University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Intellectual property rights - basic course

General data

Course ID: 3000-P1A1POWI
Erasmus code / ISCED: 10.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Law The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Intellectual property rights - basic course
Name in Polish: Podstawy ochrony własności intelektualnej
Organizational unit: Faculty of Polish Studies
Course groups: (in Polish) Minimum programowe specjalności: Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej
(in Polish) Przedmioty obowiązkowe dla I roku specjalności LiKPwPEiŚ - stacjonarne 1-go stopnia
(in Polish) Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
ECTS credit allocation (and other scores): 0.50 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Zakres problemowy kursu uwzględnia w szczególności potrzeby studentów Wydziału Polonistyki - nacisk położony zostaje na zagadnienia prawa autorskiego.

Mode:

Classroom

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest przekazanie podstawowych informacji z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Full description: (in Polish)

Wykład ma za zadanie:

Zapoznanie z najważniejszymi problemami systemu ochrony własności intelektualnej w zakresie prawa krajowego (podział praw własności intelektualnej na prawo autorskie i prawa pokrewne oraz prawo własności przemysłowej; podmiot i przedmiot praw autorskich; problem praw majątkowych i osobistych) oraz podstawowymi pojęciami m.in.: własności intelektualnej, prawo autorskie, prawa pokrewne, ochrona baz danych .

Bibliography: (in Polish)

akty prawne

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach

pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 roku Nr 90, poz. 631 z

późn. zm),

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych

(Dz.U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.),

-Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności

przemysłowej (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku Nr 119, poz. 1117 z

późn. zm.),

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231);

literatura przedmiotu:

Janusz Barta, Ryszard Markiewicz: Prawo autorskie. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.

Ochrona własności intelektualnej, red. A.Adamczak, M. du Vall, Warszawa 2010

A.Domańska-Baer, Co pracownik i student szkoły wyższej o prawie autorskim wiedzieć powinien, Warszawa 2012

Marek Łazewski, Ochrona własności intelektualnej - podstawy, UOTT UW, Warszawa 2008

Learning outcomes: (in Polish)

Wiedza:

Student umie wskazać i scharakteryzować podstawowe zagadnienia dotyczące systemu ochrony własności intelektualnej;

zna podstawową siatkę pojęć z zakresu ochrony praw własności (z naciskiem na prawo autorskie); wie, czym jest plagiat

zdobywa podstawowe informacje o funkcjonowaniu organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

Umiejętności:

1) rozumienie i posługiwanie się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych

2) umie zastosować przepisy prawne dot. korzystania z utworów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych oraz wynalazków

Postawy:

- Docenia potrzebę tworzenia i zastosowywania regulacji prawnych związanych z ochroną własności intelektualnych

- dostrzega konsekwencje obecnie obowiązujących regulacji prawnych

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zaliczenie, do którego student dopuszczony zostanie na podstawie

testu zaliczeniowego, jednokrotnego wyboru, przeprowadzonego na platformie – czas pisania ok. 20 min

Nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach i przygotowanie do testu - 15 godzin (0,5 ECTS)

Practical placement: (in Polish)

nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-28
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
E-learning course, 4 hours, 58 places more information
Coordinators: Marcin Leszczyński, Ewa Szczęsna, Anna Tenczyńska
Group instructors: Ewa Szczęsna
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Pass/fail
E-learning course - Pass/fail
Full description: (in Polish)

Wykład ma za zadanie:

Zapoznanie z najważniejszymi problemami systemu ochrony

własności intelektualnej w zakresie prawa krajowego (podział

praw własności intelektualnej na prawo autorskie i prawa

pokrewne oraz prawo własności przemysłowej; podmiot i

przedmiot praw autorskich; problem praw majątkowych i

osobistych) oraz podstawowymi pojęciami m.in.: własności

intelektualnej, prawo autorskie, prawa pokrewne, ochrona baz

danych .

Classes in period "Winter semester 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-01-26

Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
E-learning course, 4 hours, 58 places more information
Coordinators: Marcin Leszczyński, Ewa Szczęsna, Anna Tenczyńska
Group instructors: Ewa Szczęsna
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Pass/fail
E-learning course - Pass/fail
Full description: (in Polish)

Wykład ma za zadanie:

Zapoznanie z najważniejszymi problemami systemu ochrony

własności intelektualnej w zakresie prawa krajowego (podział

praw własności intelektualnej na prawo autorskie i prawa

pokrewne oraz prawo własności przemysłowej; podmiot i

przedmiot praw autorskich; problem praw majątkowych i

osobistych) oraz podstawowymi pojęciami m.in.: własności

intelektualnej, prawo autorskie, prawa pokrewne, ochrona baz

danych .

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)