University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Experiment in archaeology

General data

Course ID: 2800-DWEKS Erasmus code / ISCED: 08.4 / (0222) History and archaeology
Course title: Experiment in archaeology Name in Polish: Eksperyment w archeologii
Organizational unit: Faculty of Archeology
Course groups: (in Polish) Wykłady ogólnoinstytutowe
ECTS credit allocation (and other scores): 1.50
Language: Polish
Type of course:

supplementary

Prerequisites (description):

(in Polish) podstawowa wiedza z zakresu archeologii powszechnej

Mode:

Classroom

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z problematyką badań eksperymentalnych w interpretacji danych archeologicznych, w tym nabycie wiedzy umożliwiającej samodzielne przygotowanie i realizację projektów w zakresie badań doświadczalnych. W trakcie zajęć omawiane są założenia metodyczne eksperymentów oraz możliwości i organicznie badań. Przedstawiane są przykłady wybranych doświadczeń przeprowadzonych w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem najstarszych dziejów człowieka.

Full description: (in Polish)

Wykłady poświęcone są przedstawieniu specyfiki, pojęć i terminów z zakresu studiów eksperymentalnych w archeologii. Celem zajęć jest przygotowanie studentów do samodzielnego przygotowania i realizacji projektów badań eksperymentalnych, a także kreatywnego wykorzystywania wyników studiów doświadczalnych w interpretacji zjawisk pradziejowych i średniowiecznych.

Treści programowe:

Historia badań eksperymentalnych w archeologii.

Założenia metodyczne badań eksperymentalnych w archeologii.

Możliwości i ograniczenia zastosowania eksperymentu w archeologii.

Przegląd wybranych eksperymentów przeprowadzonych w Polsce i Europie – od epoki kamienia do średniowiecza.

Archeologia doświadczalna na terenie rezerwatu przy Muzeum Archeologicznym w Biskupinie.

Rola badań eksperymentalnych w popularyzacji wiedzy archeologicznej.

Przedstawienie propozycji własnych projektów badań eksperymentalnych.

Bibliography: (in Polish)

Coles J. 1977 Archeologia eksperymentalna, Warszawa.

Coles J. 1997 Experimental Archaeology. W: W. Brzozowski, W. Piotrowski (red.), Proceeding of the First International Symposium on Wood Tar and Pitch, Warszawa, s. 307-312.

Comis L. 2010 Experimental Archeology: methodology and new perspectives in Archeological Open Air Museums, EuroREA 7, s. 9-12.

Cunningham, J. Heeb, R. Paardekooper (red.) 2008 Experiencing Archaeology by Experiment, Exeter.

Ferguson J.R. (red.) 2010 Designing Experimental Research in Archaeology. Examining Technology Through Production and Use, Colorado.

Harding A. F. (red.) 1999 Experiment and Design. Archaeological Studies in Honour of John Coles, Oxford and Oakville.

Hurcombe L. 2004 Experimental Archaelogy. W: C. Renfrew, P. Bahn (red.), Archaeology: The Key Concepts, London, s. 83–87.

Keeley L. H 1980 Experimental Determination of Stone Tool Uses. A Microwear Analysis, Chicago.

Keleterborn P. 2005 Principles of experimental research in archaeology, EuroREA – (Re)construction and Experiment in Archaeology – European Platform 2, s. 120–122.

Mathieu J. R. (red.) 2002 Experimental archaeology, replicating past objects, behaviors and processes, BAR International Series 1035, Oxford.

Outram A. K. 2008 Introduction to experimental Archaeology, World Archaeology 40 (1), s. 1–6.

Petersson B., Narmo L.E. (red.) 2011 Experimental Archaeology. Between Enlightenment and Experience, Värnamo.

Shimada I. 2005 Experimental Archaeology, W: H.D.G. Maschner, C. Chippindale (red.), Handbook of Archaeological Methods, vol. I, Lanham, New York, Toronto, Oxford, s. 603–642.

Stone P., Planel P.G. (red.) 1999 The Constructed Past. Experimental archeology, education and the public, London–New York.

Learning outcomes: (in Polish)

Wiedza: absolwent

zna podstawowe pojęcia i terminologię stosowane w archeologicznych badaniach eksperymentalnych K_W02

ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie archeologicznych badań eksperymentalnych K_W08

zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury, właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie archeologicznych badań eksperymentalnych K_W09

ma ogólną wiedzę na temat właściwości surowców oraz sposobów ich wykorzystania przez dawne społeczności w odniesieniu do wyników badań eksperymentalnych K_W15

Umiejętności: absolwent

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje o źródłach archeologicznych źródłach w zakresie przeprowadzonych na nich badań eksperymentalnych i ich kontekście z wykorzystaniem literatury i mediów elektronicznych K_U01

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie archeologii eksperymentalnej, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego K_U04

potrafi wykrywać proste zależności między artefaktami a dawnymi procesami kulturowymi i społecznymi bazując na wynikach badań eksperymentalnych K_U13

Kompetencje społeczne: absolwent

jest gotów do wykorzystania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności z zakresu archeologicznych badań eksperymentalnych oraz jest świadomy konieczności konfrontowania ich z opiniami ekspertów K_K01

jest gotów docenić niepowtarzalne wartości źródeł archeologicznych i ich roli w odtwarzaniu przeszłości człowieka K_K03

jest gotów do wykorzystania posiadanej przez siebie wiedzy na temat kompleksowej natury kultury i jej złożoności, ze świadomością potrzeby analizy rozmaitych kategorii źródeł dla odtworzenia przeszłości człowieka K_K05

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Egzamin ustny z zakresu badań eksperymentalnych w archeologii oraz przygotowanie własnego projektu badań eksperymentalnych. Uwzględniany jest również aktywny udział słuchaczy (dyskusja) w zajęciach.

Kryteria oceny:

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

3,5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

3,0 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale z niedociągnięciami

2,0 – niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-21 - 2022-06-15
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Lecture, 30 hours, 19 places more information
Coordinators: Katarzyna Pyżewicz
Group instructors: Katarzyna Pyżewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Examination
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.