University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

MS1-Theoretical basis of pedagogical therapy

General data

Course ID: 2300-NZ2-MS1-PWT-TP
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: MS1-Theoretical basis of pedagogical therapy
Name in Polish: MS1-Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej
Organizational unit: Faculty of Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Założeniem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu terapii pedagogicznej pozwalającej interpretować jej funkcje, uwarunkowania, specyficzne aspekty dla skutecznego i refleksyjnego postępowania z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z psychoneurologicznym, psychologicznymi i socjologicznymi uwarunkowaniami terapii pedagogicznej i stworzenie okazji do prowadzenia na tej p-odstawie samodzielnej refleksji nad istotą zadaniami, funkcjami i zasadami terapii pedagogicznej. Treści przemiotu pozwalają studentom wyjasniać potrzebę podejmowania działań terapeutycznych wobec dzieci uwzględniających zróżnicowane konteksty ich rozwoju, edukacji i funkcjonowania społecznego.

Full description: (in Polish)

Przedmiot zapoznaje słuchaczy z psychoneurologicznym, psychologicznymi i socjologicznymi uwarunkowaniami terapii pedagogicznej i stworzenie okazji do prowadzenia na tej p-odstawie samodzielnej refleksji nad istotą zadaniami, funkcjami i zasadami terapii pedagogicznej. Treści przemiotu pozwalają studentom wyjasniać potrzebę podejmowania działań terapeutycznych wobec dzieci uwzględniających zróżnicowane konteksty ich rozwoju, edukacji i funkcjonowania społecznego. Celem przedmiotu jest dostarczenie słuchaczom informacji pozwalajacych interpretować cele i specyfikę terapii pedagogicznej w powiązaniu ze szczególna rolą w niej nauczyciela. treści programowe nawiązują m. in. do znanych koncepcji pedagogicznych, pobudzają refleksję nad strategiami poczynań terapeutycznych i ich funkcji. Przedmiot wyjaśnia miejsce terapii pedagogicznej w ksztalceniu zintegrowanym, określa kompetencje terapeutyczne nauczycieli, udział środowiska społecznego dziecka w realizacji zadań terapeutycznych oraz dostracza wiedzy zzakresu planowania organizacji terapiiw wymiarze indywidualnym oraz społecznym

Bibliography: (in Polish)

M. Bogdanowicz - Integracja percepcyjno - motoryczna

G. King - Umiejętności terapeutyczne nauczyciela

M. Kutscher - Dzieci z zaburzeniami łączonymi

B. Skałbania - Terapia pedagogiczna uczniów dyslektycznych w teorii i praktyce

B. Kaja - Zarys terapii dziecka

R. Derning, B. Lutje - Klose - Pedagogika trudności w uczeniu się

Learning outcomes: (in Polish)

WIEDZA

Student:

- posiada wiedzę nt. celów, zadań, rodzajów, aspektów etapów oraz zasad terapii pedagogicznej

- wyjaśnia terqapię pedagogiczną w płaszczyźnie pedagogicznej, psychologicznej, socjolologicznej i psychoneurologicznej

- interpretuje działania terapeutyczne z perspektywy znanych mu dyskursów pedagogicznych

- identyfikuje i klasyfikuje metody terapeutyczne i zna ich założenia

- zna założenia organizacyjne terapii pedagogicznej

- dostrzega zasadność i możliwość wprowadzania działań terpeutycznych w przebieg kształcenia zintegrowanego

UMIEJĘTNOŚCI

Student:

- potrafi dobierać rozwiązania terapeutyczne adekwatnie do zidentyfikowanych problemów edukacyjnych i rozwojowych dzieci

- potrafi opracować indywidualny profil programu wspierania terapeutycznego dziecka z uwzględnieniem specyfiki jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

- potrafi włączać środowiska społeczne dziecko w poszerzenie wpływu terapeutycznego

- świadomie dobiera strategie terapeutyczne i włącza je w przebieg codziennych wpływów edukacyjnych

KOMPETENCJE

Student:

- jest świadomy roli nauczyciela w procesie terapii pedagogicznej

- świadomie przestrzega zasad terapii pedagogicznej

-jest etyczny, empatyczny i refleksyjny w relacjach z dzieckiem szczególnie w płaszczyźnie szczególnie w płaszczyznach wpływów terapeutycznych

- jest świadomy potrzeby ustawicznego pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności z zakresu terpii pedagogicznej

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ocena z przedmiotu obejmuje :

- obowiązkowy i aktywny udział w zajęciach

- wykonanie pracy pisemnej na określony temat na zakończenie zajęć

- egzamin z treści przedmiotowych

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)