University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Archaeology and culture of the the Central European towns in medieval and early modern periods

General data

Course ID: 2800-DWHAN Erasmus code / ISCED: 08.4 / (0222) History and archaeology
Course title: Archaeology and culture of the the Central European towns in medieval and early modern periods Name in Polish: Archeologia i kultura miast nadbałtyckich Europy Środkowej w średniowieczu i czasach nowożytnych
Organizational unit: Faculty of Archeology
Course groups: (in Polish) Wykłady ogólnowydziałowe
ECTS credit allocation (and other scores): 1.50
Language: Polish
Type of course:

supplementary

Mode:

Classroom

Short description:

The lecture will be devoted to the problem of urban centres establishment and growth at the Baltic

Sea coast in the period of Hanseatic League domination. The issue of sovereign structures formation

and internal colonization will be an introduction issue to this subject matter. On this background,

development of Baltic zone within the European economy, structure of trade and main town centres

will be presented. Descriptions of the most important urban centres will be outlined based on the

results of historical and archaeological investigations. The last part of the lecture will characterize

changes in political situation in the 15 th and 16 th ct. as an indicator of transformations in the economic

situation of this region.

Full description:

The lecture will be devoted to the problem of urban centres establishment and growth at the Baltic

Sea coast in the period of Hanseatic League domination. The issue of sovereign structures formation

and internal colonization will be an introduction issue to this subject matter. On this background,

development of Baltic zone within the European economy, structure of trade and main town centres

will be presented. Descriptions of the most important urban centres will be outlined based on the

results of historical and archaeological investigations. The last part of the lecture will characterize

changes in political situation in the 15 th and 16 th ct. as an indicator of transformations in the economic

situation of this region.

Bibliography: (in Polish)

Borowski T.

2016 Miasta, zamki i klasztory państwa krzyżowego Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny

Domu Niemieckiego w Jerozolimie nad Bałtykiem. Inflanty, Warszawa

Czaja R.

2006 Strefa bałtycka w gospodarce europejskiej w XIII–XV wieku ze szczególnym uwzględnieniem

Prus krzyżackich, [w:] Ziemie polskie wobec Zachodu. Studia nad rozwojem średniowiecznej

Europy, red. S. Gawlas, Warszawa, s. 195-246.

Dollinger Ph.

1975 Dzieje Hanzy (XII-XVII wiek), Gdańsk.

Gaimster D.

1999 Der Keramikmarkt im Ostseeraum 1200 bis 1600: exportkeramik als Indikator fur

Fernhandelsbeziehungen und die Wanderung des hansischen Handwerks und der Wohnkultur,

[w:] Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum II: Der Handel, hrsg M. Gläser,

Lübeck, s. 99-111.

Gawlas S.

2006 Komercjalizacja jako mechanizm europeizacji peryferii na przykładzie Polski, [w:] Ziemie

polskie wobec Zachodu. Studia nad rozwojem średniowiecznej Europy, red. S. Gawlas,

Warszawa, s. 25-116.

Dygo M.

2006 Wschód i zachód. Gospodarka Europy w XIV-XV wieku, [w:] Ziemie polskie wobec Zachodu.

Studia nad rozwojem średniowiecznej Europy, red. S. Gawlas, Warszawa, s. 117-194.

Małowist M.,

1973 Wschód a zachód Europy w XIII-XVI wieku. Konfrontacja struktur społeczno-gospodarczych,

Warszawa.

Samsonowicz H.

1964 Formy pracy kupca hanzeatyckiego, KHKM, R. XII, nr 2, s. 235-277.

Schildhauer J.

1995 Dzieje i kultura Hanzy, Warszawa.

Learning outcomes: (in Polish)

znajomość procesów związanych z przemianami gospodarczymi, społecznymi i politycznymi w

strefie bałtyckiej w późnym średniowieczu

- wiedza o kształtowaniu się głównych nadbałtyckich ośrodków miejskich

- znajomość kultury materialnej w różnych regionach nadbałtyckich

- wiedza o głównych rezultatach badań archeologicznych na terenie miasta nadbałtyckich

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

- obecność na zajęciach – możliwe trzy nieobecności

- egzamin z wiedzy dotyczącej efektów kształcenia określonych dla niniejszych zajęć

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-21 - 2022-06-15
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Lecture, 30 hours, 30 places more information
Coordinators: Michał Starski
Group instructors: Michał Starski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Examination

Classes in period "Winter semester 2022/23" (future)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-29
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Lecture, 30 hours, 30 places more information
Coordinators: Michał Starski
Group instructors: Michał Starski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Examination
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.