Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza fundamentalna jako narzędzie inwestycyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW892-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza fundamentalna jako narzędzie inwestycyjne
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami przeprowadzania analizy sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. Aby poznać metody analizy, studenci najpierw zapoznają się ze sprawozdawczością finansową przedsiębiorstwa przede wszystkim z bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz rachunkiem przepływów pieniężnych z punku widzenia analityka. Następnie zostaną zaprezentowane dwa główne obszary analizy tzn. analiza jakościowa oraz analiza ilościowa. W ramach analizy jakościowej studenci poznają sposób przeprowadzania analizy makro-ekonomicznej, mikro-ekonomicznej oraz analizy firmy, a w ramach analizy ilościowej – analizę wstępną oraz analizę wskaźnikową. Zajęcia będą miały charakter praktyczny w celu zdobycia konkretnych umiejętności analitycznych.

Pełny opis:

Zajęcia 1: Omówienie organizacji zajęć. Zapoznanie studentów z problematyką zajęć oraz warunkami zaliczenia. Omówienie ogólnych zasad sprawozdawczości finansowej (według Ustawy o Rachunkowości RP oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości).

Zajęcia 2 / 3: Sprawozdania finansowe: Bilans – funkcja sprawozdania, opis struktury według polskiej i międzynarodowej sprawozdawczości, omówienie głównych kategorii bilansowych oraz ich wyceny.

Zajęcia 4 / 5: Sprawozdania finansowe: Rachunek zysków i strat – funkcja sprawozdania, opis struktury według polskiej i międzynarodowej sprawozdawczości, omówienie różnic pomiędzy wersją porównawczą, a kalkulacyjną rachunku wyników oraz znaczenia tzw. kręgu kosztów.

Zajęcia 6: Sprawozdania finansowe: Rachunek przepływów pieniężnych – funkcja sprawozdania, opis struktury według polskiej i międzynarodowej sprawozdawczości, omówienie różnic pomiędzy wersją pośrednią i bezpośrednią, zasady przygotowanie rachunku przepływów przy użyciu zasady pośredniej.

Zajęcia 7: Analiza jakościowa przedsiębiorstw. Zasady przeprowadzania analizy makro- i mikro-ekonomicznej przedsiębiorstw. Analiza przedsiębiorstwa – czynniki mierzalne oraz niemierzalne. Przedstawienie analizy 5-sił Portera, PESTEL oraz SWOT jako narzędzia do analizy przedsiębiorstwa.

Zajęcia 8: Praca grupowa ze swoimi spółkami. Przeprowadzenie analizy jakościowej spółki.

Zajęcia 9: Analiza wstępna sprawozdań finansowych. Omówienie analizy kwotowej, pionowej i poziomej dla Bilansu oraz Rachunku zysków i strat oraz analizy sald dla Rachunku przepływów pieniężnych.

Zajęcia 10: Analiza wstępna przykładowych sprawozdań finansowych polskiej spółki. Omówienie etapów analizy oraz głównych wniosków.

Zajęcia 11: Analiza wskaźnikowa Prezentacja metod analizy wskaźnikowej w obszarach płynności, zadłużenia, efektywności i rentowności. Analiza Du Ponta.

Zajęcia 12: Analiza wskaźnikowa przykładowych sprawozdań finansowych polskiej spółki. Omówienie etapów analizy oraz głównych wniosków.

Zajęcia 13 / 14: Prezentacje studentów.

Zajęcia 15: Podsumowanie zajęć. Informacja zwrotna do przedstawionych prezentacji.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Wędzki D., „Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego”, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer, Krakόw, 2006.

Literatura dodatkowa:

- Jajuga K. i Jajuga T., „Inwestycje”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008.

- White G. I., Sondhi A. C. i Fried D., „The analysis and use of financial statements”, John Wiley & Sons, Inc., 2002.

- Fridson M. i Alvarez F., „Financial statement analysis: A practitioner’s guide”, John Wiley & Sons, Inc., 2003.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu konwersatorium student będzie potrafił ocenić sytuację finansową spółki w oparciu o powszechnie dostępne źródła i sprawozdania finansowe. Ponadto student będzie potrafił ocenić jakie informacje są istotne w analizie spółki biorąc pod uwagę jej otoczenie rynkowe (m.in. sektor, typ rynku, rodzaj produktu).

Student ma wiedzę o sprawozdawczości finansowej uwzględniając różnice pomiędzy polskimi a międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej. Student ma wiedzę na temat zasadniczych kategorii sprawozdań, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez interesariuszy. Student ma wiedzę na temat oceny sprawozdań przy użyciu wskaźników rentowności, efektywności, zadłużenia i płynności.

1. Student zna i rozumie metody sporządzania sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych). (S1A_W07)

2. Student ma wiedzę o przeprowadzaniu analizy sprawozdań finansowych posługując metodą wskaźnikową. Student zna cztery grupy wskaźników rentowności, efektywności, zadłużenia i płynności. (S1A_W06)

Student ma umiejętność przeprowadzenia samodzielnie analizy sprawozdań finansowej i dokonania oceny funkcjonowania spółki w zakresie rentowności, efektywności, zadłużenia i płynności.

1. Student potrafi przeprowadzić analizę sprawozdań posługując się metodą wskaźnikową. (S1A_U01), (S1A_U02), (S1A_U03), (S1A_U04)

2. Student potrafi zinterpretować wyniki analizy wstępnej (kwotowej, pionowej i poziomej) oraz analizy wskaźnikowej. (S1A_U01), (S1A_U02), (S1A_U03), (S1A_U04)

3. Student umie przedstawić podstawowe zalecenia w celu poprawy wyników wskaźników. (S1A_U01), (S1A_U02), (S1A_U03), (S1A_U04)

Student ma świadomość wpływu polityk i zasad rachunkowości na informacje przedstawiane w sprawozdaniach finansowych spółek. Student umie podejmować decyzje dotyczące zaangażowania środków inwestycyjnych w analizowane spółki.

1. Student ma świadomość w jaki sposób wybór polityk i zasad rachunkowości wpływa na informacje przedstawiane w sprawozdaniach finansowych spółek i rozumie w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą wpływać na ich ocenę. (S2A_K04), (S2A_K05), (S2A_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowe uczestnictwo na zajęciach, przy czym dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność.

Przygotowanie w 2-4 osobowej grupie, a następnie przedstawienie prezentacji dot. analizy wybranej spółki.

Prezentacja powinna zawierać ok. 30-40 slajdów, a wystąpienie powinno trwać od 25 do maksymalne 35 minut.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kocia
Prowadzący grup: Agata Kocia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)