University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Archeologia średniowiecza-warsztat badawczy

General data

Course ID: 2800-PO-SNWB
Erasmus code / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) History and archaeology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: (unknown)
Name in Polish: Archeologia średniowiecza-warsztat badawczy
Organizational unit: Faculty of Archeology
Course groups: (in Polish) Profil obowiązkowy - blok Archeologia średniowiecza i czasów nowożytnych
(in Polish) Zajęcia dla II roku studiów dziennych licencjackich profil obowiązkowy
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Requirements:

(in Polish) Archeologia średniowiecza i czasów nowożytnych-główne problemy 2800-PO-SNGP

Prerequisites (description):

(in Polish) Zajęcia przeznaczone są dla studentów II roku studiów licencjackich, słuchaczy wykładu Archeologia późnego średniowiecza i czasów nowożytnych – główne problemy. Celem jest zapoznanie studentów z warsztatem badawczym archeologa okresu średniowiecza i nowożytności na przykładach wybranych badań archeologicznych, z podkreśleniem jego interdyscyplinarnego charakteru i roli źródeł poza archeologicznych.

Mode:

Blended learning
Classroom

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z warsztatem badawczym archeologa późnego średniowiecza i czasów nowożytnych. Główne problemy oraz zagadnienia warsztatowe omawiane będą na przykładach wybranych badań archeologicznych, z podkreśleniem interdyscyplinarnego charakteru studiów nad późnym średniowieczem i nowożytnością. Poruszane zagadnienia dotyczyć będą różnych kategorii stanowisk (osadnictwo miejskie i wiejskie, założenia obronne i rezydencjonalne, obiekty sakralne i cmentarzyska) oraz pozostałości szeroko pojmowanej kultury materialnej.

Full description: (in Polish)

Zajęcia poświęcone są analizie wybranych zagadnień z zakresu warsztatu badawczego archeologa średniowiecza i nowożytności. W toku zajęć omówione zostaną główne problemy archeologii późnego średniowiecza i czasów nowożytnych, metodyka badań archeologiczno-architektonicznych, problemy badawcze różnych kategorii stanowisk archeologicznych z uwzględnieniem ich specyfiki, a także dostarczona zostanie podstawowa wiedza umożliwiająca interpretację archeologicznych pozostałości szeroko rozumianej kultury materialnej. Zagadnienia te omawiane będą na przykładach wybranych badań archeologicznych. W cyklu zajęć wyeksponowana zostanie potrzeba integrowania wiedzy z różnych źródeł oraz dziedzin nauki, jako niezbędny aspekt w studiach archeologicznych nad późnym średniowieczem i nowożytnością.

Główne bloki tematyczne będą stanowić następujące zagadnienia:

- Wprowadzenie do archeologii późnego średniowiecza i nowożytności.

- Metodyka badań archeologiczno-architektonicznych.

- Zmiany w krajobrazie osadniczym ziem polskich.

- Archeologia wsi. Główne problemy badawcze i stan badań.

- Archeologia miast. Główne problemy archeologii miejskiej i archeologa w mieście.

- Miasto jako przedmiot badań: przestrzeń publiczna i prywatna.

- Archeologia założeń obronnych.

- Archeologia obiektów sakralnych i cmentarzysk.

W obrębie bloków tematycznych omówione zostaną także następujące zagadnienia:

- budownictwo drewniane (podstawowe konstrukcje ciesielskie)

- zasady budownictwa murowanego

- dawne systemy miar i wag

- pozostałości kultury materialnej w odniesieniu do różnej kategorii stanowisk.

Bibliography: (in Polish)

Rozszerzona literatura do poszczególnych tematów podawana będzie na zajęciach.

Bogucka M., Samsonowicz H., 1986, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław-Warszawa-Kraków.

Burszta J., Od Osady Słowiańskiej Do Wsi Współczesnej. O Tworzeniu Się Krajobrazu Osadniczego Ziem Polskich I Rozplanowaniu Wsi, Wrocław 1958

Chudziak W., Bojarski J., Chełmno i Toruń. Początki miast na ziemi chełmińskiej, Archaeologia Historica Polona, Tom 23, 2015, s. 83-104.

