Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tradycje antyczne/biblijne w literaturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-11A1TR Kod Erasmus / ISCED: 09.201 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Tradycje antyczne/biblijne w literaturze
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Od słuchaczy wymaga się podstawowych umiejętności z zakresu analizy i interpretacji tekstu literackiego oraz ogólnej orientacji w dziejach świata starożytnego i piśmiennictwie tego czasu. Osiągnięcie efektów uczenia się dopomoże w sprostaniu wymaganiom wiążącym się z uczestnictwem w zajęciach z Historii literatury polskiej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przybliżenie ksiąg Starego i Nowego Testamentu, jak również dorobku autorów grecko-rzymskiego antyku, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów funkcjonowania tego dziedzictwa w epokach późniejszych.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest analiza i interpretacja dzieł greckiego i rzymskiego antyku oraz Biblii. Interpretacja tekstów starożytnych łączyć się będzie z rozważaniem - na konkretnych przykładach literatury polskiej - jak ich znaczenie odczytywali pisarze epok późniejszych. Nacisk położony zostanie na dialog z tradycją, przejawiający się w reinterpretacji dzieł antycznych. Przedmiotem refleksji staną się kulturowe uwarunkowania dialogu. Lektura ksiąg biblijnych, dzieł grecko-rzymskiego antyku - tekstów powstałych w różnych epokach i reprezentujących różne nurty, rodzaje i gatunki literackie - ma również na celu ukazanie złożoności przemian kultury hebrajskiej, greckiej, rzymskiej.

Literatura:

Pismo Teksty literackie:

Święte Starego i Nowego Testamentu: Księga Rodzaju; Księga Wyjścia 1-16; Księga Psalmów; Księga Koheleta; Pieśń nad Pieśniami; Księga Hioba (najlepiej w przekładzie Cz. Miłosza); Księga Jeremiasza, Księga Izajasza 6-12, 40-55; Ewangelia według św. Mateusza; Ewangelia według św. Jana; Dzieje Apostolskie; Pierwszy list św. Pawła do Koryntian; Pierwszy list św. Jana; List św. Jakuba; Apokalipsa św. Jana

(Tekst należy czytać w jakimkolwiek z nowszych przekładów, przy czym zaleca się lekturę Biblii Tysiąclecia, w której przekłady poprzedzono syntetycznymi wprowadzeniami. Dwie wybrane księgi z podanych wyżej należy przeczytać z dowolnego wydania w przekładzie Jakuba Wujka)

Apokryfy Starego Testamentu, oprac. R. Rubinkiewicz, wyd. dowolne – I Księga Henocha

Parandowski J., Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, cz. I: Grecja – dowolne wyd.

Homer, Iliada, przeł. K. Jeżewska, oprac. J. Łanowski, Warszawa 1999 lub tenże, Iliada, przeł. I Wieniewski – dowolne wyd.

Homer, Odyseja, przeł. J. Parandowski – dowolne wyd.

Ajschylos, Sofokles, Eurypides. Antologia tragedii greckiej, oprac. S. Stabryła – dowolne wyd., stąd: Ajschylos, Oresteja; Sofokles, Król Edyp; Eurypides, Medea.

Platon, Uczta, Obrona Sokratesa przeł. W. Witwicki – dowolne wydanie w tym przekładzie.

Arystoteles, Poetyka, przeł. H. Podbielski, Wrocław 1983 (BN II 209) – lub następne wyd.

Liryka starożytnej Grecji, oprac. J. Danielewicz, Warszawa 1996 (Alkajos: 6a; Safona: 1; 31; Anakreont: 2; 11; 43; anakreontyki: 1 W; 9 W; 11 W; 15 W; Pindar: I Oda olimpijska; Dytyramb dla Ateńczyków).

Sielanka grecka, przeł. A. Świderkówna, oprac. J. Łanowski, Wrocław 1953 (BN II 80) – Teokryt, Koźlarz i pasterz, Czarodziejki.

Wergiliusz (Publius Vergilius Maro), Eneida, przeł. I. Wieniewski, Kraków 1978 – pieśń I-VI.

Wergiliusz (Publius Vergilius Maro), Bukoliki i Georgiki, przeł. Z. Abramowicz, Wrocław 1953 (BN II 83) – ekloga IV.

Kwintus Horacjusz Flakkus, Dzieła wszystkie, t. 1, oprac. O. Jurewicz, Wrocław 1988 – Ody: I 1, 5, 9, 11, 22, 28, 30, 31; II 3, 7, 14, 16, 19, 20; III 1, 13, 18, 21, 22, 25, 28, 30, IV 4, 7; Epoda II.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), List do Pizonów, [w:] Rzymska krytyka i teoria literatury, oprac. S. Stabryła, Wrocław 1983 (BN II 207).

Owidiusz (Publius Ovidius Naso), Metamorfozy, przeł. A. Kamieńska i S. Stabryła, oprac. S. Stabryła, Wrocław 1995 (BN II 76) – księga I- III.

Plaut (Titus Maccius Plautus), Żołnierz samochwał, przeł. i oprac. G. Przychodzki, Wrocław 1969 (BN II 53) lub [w:] tenże, Komedie, t. 1, przeł. i oprac. E. Skwara, Warszawa 2002.

Św. Augustyn (Aurelius Augustinus), Wyznania, przeł. Z. Kubiak, dowolne wyd. – I, IV, VI-VIII, X.

Oprrac

Opracowania:

Literatura Grecji starożytnej, red. H. Podbielski, t. 1: Epika – liryka – dramat, Lublin 2005 (obowiązuje lektura następujących rozdziałów: L. Trzcionkowski, Historyczne aspekty eposu homeryckiego; H. Podbielski, „Oralność” i „literackość” poezji homeryckiej, Najnowsza próba rozwiązania kwestii homeryckiej, Struktura i kompozycja „Iliady”, Struktura i kompozycja „Odysei”, Poetycki kształt epiki homeryckiej, Właściwości epickiego stylu Homera, Właściwości poetyckie stylu Homera, „Iliada” a „Odyseja” – podsumowanie; R. R. Chodkowski, Początki tragedii greckiej; J. Axer, Teksty tragików greckich jako scenariusze).

Auerbach E., Blizna Odyseusza, [w:] tenże, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, przeł. Z. Żabicki, t. 1, Warszawa 1968 – lub z nowszego wyd.

Cytowska M., Szelest H., Historia literatury starożytnej, Warszawa 2006.

Krokiewicz A., Moralność Homera i etyka Hezjoda, Warszawa 1959 – lub nowsze wyd. w tomie Studia orfickie. Moralność Homera i etyka Hezjoda, Warszawa 2000.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- dysponuje podstawami wiedzy o Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu oraz twórczości autorów grecko-rzymskiego antyku

- rozumie i trafnie rozpoznaje zależności pomiędzy literackim dorobkiem starożytności a dziełami epok późniejszych

- zna i rozpoznaje znajdujące swoje zastosowanie w Biblii i literaturze starożytnej gatunki

- rozumie pojęcie mitu, potrafi wskazać jego rolę w funkcjonowaniu społeczności

- rozpoznaje symbolikę mitologiczną i biblijną, zna pochodzenie odwołującej się do niej frazeologii

- poprawną polszczyzną formułuje myśli i sądy, z powodzeniem podejmuje dyskusję, wykazuje się umiejętnością logicznego argumentowania i egzemplifikowania

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, przygotowanie do ćwiczeń, aktywność, zaliczenie testu kontrolnego. Pozytywna ocena z zajęć stanowi podstawę dopuszczenia do egzaminu końcowego

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.