Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budowanie pozycji rynkowej małej firmy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-BUDPOZ-OG
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Budowanie pozycji rynkowej małej firmy
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Zarządzania
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Zarządzania realizowane w CENT
Przedsiębiorczość
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Przedmiot realizowany zdalnie.


Zajęcia nie są przeznaczone dla studentów Wydziału Zarządzania UW.


Uwaga! Przedmiot jest częścią Bloku Przedsiębiorczość w CeNT.

Do uczestnictwa w bloku wymagany jest wybór co najmniej 2 przedmiotów z bloku (w tym obowiązkowo przedmiot Przedsiębiorczość)

Studenci uczestniczący w co najmniej 4 z 7 niżej wymienionych przedmiotów, otrzymują świadectwo wystawione przez Wydział Zarządzania UW.

W skład bloku Przedsiębiorczość wchodzą następujące przedmioty:

1. Przedsiębiorczość

2. Biznesplan

3. Programy i instrumenty wspierania działalności gospodarczej

4. Budowanie pozycji rynkowej małej firmy

5. Prawne aspekty zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej

6. Rachunkowość i finanse w małej firmie

7. Komercjalizacja wiedzy: teoria i praktyka


Aby zajęcia ruszyły na przedmiot musi się zapisać minimum 20 osób.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie głównych wyzwań związanych z zarządzaniem nowym przedsięwzięciem studentom zdobywającym wiedzę na kierunkach niezwiązanych z ekonomią i zarządzaniem. W ramach kursu zaprezentowane zostaną, dostosowane do potrzeb małych firm, pojęcia z zakresu zarządzania, marketingu, zarządzania strategicznego i ich praktyczna aplikacja. Przedstawione zostaną także uwarunkowania oraz główne sposoby rozwijania działalności gospodarczej. W prowadzeniu wykładu będą brać udział, poza wykładowcami akademickimi, praktycy – przedsiębiorcy.

Pełny opis:

Przedmiot prezentuje wyzwania związane z zarządzaniem nowym przedsiębiorstwem i budowaniem jego rynkowej pozycji. W trakcie zajęć zostaną omówione, a także przećwiczone w praktyce (ćwiczenia, studia przypadków) następujące zagadnienia:

- Zarządzanie małą firmą

- Projektowanie organizacji

- Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa

- Rozwój kompetencji przedsiębiorczych

- Wykorzystanie networkingu w działalności przedsiębiorczej,

- Podstawowe rodzaje działań marketingowych, projektowanie mieszanki marketingowej

- Promowanie firmy i rozwój działalności w internecie

- Budowanie przewagi konkurencyjnej: źródła przewagi, podstawowe rodzaje strategii

- Strategie rozwoju, ekspansji i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

- Innowacje w budowaniu pozycji rynkowej przedsiębiorstwa,

- Clustry i parki technologiczne

- Formy współpracy przedsiębiorstw

- Pozyskiwanie, zatrudnianie pracowników i polityka personalna małej organizacji

- Tworzenie wartości materialnej firmy

Wszystkie omawiane zagadnienia będą ilustrowane praktycznymi przykładami dostosowanymi do potrzeb i specyfiki słuchaczy (studenci kierunków niezwiązanych z ekonomią i zarządzaniem). W prowadzeniu przedmiotu wezmą również udział goście – przedsiębiorcy prowadzący własną działalność.

Osiągnięcie celów zajmie ok. 80 godz. pracy własnej studenta.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Glinka, B. i Gudkova, S. 2011, Przedsiębiorczość, Warszawa: Wolters Kluwer.

2. Osterwalder, A. i Pigneur, Y. 2012 Tworzenie modeli biznesowych. Warszawa: One Press.

Materiały Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl)

Materiały dostarczone przez prowadzących zajęcia.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu Przedmiotu osiągnięte zostaną efekty w następujących obszarach:

Wiedza; student:

Zna zasady zarządzania małą firmą

Wie, na czym polega projektowanie organizacji

Zna wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa

Wie, jakie kompetencje przedsiębiorcze i menedżerskie są potrzebne na różnych etapach rozwoju przedsięwzięcia

Zna znaczenie networkingu dla rozwoju przedsięwzięcia

Wie, jakich działań marketingowych wymaga zarządzanie małą firmą

Wie, jakie są możliwości wykorzystania Internetu do budowania pozycji przedsiębiorstwa

Wie, co to jest przewaga konkurencyjna i zna jej podstawowe źródła

Wie, jakie jest znaczenie innowacji dla rozwoju firmy

Wie co to są lustry oraz parki technologiczne i jak można je wykorzystać w prowadzeniu działalności gospodarczej

Zna główne formy i modele współpracy przedsiębiorstw

Wie jaka jest specyfika polityki personalnej w małej firmie, zna rolę odpowiedniego doboru personelu

Umiejętności:

Potrafi zidentyfikować podstawowe wyzwania w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem i umie zaprojektować system zarządzania małą organizacją

Potrafi stworzyć projekt organizacji

Potrafi doskonalić swoje kompetencje przedsiębiorcze i menedżerskie

Potrafi zaprojektować i zbudować trwałe relacje networkingowe

Potrafi zaprojektować działania marketingowe adekwatne do potrzeb małej firmy

Potrafi wykorzystać internetowe kanały komunikacji, dystrybucji, sprzedaży i budowania relacji z klientami,

Umie dobrać odpowiednią dla potrzeb przedsiębiorstwa strategię rozwoju

Umie dobrać źródła i formy budowania przewagi konkurencyjnej do potrzeb przedsiębiorstwa

Potrafi zidentyfikować źródła innowacji, oceniać potencjał innowacyjnego pomysłu

Potrafi pozyskiwać partnerów biznesowych i odpowiednio dobrać formy współpracy z nimi

Potrafi zaprojektować zasady pozyskiwania pracowników i zarządzania nimi

Kompetencje społeczne:

Potrafi w bardziej świadomy sposób budować społeczne relacje (networking)

Wie, jak budować trwałe relacje z partnerami biznesowymi.

Wie jakie jest znaczenie odpowiedniego doboru współpracowników, potrafi budować relacje z pracownikami

Doskonali swoje umiejętności pracy w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu wymaga aktywnego udziału w zajęciach, prac indywidualnych i wykonywanych w grupach ćwiczeń.

Ocena ciągła.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Bajon, Paweł Kłobukowski
Prowadzący grup: Sebastian Bajon, Joanna Chlebiej, Paweł Kłobukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

0Zajęcia nie są przeznaczone dla studentów Wydziału Zarządzania UW.

Aby zajęcia ruszyły na przedmiot musi się zapisać minimum 20 osób.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Bajon, Joanna Chlebiej, Paweł Kłobukowski
Prowadzący grup: Sebastian Bajon, Joanna Chlebiej, Paweł Kłobukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

0Zajęcia nie są przeznaczone dla studentów Wydziału Zarządzania UW.

Aby zajęcia ruszyły na przedmiot musi się zapisać minimum 20 osób.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)