Fokt K., późnośredniowieczne osadnictwo wiejskie na dolnym Śląsku w świetle badań archeologicznych, Kraków 2012.

Gupieniec R., uwagi o przemianach budownictwa drewnianego na przełomie wczesnego i późnego średniowiecza, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 16, 1992, S. 221-239

Historia Kultury Materialnej Polski w zarysie, tom II od XIII do XV wieku, red. A. Płachcińska-Rutkowska, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1978.

Historia kultury materialnej Polski w zarysie, tom III od XVI do połowy XVII wieku, red. A. Keckowa i D. Molenda, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1978.

Kajzer L., 1996, Wstęp do archeologii historycznej w Polsce, Łódź.

Piekalski J., Centrum średniowiecznego miasta jako problem badawczy archeologa, Wratislavia Antiqua, t. 2, Wrocław 2000

Piekalski J., Praga, Wrocław i Kraków. Przestrzeń publiczna i prywatna w czasach średniowiecznego przełomu, Wrocław 2014.

Learning outcomes: (in Polish)

Wiedza: absolwent:

- zna podstawowe pojęcia i terminologię stosowane w archeologii późnego średniowiecza i czasów nowożytnych K_W02;

- ma szczegółową wiedzę o społecznościach na ziemiach polskich w okresie późnego średniowiecza i czasów nowożytnych, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu archeologii późnego średniowiecza i czasów nowożytnych K_W05;

- ma podstawową wiedzę o powiązaniach archeologii z innymi dziedzinami oraz dyscyplinami naukowymi, z obszaru nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i ścisłych K_W06;

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury materialnej, właściwych dla okresu późnego średniowiecza i czasów nowożytnych K_W09;

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji informacji zawartych w publikacjach naukowych K_W11;

Umiejętności: absolwent potrafi:

- wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje o źródłach archeologicznych i ich kontekście z wykorzystaniem literatury i mediów elektronicznych K_U01;

- posługiwać się podstawowymi pojęciami badawczymi i ujęciami teoretycznymi właściwymi dla archeologii późnego średniowiecza i czasów nowożytnych K_U09;

- rozpoznawać, analizować i wykorzystywać teksty źródłowe przydatne w pracy i warsztacie archeologa późnego średniowiecza i nowożytności K_U11;

- rozpoznawać, analizować, wykorzystywać i klasyfikować źródła archeologiczne K_U12;

- wykrywać proste zależności między artefaktami a dawnymi procesami kulturowymi i społecznymi K_U13;

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

- wykorzystania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz jest świadomy konieczności konfrontowania ich z opiniami ekspertów K_K01;

- uznania istotnego znaczenia pozostałości materialnych i źródeł pisanych jako elementu dziedzictwa kulturowego ludzkości K_K02;

- docenić niepowtarzalne wartości źródeł archeologicznych i ich roli w odtwarzaniu przeszłości człowieka K_K03;

- wykorzystania posiadanej przez siebie wiedzy na temat kompleksowej natury kultury i jej złożoności, ze świadomością potrzeby analizy rozmaitych kategorii źródeł dla odtworzenia przeszłości człowieka K_K05;

- podkreślania znaczenia dziedzictwa kulturowego ludzkości dla rozumienia procesu przemian gospodarczych, społecznych i kulturowych w okresie późnego średniowiecza i czasów nowożytnych K_K06;

- uznania własnej odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego K_K07;

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Obecność na zajęciach obowiązkowa, dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze. Zaliczenie na ocenę na koniec semestru.

Classes in period "Summer semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2023-02-20 - 2023-06-18
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Seminar, 30 hours, 15 places more information
Coordinators: Karolina Blusiewicz
Group instructors: Karolina Blusiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination or credit

Classes in period "Summer semester 2023/24" (future)

Time span: 2024-02-19 - 2024-06-16
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Seminar, 30 hours, 15 places more information
Coordinators: Karolina Blusiewicz
Group instructors: Karolina Blusiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination or credit
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)