstruować programy profilaktyczne ukierunkowane na określone potrzeby edukacyjne i rozwojowe dzieci

- student potrafi dobierać strategie oddziaływania profilaktycznego zgodnie z określonymi potrzebami dzieci

- student potrafi nawiązywać kontakty ze środowiskiem lokalnym w celu wykorzystania go jako elementu wspierającego program profilaktyczny

Kompetencje społeczne

- student jest wrażliwy na zróżnicowane potrzeby dzieci i ich najbliższego środowiska

student nawiązuje dobre relacje z osobami i instytucjami na rzecz konstruowania z ich pomocą programów profilaktycznych

- student jest refleksyjny w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań służących profilaktyce pedagogicznej

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusje, zadania treningowe, prezentacje

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Nowakowska
Prowadzący grup: Kamila Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)