University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Sztuka antyczna w źródłach literackich

General data

Course ID: 2800-DTANT
Erasmus code / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) History and archaeology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: (unknown)
Name in Polish: Sztuka antyczna w źródłach literackich
Organizational unit: Faculty of Archeology
Course groups: (in Polish) Translatorium
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Type of course:

translation courses

Mode:

Classroom

Short description: (in Polish)

Podstawowym celem zajęć jest wskazanie, że historia sztuki starożytnej rozumiana jako analiza zjawisk artystycznych i śledzenie ich ewolucji powstała już w starożytności, o czym świadczą różne dzieła autorów greckich i łacińskich. Lektura tekstów i komentarz, niekiedy w zestawieniu ze źródłami ikonograficznymi, pozwala uświadomić sobie, że nasz obraz sztuki antycznej w dużej mierze jest uwarunkowany terminami, pojęciami, kategoriami opisu, ocenami estetycznymi, przekazanymi nam przez Platona, Arystotelesa, Cycerona, Witruwiusza, Pliniusza Starszego, Plutarcha, Lukiana i wielu innych pisarzy.

Full description: (in Polish)

Obraz sztuki antycznej i działalności artystycznej zawarty w literackich dziełach starożytnych Greków i Rzymian pozwala zrozumieć, jak bardzo uwarunkował on narodziny historii sztuki jako dyscypliny naukowej w czasach nowożytnych. Przynajmniej do końca XIX w. analiza zjawisk artystycznych posługiwała się pojęciami i kategoriami opisu wypracowanymi już w starożytności. Naśladowanie natury w sztukach plastycznych, teoria piękna w sztuce i jego rozumienie, pojęcia klasycyzmu, ewolucji zjawisk artystycznych, ich rozwoju i upadku, społeczna funkcja artystów stanowią zjawiska szeroko analizowane przez pisarzy antycznych. Zastanawiali się oni nad granicami twórczości artystycznej i różnicami między literaturą i sztukami plastycznymi zawartymi w słynnym haśle ut pictura poesis, a liczne opisy dzieł sztuki w literaturze antycznej (ekphrasis) podkreślały cechy charakterystyczne różnych rodzajów twórczości. Ciekawe są również komentarze dotyczące kolekcjonerstwa i rynku dzieł sztuki, powstawania muzeów publicznych i prywatnych i w tym kontekście warto przyjrzeć się ocenie zjawiska tworzenia kopii dzieł sztuki oraz ich konserwacji.

Bibliography: (in Polish)

M. Letizia Gualandi, L'antichità classica. Le fonti per la storia dell'arte, Roma 2014,

G. Becatti, Arte e gusto negli scrittori latini, Firenze 1951,

A. Reinach, Recueil Milliet. Textes grecs et latins relatifs à l'histoire de la peinture ancienne, Paris 1921, ed. A. Rouveret, Paris 1985,

J.J. Pollitt, The Ancient View of Greek Art: Criticism, History and Terminology, New Haven-London 1974,

J.J. Pollitt, The Art of Ancient Greece: Sources and Documents, Cambridge 1990,

J.J. Pollitt, The Art of Rome: Sources and Documents, Cambridge 1983,

A. Świderkówna (red.), Słownik pisarzy antycznych, Warszawa 1990,

J.A. Ostrowski, Słownik artystów starożytności, Katowice 1994.

Learning outcomes: (in Polish)

Przede wszystkim zdobycie umiejętności analizy antycznych źródeł literackich i tym samym poszerzenie indywidualnego warsztatu archeologa klasycznego. W szczególności student uzyskuje wiedzę o powiązaniach archeologii z innymi dyscyplinami naukowymi (K_W 06), potrafi analizować i wykorzystywać teksty źródłowe przydatne w pracy archeologa (K_U 11) i rozumie znaczenie źródeł pisanych w pracy archeologa (K_K 02).

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Krótka, ale samodzielna analiza w formie pisemnej jednego ze źródeł literackich.

Classes in period "Summer semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2023-02-20 - 2023-06-18
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Translation class, 30 hours, 9 places more information
Coordinators: Jerzy Żelazowski
Group instructors: Jerzy Żelazowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Grading

Classes in period "Summer semester 2023/24" (future)

Time span: 2024-02-19 - 2024-06-16
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Translation class, 30 hours, 9 places more information
Coordinators: Jerzy Żelazowski
Group instructors: Jerzy Żelazowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)