University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

MS2-Popular culture and media

General data

Course ID: 2300-NZ2-MS2-ASK-KUL
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: MS2-Popular culture and media
Name in Polish: MS2-Kultura popularna i media
Organizational unit: Faculty of Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

(in Polish) W założeniu, przedmiot kontynuuje rozważania na temat kultury popularnej i mediów zapoczątkowane w ramach zajęć dydaktycznych na studiach licencjackich /spec. ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA/.


Przedmiot wchodzi w skład Modułu specjalnościowego 2.

Mode:

Classroom

Short description: (in Polish)

Skrócony opis:

1. Teoria kultury masowej i popularnej - konteksty pedagogiczne

2. Kultura popularna i media jako istotna część kultury współczesnej.

3. Od kultury typograficznej do e-kultury, czyli przemiany komunikowania - refleksje epistemologiczne

4. Psycho-społeczne, kulturowe i edukacyjne znaczenie oddziaływania mediów

5. Dzisiejsza kultura popularna i media a problemy wychowania

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z następującymi zagadnieniami:

1. Kultura masowa a kultura popularna – definicje, sposoby rozumienia, geneza, cechy, etapy rozwoju. Charakterystyka poszczególnych układów kultury.

2. Różne stanowiska wobec wobec kultury masowej i kultury popularnej /Szkoła Frankfurcka, strukturalizm, semiologia, marksizm i inne/. Krytyka, obrona, afirmacja oraz sposoby wykorzystania kultury popularnej /polityka, ideologie, marketing/.

3. Przemiany współczesnej kultury, sytuacja człowieka - uczestnika dzisiejszej kultury w obliczu ekspansji kultury konsumpcyjnej i komercjalizacji różnych obszarów kultury.

4. Ewolucja mediów na przestrzeni wieków; rozwój nowych technologii komunikacyjnych a przeobrażenia kultury; kultura typograficzna, kultura audiowizualna a Internet.

5. Teorie i koncepcje społecznego oddziaływania mediów; konstruowanie komunikatów i ich recepcja przez uczestników dzisiejszej kultury. Proces komunikacji, znak i znaczenie, symbole, ikony i mity współczesnej kultury audiowizualnej.

6. Perswazja i propaganda w mediach audiowizualnych – podstawowe zjawiska, mechanizmy i zagadnienia. Marketing polityczny i rozrywka medialna jako sposób realizacji celów ideologicznych, politycznych i komercyjnych – próba refleksji krytycznej

7. Kultura popularna, media, wychowanie – wybrane zagadnienia:

• dzieci i młodzież jako uczestnicy kultury dzisiaj – diagnoza sytuacji

• dzieci i młodzież wobec kultury konsumpcyjnej i różnych form reklamy

• obrazy zła, agresji, przemocy w mediach audiowizualnych jako problem pedagogiczny

Bibliography: (in Polish)

Literatura - wybrane pozycje:

1. Golka. M: Socjologia kultury.

2. Mrozowski M. Spory o siłę oddziaływania mediów.

3. McLuhan M. : Wybór tekstów.

4. Strinati D.: Wprowadzenie do kultury popularnej.

5. Barthes R. Mitologie.

6. Castells M. : Społeczeństwo sieci.

7. Pratkanis A; Aronson E.: Wiek propagandy.

8. Melosik Z.: Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji.

9. Jenkins H. : Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów.

10. Kossowski P. Od kultury masowej do e-kultury. Nowe konteksty, wyzwania i zadania dla pedagogiki mediów.

* Dodatkowo, w ramach zajęć, wyświetlane są filmy dokumentalne.

* Powyższej listy lektur nie należy utożsamiać z wymaganiami do zaliczenia/egzaminu.

Learning outcomes: (in Polish)

Efekty uczenia: Po zakończeniu kursu student umie:

• definiować terminy specjalistyczne związane z teorią kultury masowej, kultury popularnej i mediów, wskazywać etapy, kierunki rozwoju współczesnej kultury medialnej i komunikowania społecznego oraz rozpoznawać najważniejsze zjawiska z tego obszaru

• analizować, klasyfikować, porównywać procesy i zjawiska tworzące podstawowe układy kultury oraz różne odmiany komunikacji medialnej

• rozpoznawać i interpretować zjawiska z omawianego zakresu z pedagogicznego punktu widzenia oraz formułować samodzielnie krytyczne oceny kultury masowej, popularnej i mediów masowych

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunki zaliczenia:

- Przygotowanie do zajęć i znajomość treści lektur

- Aktywność podczas konwersatoriów związana z tematem zajęć /inicjowanie i udział w dyskusjach, refleksje nad omawianymi problemami/

- Wywiązywanie się /terminowe/ z zadanych prac pisemnych i należyte przygotowanie uzgodnionych wcześniej referatów lub prezentacji multimedialnych

- Frekwencja na konwersatoriach i kultura osobistą studenta.

Szczegółowe i aktualne warunki zaliczenia przedmiotu przez studenta określa prowadzący zajęcia - zawsze na początku zajęć

UWAGA:

* Przedmiot nie jest zaliczany na ocenę.

* Przedmiot wchodzi w skład MODUŁU SPECJALNOŚCIOWEGO ASK 2

* Warunkiem dopuszczenia do powyższego egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z przedmiotu "Kultura popularna i media".

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)