University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

MS2-Elementary Education in the Contemporary Theory and Practice

General data

Course ID: 2300-NZ2-MS2-PW-WKP
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: MS2-Elementary Education in the Contemporary Theory and Practice
Name in Polish: MS2-Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej
Organizational unit: Faculty of Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Type of course:

obligatory courses

Short description: (in Polish)

Celem wykładu jest prezentacja współczesnych koncepcji edukacji wczesnoszkolnej w perspektywie doświadczeń wybranych krajów Europy i świata oraz analiza polskiej edukacji w kontekście badań ujawniających różne aspekty jej funkcjonowania. Problematyka wykładu będzie się też koncentrować wokół głównych obszarów zmian możliwych do wprowadzenia w polskiej edukacji wczesnoszkolnej.

Full description: (in Polish)

Zagadnienia szczegółowe

Problematyka wykładów koncentruje się wokół następujących tematów:

1. Pedagogika wczesnoszkolna - przedmiot badań i perspektywy rozwoju w świetle zmian w edukacji elementarnej. Rola nauczyciela wczesnej edukacji wobec wyzwań współczesności.

2. Edukacja elementarna w krajach Unii Europejskiej: struktura organizacyjna, wybrane problemy praktyki edukacyjnej.

3. Rozwój dziecka i jego konteksty w świetle współczesnych koncepcji psychologicznych.

4. Znaczenie edukacji przedszkolnej na podstawie badań i doświadczeń międzynarodowych.

5. Nierówności społeczne w systemie edukacyjnym na przykładzie edukacji elementarnej: uwarunkowania i możliwości zmiany.

6. Program międzynarodowej oceny umiejętności uczniów OECD/PISA - wyniki polskich 15-latków a wprowadzanie zmian w edukacji elementarnej.

7. Program PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) - międzynarodowe badania umiejętności czytania dzieci 9-letnich i wnioski edukacyjne wynikające z analizy uzyskanych wyników.

8. Badania osiągnięć szkolnych dzieci 9-letnich w Polsce - analiza wyników badań i ich implikacje pedagogiczne.

9. Wybrane problemy z zakresu początkowej nauki czytania i pisania - interakcyjny model nauki czytania i pisania.

10. Krytyczna analiza edukacji matematycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

11. Uczenie myślenia w edukacji elementarnej (myślenie krytyczne, twórcze, rozwiązywanie problemów) - podstawy psychologiczne i praktyczne zastosowania.

12. Rówieśniczy tutoring i jego znaczenie w edukacji elementarnej.

13. Nauczyciele edukacji elementarnej w okresie zmian oświatowych.

Bibliography: (in Polish)

" I. Białecki, J. Haman, Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów OECD/PISA. Wyniki polskie - raport z badań. Warszawa, Fundacja Res Publica, MENiS 2003

" S. Bowkett, Wyobraź sobie, że? Ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów. WSiP 2000

" A. Brzezińska, Społeczna psychologia rozwoju. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000

" J. Bruner: Kultura edukacji.. Universitas. Kraków 2006

" M. Covington, K.M. Teel: Motywacja do nauki. GWP 2004

"

" M. H. Dembo: Stosowana psychologia wychowawcza. WSiP 1997

" R. Korhonen, Early childhood education and pre0school education for six years olds in Finland - inperspective of child-centered education, w : Problemy wczesnej edukacji, nr1/2 2007

" K. Konarzewski, Reforma oświaty. Podstawa programowa i warunki kształcenia. ISP

" K. Konarzewski, PIRLS 2006. Jak czytają dzieci w Polsce i na świecie. Warszawa 2007

" I. Kopaczyńska, A. Nowak-Łojewska, Wymiary edukacji zintegrowanej. Impuls Kraków 2007

" G. Krasowicz-Kupis, Rozwój metajęzykowy a osiągnięcia w czytaniu u dzieci 6-9-letnich. Wydawnictwo UMCS Lublin 1999

" Z. Kwieciński, Blokada rozwoju. Skutki nierówności w poziomie alfabetyzacji. W: Edukacja przedszkolna w Polsce - szanse i zagrożenia (red. M. Zahorska) Instytut Spraw Publicznych 2003

" G. Mietzel: Psychologia kształcenia. Praktyczny podręcznik dla pedagogów i nauczycieli.

" B.Muchacka, K.Kraszewski (red.): Kształcenie nauczycieli przedszkoli i klas początkowych w okresie przemian edukacyjnych. Wydawnictwo Naukowe AP Kraków 2004

" R. Nowicka (red): Zreformowana wczesna edukacja - od refleksji ku działaniom nauczycieli.

" R. Perry: Teoria i praktyka. Proces stawania się nauczycielem. WSiP 2000

" E. Putkiewicz, M. Żytko, Znaczenie edukacji przedszkolnej na podstawie badań i doświadczeń międzynarodowych, w: Edukacja przedszkolna w Polsce - szanse i zagrożenia (red. M. Zahorska), Instytut Spraw Publicznych 2003

" J. Potworowski, Angielski program krajowy - wspólne problemy, odrębne rozwiązania w:

" K. Konarzewski, Reforma oświaty. Podstawa programowa i warunki kształcenia. ISP 2004

" H. Sowińska, R. Michalak, Edukacja elementarna jako strategia zmian rozwojowych dziecka. Oficyna Wydawnicza "Impuls" Kraków 2004

" M. Tomasello: Kulturowe źródła ludzkiego poznawania. PIW 1999

" L. Wygotski: Wybrane prace psychologiczne II. Red. A. Brzezińska, M. Marchow, Poznań 2002

" M. Żytko: Edukacja dzieci z zaniedbanych środowisk - doświadczenia międzynarodowe. W: Pedagogika małego dziecka - wybrane zagadnienia (red. M. Karwowska-Struczyk, E.Słodownik-Rycaj), Wydział Pedagogiczny UW, IBE 2007, s. 245-257

" R.J. Marzano, D. E. Paynter, Trudna sztuka pisania i czytania. GWP Gdańsk 2004

" M. Żytko, Pisanie -żywy język dziecka. Wydawnictwa UW, 2006

" Red. M. Żytko, M. Dąbrowski: Badanie umiejętności podstawowych uczniów klas trzecich szkoły podstawowej. Raport z badania ilościowego cz.1, Warszawa 2007

Learning outcomes: (in Polish)

porównanie doświadczeń wybranych krajów w zakresie zmian w edukacji wczesnoszkolnej

- refleksyjne spojrzenie na polską praktykę edukacyjną w świetle badań

- wskazanie kierunków zmian w polskiej edukacji początkowej i roli nauczyciela w tym procesie.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

- aktywność studentów

- przygotowanie eseju na wybrany temat

- ocena prac egzaminacyjnych ( wiedza merytoryczna, koncepcja prezentacji zagadnienia, język wypowiedzi pisemnej

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)