Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Data storytelling

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSt-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Data storytelling
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie przez Internet (platforma edukacyjna)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Zarządzania
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Kurs skierowany jest dla studentów wszystkich Wydziałów UW z wyjątkiem:

- Wydziału Zarządzania


Zajęcia realizowane zdalnie.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

W trakcie tych zajęć uczestnik będzie miał okazję analizować dane i przedstawiać historię przy pomocy aż do efektywnego i atrakcyjnego wizualnie raportowania wyników z użyciem ogólnodostępnych narzędzi (takich jak np. Infogram czy Tableau).

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z prowadzeniem badań statystycznych, wstępną analizą i wizualizacją.

Pełny opis:

W trakcie trwania przedmiotu tematy teoretyczne przeplatać się będą z praktycznymi.

W ramach zajęć przewidziana jest praca na projektem zaliczeniowym w zespołach.

Część teoretyczna:

1. Data storytelling, poszukiwanie danych, badanie statystyczne

2. Opis statystyczny - podstawowe miary statystyczne.

3. Wnioskowanie statystyczne – m.in. pojęcie hipotezy statystycznej, testowanie hipotez.

4. Graficzne przedstawianie (wizualizacja) wyników analiz.

Część warsztatowa::

1. Analiza danych – opis statystyczny i weryfikacja hipotez w arkuszu kalkulacyjnym.

2. Opracowanie wyników i ich wizualizacja przy pomocy ogólnodostępnych narzędzi, np. Knightkab, Infogram itp.

3. Raportowanie wyników

Literatura:

A. Aczel; Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2017

K. Nussbaumer Cole; Storytelling danych. Poradnik wizualizacji danych dla profesjonalistów, Onepress, 2021

B. Pułaska-Turyna; Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa, 2011

H. Rosling; Factfulness, Media Rodzina, Poznań

Efekty uczenia się:

K_U02 – Student potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki, stosując właściwy dobór metod obliczeniowych.

K_K01 – Student jest gotów do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z funkcjonowaniem organizacji, sektora i całej gospodarki z wykorzystaniem modeli matematycznych.

Metody i kryteria oceniania:

10% - obecność na spotkaniach synchronicznych

60% - prace domowe/zadania/quizy

30% - projekt grupowy

Skala ocen:

0 - 59% - 2.0

60% - 67% - 3.0

68% - 75% – 3,5

76% - 83% - 4.0

84% - 91% - 4.5

92% - 98% - 5.0

99% - 100% - 5.5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Michałowicz
Prowadzący grup: Bartłomiej Michałowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Kurs skierowany jest dla studentów wszystkich Wydziałów UW z wyjątkiem:

- Wydziału Zarządzania

Zajęcia odbywają się w rytmie tygodniowym od 23.02 do 8.06.

Spotkania synchroniczne odbędą się w dniach:

21.02

21.03

25.04

16.05

6.06

(wtorki) w godzinach 16.00-17.30 na ZOOM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)