Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MS2-Praca z rodziną z problemem alkoholowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ2-MS2-PRSW-PA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS2-Praca z rodziną z problemem alkoholowym
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Tematyka zajęć obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące uzależnienia od alkoholu i jego wpływu na funkcjonowanie jednostki i rodziny.

•Podstawowe wiadomości o alkoholu i alkoholiźmie

•Rodzina z problemem alkoholowym

•Leczenie – terapia- profilaktyka

Pełny opis:

Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia pozwalające na:

•zrozumienie istoty uzależnienia i współuzależnienia

•przyjrzenie się różnym grupom pacjentów placówek odwykowych (mężczyźni, kobiety, młodzież, osoby starsze itd.)

•poznanie wymiarów funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym

•poznanie perspektywy wszystkich członków rodziny (uzależniony, współuzależniony, dzieci)

•poznanie możliwości leczenia alkoholizmu (modele, ośrodki, ruchy samopomocowe itd.)

•poznanie strategii i programów profilaktycznych zmniejszających ryzyko wystąpienia problemu alkoholowego

Literatura:

•Badania nad dziećmi alkoholików (Raport 26), PARPA 2000

•J. Bradshaw, Zrozumieć rodzinę, Warszawa 1994

•S. Brown, Leczenie alkoholików. Rozwojowy model powrotu do zdrowia, Warszawa1990

•T. Cermak, Czas uzdrowić swoje życie, Warszawa 1998

•L. Cierpiałkowska, Alkoholizm. Małżeństwa w procesie zdrowienia, Poznań 1997

•A. Margasiński, Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu, Kraków 2010

•B. Robinson, J. Rhoden, Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików, Warszawa 2003

•A. Seweryńska: Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej. Przewodnik dla wychowawców i nauczycieli, Warszawa 2003

•S. Wegscheider-Cruse, Nowa szansa. Nadzieja dla rodziny alkoholowej, Warszawa 2000

•J. Woititz, Dorosłe dzieci alkoholików, Warszawa 2000

•K. Wojcieszek, Człowiek spotyka alkohol. Filozoficzne podstawy wychowania do trzeźwości w ujęciu tomistycznym, Warszawa 2010

•B. Woronowicz: Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Student:

•Zna kryteria diagnostyczne nadużywania i uzależnienia od alkoholu jak również współuzależnienia (ICE-10, DSM-IV)

•Zna fazy, typy, konsekwencje alkoholizmu

•Zna mechanizmy związane z funkcjonowaniem rodziny alkoholowej z uwzględnieniem perspektywy wszystkich członków rodziny

•Zna programy i modele leczenia odwykowego oraz istotę ruchu samopomocowego

•Potrafi ocenić sytuację dziecka alkoholika w środowisku rodzinnym i szkolnym.

•Wskazuje możliwości pomocy osobom/ rodzinie z problemem alkoholowym

Metody i kryteria oceniania:

•Obecność na zajęciach (dopuszzcalne 2 nieobecności, każda następna musi być usprawieliwiona)

•Przygotowanie do zajęć (literatura),

•Realizacja zadań (karty ćwiczeń)

•kolokwium sprawdzające zdobytą wiedzę

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)