Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bagna Bałtów i osobliwości Północy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-DWBAG-OG
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bagna Bałtów i osobliwości Północy
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Głównym założeniem zajęć jest próba rekonstrukcji oryginalnej formy dawnych kultów i oceny stopnia ich podobieństwa na różnych obszarach i w różnym czasie, na podstawie (głównie) danych archeologicznych. Realizacja tych założeń wymaga skompletowania, weryfikacji i konfrontacji zróżnicowanych danych z kilku obszarów badawczych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Bagna pozostają ostatnią, po obszarach wysokogórskich i morskich głębinach, przestrzenią niedostępną do regularnych badań archeologicznych, skrywającą jednocześnie relikty różnych form ludzkiej aktywności. Celem zajęć jest prezentacja szeregu fascynujących zjawisk, których wspólnym mianownikiem jest wykorzystanie trzęsawisk w starożytnych i wczesnośredniowiecznych praktykach kultowych. Ich głównym elementem było zatapianie w bagiennej toni darów wotywnych, co jest rekonstruowane na podstawie znalezisk archeologicznych. Pozwalają one podjąć w rozważaniach wątki związane nie tylko z trofeami wojennych i sakralizacją broni, ale także strukturą i organizacją dawnych społeczności, zamieszkujących ziemie w basenie Morza Bałtyckiego.

Pełny opis:

Tematyka zajęć obejmuje szeroki wachlarz problemów związanych z archeologiczną eksploracją bagien i interpretacją uzyskanych wyników. Mieszczą się w nim zarówno dane archiwalne, odnoszące się przypadkowych znalezisk z często odległej przeszłości, jak i efekty różnorodnych prac podejmowanych współcześnie w ramach szeroko rozumianej tzw. „Wetland Archaeology”. Takie ujęcie pozwoli ukazać nie tylko efekty przypadkowych zdarzeń, ale przede wszystkim ślady intencjonalnie podejmowanych działań związanych z bagnami - bardzo szczególną formą środowiskową, powszechnie postrzeganą jako miejsce graniczne (w dosłownym i symbolicznym znaczeniu) i podlegające szczególnym prawom. Wśród tych aktywności istotną rolę pełniły działania o charakterze rytualnym, podczas których zatapiano cenne dobra, czasami zaskakująco liczne i o znacznej wartości.

Obszarem szczególnego zainteresowania będą ziemie bałtyjskie w ich historycznych granicach (Prusy, Jaćwież, obszar letto-litewski), dla których tłem porównawczym będą głównie sąsiednie ziemie fińskie, Skandynawia i Pomorze. Szeroki zakres chronologiczny zajęć obejmować będzie okres od późnej starożytności do średniowiecza, co pozwoli zaprezentować nie tylko szereg przykładów, ale i zmienną dynamikę zjawiska w różnych miejscach i odmiennych realiach. W efekcie, ukazana zostanie specyfika bliskiego, ale intrygującego i dość tajemniczego świata, przez pryzmat oryginalnych i atrakcyjnych poznawczo kultów akwatycznych, towarzyszącej im infrastruktury (tzn. miejsc kultowych) i składanych tam ofiar topionych w bagnach z wyraźną intencją odesłania ich w zaświaty. Czynniki te pozwolą lepiej zdefiniować kulturę dawnych Bałtów i ich słowiańskich, fińskich i germańskich sąsiadów, ukazując zarówno ich interregionalne cechy wspólne, jak i przykłady egzotycznej odmienności.

Literatura:

Spis literatury zostanie podany na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Podstawowym efektem zajęć będzie uzyskanie wiedzy na temat różnych form kultów wodnych praktykowanych w basenie Morza Bałtyckiego (ze szczególnym uwzględnienie ziem bałtyjskich). Pozostaje ona w związku z podstawowymi elementami warsztatowymi archeologii, takimi jak kwerenda źródłowa, weryfikacja źródeł, umiejętność ich pozyskiwania, interpretacja i naukowe opracowanie.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym kryterium oceny będzie umiejętność identyfikacji najważniejszych elementów kultury materialnej. Podstawą oceny będzie wynik pisemnego testu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)