Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza statystyczna w programie MS EXCEL

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-EXCEL-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza statystyczna w programie MS EXCEL
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie przez Internet (platforma edukacyjna)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Zaliczenie przedmiotu pt. „Wstęp do Excela i analizy danych ekonomicznych”, bądź opanowanie materiału omawianego na tym kursie.


Uwaga: kurs ten wymaga od studentów stosunkowo dużo pracy i jest dedykowany dla osób, które znają podstawy Excela i chcą nauczyć się przeprowadzać analizę statystyczną danych. Zajęcia prowadzone są na poziomie zaawansowanym.


Skrócony opis:

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się, bądź usystematyzować wiedzę na temat metod statystycznych stosowanych w badaniach oraz analizie danych. Jest to również kurs dla osób, które dużo pracują w Excelu (m.in. studentów, którzy ukończyli kurs pt. "Wstęp do Excela i analizy danych ekonomicznych") i chcą poznać zastosowania statystyczne wykorzystywanych na co dzień narzędzi Excela. Zakres kursu obejmuje m.in. statystyki opisowe, miary korelacyjne, testy statystyczne parametryczne i nieparametryczne, wykresy – histogramy, punktowe, pudełkowe (BoxPlot), modele regresji liniowej, zadania optymalizacyjne (Solver), analizy symulacyjne zyskowności projektów (metoda Monte Carlo). Zdobyta na kursie wiedza może być wykorzystywana do analizy danych zarówno na potrzeby pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej oraz doktorskiej), jak również w pracy zawodowej.

Pełny opis:

Szczegółowa tematyka kursu:

• szeregi czasowe: prezentacja graficzna, analiza stóp wzrostu, budowa i przeliczanie indeksów, zamiana wartości nominalnych i realnych, analiza danych (giełdowych, walutowych, makroekonomicznych),

• statystyki opisowe (m.in. średnia, mediana, dominanta, percentyle, odchylenie standardowe, rozstęp ćwiartkowy, współczynniki zmienności) – metody wyliczania, interpretacja, wizualizacja (histogramy, wykresy pudełkowe – tzw. BoxPlot),

• miary korelacyjne – metody wyliczania, interpretacja, wizualizacja (wykresy punktowe),

• testowanie hipotez statystycznych: budowa testów (rozkłady, istotność, błędy pierwszego i drugiego rodzaju), rodzaje testów (dla prób zależnych i niezależnych, dla małych i dużych prób, dla średniej i zróżnicowania), wybór odpowiedniego testu, interpretacja wyników testów, wizualizacja wyników, testy nieparametryczne,

• modele regresji: model regresji liniowej (KMRL), estymacja modeli, istotność zmiennych, interpretacja modelu – jakość dopasowania, błędy, współczynniki zmiennych, modele ze stałą oraz bez stałej, zmienne zero-jedynkowe, trendy czasowe, praktyczne przykłady analiz ekonometrycznych,

• badania operacyjne (optymalizacja): problemy optymalizacyjne w ekonomii i biznesie, analiza warunkowa (menedżer scenariuszy, tabele danych, szukaj wyniku), pakiet optymalizacyjny Solver – ustawienie celu, warunki ograniczające, wartości zmieniane, metody obliczeń, parametry obliczeń,

• badania operacyjne (symulacja): zastosowania symulacji w ekonomii i biznesie, metoda Monte Carlo – idea, sposób użycia, wady i zalety, szacowanie rentowności i ryzyka przedsięwzięcia – biznesplan, badanie zysków firmy, analiza rachunku zysków i strat w powiązaniu ze strukturą i kosztem produkcji,

• przykłady aplikacji statystycznych w Excelu służących do tworzenia histogramów, wykresów pudełkowych oraz testów statystycznych.

Kurs jest przeznaczony dla osób, które znają podstawy Excela i jest realizowany na poziomie zaawansowanym. Nie jest wymagana znajomość modeli statystycznych.

Uwaga 1: zajęcia odbywają się w formie elearningu (pełne materiały do zajęć wraz z rozwiązaniami oraz przygotowane wcześniej filmy instruktarzowe wyjaśniające omawiane zagadnienia – brak zajęć na żywo) na platformie: https://elearning.wne.uw.edu.pl.

Uwaga 2: Obowiązującą na kursie wersją oprogramowania jest Microsoft Office 2019 lub 365 (wersja językowa: polski, system operacyjny: Windows). Korzystanie z wcześniejszej wersji jest możliwe, ale będzie się wiązało z pewnymi utrudnieniami. Wersja językowa Angielska nie stanowi większego problemu, ale inny system operacyjny (np. Mac) może wiązać się z pewnymi utrudnieniami (inna konstrukcja Wstążki, inne działanie niektórych narzędzi Excela, inne skróty klawiaturowe). Uniwersytet Warszawski nie udostępnia uczestnikom potrzebnego sprzętu komputerowego ani oprogramowania.

Literatura:

• Materiały własne

• Walkenbach J, 2020, Excel 2019 PL. Formuły, Helion, Warszawa

• Walkenbach J, 2014, Excel 2013. 101 porad i sztuczek które oszczędzą Twój czas, Helion, Warszawa

• Brand S., 2002, Analiza danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

• Masłowski K., 2004, Excel 2003 PL - 161 praktycznych porad, Helion, Gliwice

• Koronacki J., Mielniczuk J., 2001, Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa

• Ferguson G., Takane Y., 1999, Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

• Red. Szapiro T., 2000, Decyzje menedżerskie z Excelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

• Lapin L., 1987, Statistics for modern business decision, Harcourt Brace Jovanovich

Efekty uczenia się:

Słuchacz uzyska umiejętność przeprowadzania analiz statystycznych w programie MS Excel z wykorzystaniem jego zaawansowanych narzędzi. Tematyka kursu obejmuje następujące zagadnienia: szeregi czasowe, miary statystyczne (statystyki opisowe oraz korelacyjne), testowanie hipotez statystycznych, modele regresji liniowej, badania operacyjne (metody optymalizacyjne oraz symulacyjne). Słuchacz będzie potrafił posługiwać się zaawansowanymi narzędziami statystycznymi w Excelu, m.in. tworzenie wykresów (histogramów, punktowych, pudełkowych tzw. BoxPlot), używanie dodatku statystycznego Analiza danych (AnalysisToolPak), używanie dodatku optymalizacyjnego Solver, korzystanie z dodatków statystycznych stworzonych przez innych użytkowników, tworzenie własnych narzędzi statystycznych przy użyciu wbudowanych funkcji Excelowych. Słuchacz będzie potrafił m.in. stawiać i weryfikować hipotezy statystyczne, tworzyć poprawne modele ekonometryczne i interpretować ich wyniki, konstruować modele zysków w firmie w zależności od danych wejściowych (m.in. cena, sprzedaż, koszty, podatki), tworzyć finansowe biznesplany z rozróżnieniem scenariuszy optymistycznych i pesymistycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Na końcową ocenę składają się:

• Prace domowe (łącznie 60 pkt.): dwie zbiorcze prace domowe każda punktowana po 30 punktów.

• Aktywność na forach dyskusyjnych: merytoryczne wypowiedzi na forach są dodatkowo punktowane. Można zdobyć maksymalnie 3 punkty za każdą wypowiedź.

Oceny:

Punkty Ocena

(0-30) 2

(30-36) 3

(36-42) 3,5

(42-48) 4

(48-54) 4,5

(54-60) 5

od 60 5!

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kusztelak
Prowadzący grup: Andrzej Krasnodębski, Przemysław Kusztelak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)