University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Popular literature

General data

Course ID: 3001-11B2LP
Erasmus code / ISCED: 09.205 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Language acquisition The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Popular literature
Name in Polish: Literatura popularna
Organizational unit: Institute of Polish Literature
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Wykład dla studentów II r. magisterskich studiów na kierunku filologia polska.

Student zna historię literatury polskiej i obcej - jej "wysokiego" obiegu.


Mode:

Classroom

Short description: (in Polish)

Wykład koncentruje się wokół zagadnień dziewiętnastowiecznej literatury popularnej oraz literatury "dla ludu i młodzieży" interpretowanej z perspektywy kultury popularnej. Obejmuje zagadnienia definicyjne, omawia kategorie odbiorcy, nurty i konwencje, twórczość najważniejszych pisarzy, obieg wydawniczy.

Full description: (in Polish)

Wykład rozpoczynają zaganienia definicyjne oraz związane ze strukturą literatury popularnej, następnie omawiana jest kategoria horyzontu oczekiwań odbiorcy, fundamentalna dla kształtu kultury popularnej, problematyka wartościowania i kiczu. Kolejne wykłady koncentrują się wokół narodzin i rozwoju literatury popularnej, straganiarskiej i brukowej, jej tradycji i przenikania do kultury "wysokiej", a także stosunek do niej pisarzy pozytywistycznych; twórczość Rodziewiczówny ukazana jest z perspektywy relacji między między tendencją a aksjologią. Kolejną grupę zagadnień tworzy blok młodopolski - oswajanie modernizmu w literaturze popularnej, wyprzedaż konceptów moderny: erotyzm i erotyka w literaturze popularnej, młodopolscy „pornografowie”, młodopolska „powieść-flądra”. Wykład omawia również zagadnienia związane z tematyka miejską w literaturze popularnej, bohaterami, strukturą romansu i przygody, oswajaniem lęków nowoczesności.

Ostatnią grupę tematyczną tworzą zagadnienia związane z obecnością wzorców literatury popularnej w literaturze dla odbiorcy dziecięcego i młodzieżowego. Analizowane są wzorce romansu sentymentalnego w „powieści pensjonarskiej” i w innych konwencjach gatunkowych, przemiany prozy inicjacyjnej, kategorie przygody, sensacji i egzotyki w prozie dla młodzieży, przemiany prozy detektywistycznej dla młodego wieku oraz prozy fantastycznej (od powieści gotyckiej do fantasy).

Bibliography: (in Polish)

- A.Martuszewska, „Ta trzecia”. Problemy literatury popularnej, 1997;

- J.Dunin, Papierowy bandyta. Książka kramarska i brukowa w Polsce, 1974;

- J.Kolbuszewski, Od Pigalle po kresy. Krajobrazy literatury popularnej, 1994.

- S.Żółkiewski, Społeczne konteksty kultury literackiej na ziemiach polskich (1890-1939), 1995;

- P.Kowalski, (Nie)bezpieczne światy masowej wyobraźni, 1999;

- M.Kochanowski, Powieści Witkacego wobec schematów literatury popularnej, 2007;

- Słownik literatury popularnej, red. T.Żabski;

- J.Nowakowski, W kręgu obiegowych ideałów estetycznych. Szkice o literaturze popularnej, 1980;

- W.Czernianin, Twórczość K.Przerwy-Tetmajera w krytyce młodopolskiej, 2004;

- Helena Mniszkówna, red. K.Stępnik, M.Gabryś, 2009;

- J. Szymkowska-Ruszała, Robinson w literaturze polskiej, 1998;

- R. Waksmund, Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej, 2000.

Learning outcomes: (in Polish)

Student:

1. rozpoznaje literaturę popularną jako swoistą formę literatury narodowej,

2. potrafi wskazać jej charakterystyczne odmiany gatunkowe i relacje między literaturą popularną i wysoką,

3. identyfikuje zjawiska charakterystyczne dla dziewiętnastowiecznej literatury popularnej,

4. dostrzega obecność typowych dla literatury popularnej konwencji, tematów i chwytów narratologicznych w literaturze młodzieżowej.

Student będzie potrafił:

W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA

- rozpoznawać literaturę popularną i odróżniać ją od wysokiej

- ujmować zjawiska związane ze współczesną literatura popularną na tle jej rozwoju historycznego

- wskazywać na wzajemne związki literatury popularnej i wysokiej w literaturze XIX w. oraz w literaturze dla dzieci i młodzieży

W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA UMIĘJĘTNOŚCI

KSZTAŁTOWANIA POSTAWY

- rozróżniać obszary literackiego kiczu i właściwie je oceniać

- postrzegać literaturę popularną jako integralną część kultury narodowej

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Test zaliczeniowy.

Zaliczenie na ocenę

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)