Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analysis of human cremated remains.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-DWANAL-OG
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analysis of human cremated remains.
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Wymagania (lista przedmiotów):

Basic human osteology - faculty 3101-AFOSTE

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Cremated or simply burned human remains are considered material requiring specialised attention, out of the scope of your everyday osteologists. But have you ever wondered what it takes to look for reconstructing biological profile from the highly fragmented and distorted bone elements? Or would you like to learn how properly excavate and document cremated burial from an archaeological site? The Analysis of cremains presents the unique opportunity to learn about the process of burning and then cremating human body as well as a practical solution on excavation, documentation and analysis of the findings.

Pełny opis:

The Analysis of Cremains is an advanced course, so the prior knowledge of human osteology is a must. Participants are expected to be able to work with fragmentary remains, please consider that cremains consist mostly of fragments under 1 cm, and you will be expected to recognize at least some of them.

Course topics:

1. Introduction to cremation

2. Cremains in archaeology and forensic sciences

3. Exploration and documentation of cremated burials

4. Transportation and storage of cremains

5. Osteological analysis of cremains:

▼ fragmentation of cremains

▼ identification of non-human/non-bone elements

▼ establishing MNI

▼ describing a biological profile

6. Process of cremation

7. Advanced analysis of cremains

The course covers several aspects of cremains analysis. There is a part describing the forensic-related problems, like what happens during cremation/burning of the human body, and what are the differences between fire victims and funeral cremation. The differences between the modern cremation and cremation on the funerary pyre will also be discussed. Then there will be a bioarchaeological point of view - the exploration of the cremation grave on site, and laboratory (micro-) excavation. And then most of the course will be concerning the analysis of the cremains (based on McKinley's method, with some changes of course). We will explain why we do the analysis this way, and what data can be gathered when this method is implemented. The explanation of the main differences between cremains analysis and typical analysis of skeletal remains will be provided, and why the expectation of cremains carrying similar information that the skeleton does is unrealistic. The possible additional laboratory analyses on the cremated remains (like radiocarbon dating, isotopic analysis etc.) will also be discussed.

Literatura:

Fairgrieve S. (2008) Forensic cremation. Recovery and Analysis, CRC Press, Boca Raton, ss. 37-60

McKinley J.I. (2004) Compiling a skeletal inventory: cremated human bones, [in:] Guidelines to the Standards for Recording Human Remains, red. Megan Brickley and Jacqueline I McKinley, IFA Paper No. 7, ss. 9-50

McKinley, J. I. et al. The Anglo-Saxon cemetery at Spong Hill, North Elmham, pt. VIII: The Cremations. (1994).

The Analysis of Burned Human Remains (2008) red. CW Schmidt & SA Symes, Elsevier

Additional papers on the particular topics

Efekty uczenia się:

K_W02, K_W03, K_W04, K_W09, K_W13,

K_U01, K_U02, K_U07, K_U09, K_U12, K_U13

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04

Students are acquainted with specialist terminology used in researching human cremated remains, with an in-depth understanding in methods of analysis and interpretation of said material. During the course, the advanced understanding of main aspects of the analysis of human remains exposed to heat and fire is gained, as well as methods of the documentation of the finds of such origin, based on scientific literature. Students can analyse provided information in English on the state and context of the cremains, providing a critical interpretation of findings and presented information, as well as confronting the published literature within the specified topic of human cremated remains. They can point toward multifaceted relations between artefacts and ecofacts to provide an interpretation of cremation practises in past societies. They are aware of the value of the archaeological finds related to the process of cremation for the reconstruction of the past and as a part of the cultural heritage of humanity. Students are able to present their opinions in a scientific way using advanced English with specialist vocabulary.

Metody i kryteria oceniania:

The grade is based on the results short multiple-choice test concerning the knowledge presented during the course.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)