Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu i Egiptu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-ZSBWE
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu i Egiptu
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Seminaria dla studiów zaocznych
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Seminarium w zakresie Starożytnego Wschodu i Egiptu proponuje podjęcie badań nad „historycznymi” kulturami Wschodu (od schyłku IV tys. do połowy I tys. p.n.e.), w obszarze obejmującym Anatolię, Syro-Palestynę,Mezopotamię i Egipt, w zakresie szeroko pojętej archeologii tych regionów.

Pełny opis:

Seminarium w zakresie Starożytnego Wschodu i Egiptu proponuje podjęcie badań nad „historycznymi” kulturami Wschodu (od schyłku IV tys. do połowy I tys. p.n.e.), w obszarze obejmującym Anatolię, Syro-Palestynę,Mezopotamię i Egipt. Sugerowane zakresy tematyczne obejmują architekturę (zarówno monumentalną – świątynie i pałace, jak i prywatne domy mieszkalne, oraz architekturę obronną), strukturę osadnictwa (urbanistyka, sieci osadnicze), sztukę przedstawieniową – malarstwo/relief/rzeźba, oraz formy „miniaturowe” (pieczęci/pieczęci cylindryczne, terakoty – figurki i plakietki), ceramikę itp. Istotnym elementem rozważań będzie tu wpisanie treści archeologicznej w kontekst historyczny. Uczestnicy zostaną stosownie zaopatrzeni w literaturę ogólną (podręczniki polskie i obcojęzyczne) oraz otrzymają wsparcie w kwerendzie źródłowej dla wybranych tematów – zgodnie z ich zainteresowaniami i sugestiami.

Literatura:

Bliski Wschód:

Meyers E.M. (red.), The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Ancient Near East, Oxford 1997

Mieroop M. van de, Historia starożytnego Bliskiego Wschodu, Kraków 2008

Roaf M., Mezopotamia, Katowice 1998

Sasson J.M. (red.), Civilizations of the Ancient Near East, New York 1995

Smogorzewska A., Stępniowski F. (red.), Archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu, Warszawa 2009

Śliwa J., Sztuka i archeologia starożytnego Wschodu, Kraków 1997

Egipt:

Dodson A., S. Ikram, The Tomb in Ancient Egypt: Royal and Private Sepulchers from the Early Dynastic Period to the Romans, London 2008

Kemp B.J., Ancient Egypt: Anatomy of a Civilization, London; New York 2006.

Lehner M., The Complete Pyramids, London 1997

Lloyd A.B. (red.), A companion to ancient Egypt, vol. I, Oxford 2010

Moeller N., The archaeology of urbanism in ancient Egypt: from the Predynastic period to the end of the Middle Kingdom, Cambridge 2016

Nicholson P.T., I. Shaw (red.), Ancient Egyptian Materials and Technology, Cambridge, New York 2000

Robins G., The Art of Ancient Egypt, Cambridge, Mass. 2008

Trigger B.G, Early Civilizations: Ancient Egypt in Context, Cairo 1993

https://escholarship.org/uc/nelc_uee (UCLA Encyclopedia of Egyptology)

Efekty uczenia się:

- student zna rozszerzoną terminologię związaną z archeologią starożytnego Bliskiego Wschodu i Egiptu (K_W02)

- student ma uporządkowaną pogłębioną wiedzę w zakresie metodologii i terminologii dotyczących badań nad kulturą starożytnego Bliskiego Wschodu i Egiptu (K_W04)

- potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i wykorzystywać informacje o źródłach archeologicznych i ich kontekście z wykorzystaniem literatury i mediów elektronicznych, oraz poddawać je krytyce i twórczej interpretacji (K_U01)

- jest gotów do wykorzystywania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz jest świadomy konieczności konfrontowania jej z opiniami ekspertów (K_K01)

- jest gotów do oceny niepowtarzalnej wartości źródeł archeologicznych i ich roli w odtwarzaniu przeszłości człowieka (K_K03)

- jest gotów do krytycznej oceny interpretacji źródeł archeologicznych i historycznych i ma świadomość wieloaspektowości interpretacji (K_K04)

- jest gotów do wykorzystania posiadanej przez siebie wiedzy na temat kompleksowej natury kultury i ma świadomość potrzeby analizy rozmaitych kategorii źródeł dla odtworzenia przeszłości człowieka (K_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Każdy z uczestników jest zobowiązany do przygotowania dwóch prezentacji na wybrany temat w ciągu roku akademickim – jedną z zakresu starożytnego Wschodu, drugą\ Egiptu. Studenci, dla których jest to seminarium główne, proszeni są zarys magisterskiej po pierwszym roku zajęć, z pełną bibliografią wybranego tematu.

Ważne jest także systematyczne uczestnictwo w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 45 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Franciszek Stępniowski, Anna Wodzińska
Prowadzący grup: Franciszek Stępniowski, Anna Wodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)