Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza komparatystyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-13B1AK
Kod Erasmus / ISCED: 09.204 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza komparatystyczna
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

1) podstawowa znajomość pojęć (teorii, metodologii) komparatystycznych oraz narzędzi i metod analizy porównawczej 2) pogłębiona wiedza o literaturze i kulturze polskiej współczesnej i dawnej, 3) ogólna wiedza o wybranych literaturach narodowych, różnych dziedzinach sztuki i mediach.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia służą rozwijaniu umiejętności analizy i interpretacji tekstów literackich i szerzej tekstów kultury w ujęciu porównawczym. Mają w znacznej mierze charakter warsztatowy – na konkretnych przykładach uczą myślenia o utworze w kontekście innych dzieł, odmiennych dyskursów, sztuk, mediów.

Pełny opis:

Zajęcia służą rozwijaniu umiejętności analizy i interpretacji tekstów literackich i tekstów kultury w ujęciu porównawczym. Studenci, w stopniu zaawansowanym, uczą się świadomego konsekwencji badawczych wyboru narzędzi komparatystycznych do analizy i interpretacji tekstów literackich i nieliterackich. Ćwiczenia, w znacznej mierze mające charakter zajęć warsztatowych, pokazują zalety i odsłaniają niebezpieczeństwa metod analizy komparatystycznej na tle innych metodologii humanistyki naukowej. Przede wszystkim zaś kształtują sprawność analizy porównawczej i interpretacji kontekstowej. Na poziomie zaawansowanym uczą, jak się posługiwać analizą i interpretacją porównawczą w badaniu zjawisk literackich i kulturowych, na przykład w badaniu relacji literatura polska a inne literatury narodowe, literatura a inne teksty kultury, inne dyskursy, formy sztuki czy media. Przysposabiają do szerokiego – interdyskursywnego, intermedialnego i interkulturowego postrzegania zjawisk humanistycznych w dobie wielokutlurowości i globalizacji.

Literatura:

1. Archipelag porównań. Szkice komparatystyczne, red. M. Cieśla-Korytowska, Kraków 2007 [wybór].

2. Hejmej A., Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej, Kraków 2008 [wybór].

3. Dąbrowski M., Komparatystyka dyskursu/Dyskurs komparatystyki, Warszawa 2009 [wybór].

4. Kasperski E., Współczesny neotranscendentalizm? (Wisława Szymborska: „Platon, czyli dlaczego”), w: Komparatystyka dzisiaj, t. II, Interpretacje, red. E. Kasperski, E. Szczęsna, Warszawa 2011.

5. Konończuk E., Mapa w interdyscyplinarnym dialogu geografii, historii i literatury, „Teksty Drugie” 2011, nr 5.

6. Kubicka H., Modele kartograficzne w badaniach nad literaturą popularną, w: Kody kultury: interakcja, transformacja, synergia, red. H. Kubicka, O. Taranek, Wrocław 2009.

7. Oblicza Narcyza: obecność autora w dziele, red. M. Cieśla-Korytowska, I. Puchalska, M. Siwiec, Kraków 2008 [wybór].

8. Pawłowska-Jądrzyk, „Wielka elipsa” w narracji literackiej i filmowej ( „Piknik pod Wiszącą Skałą”), w: Komparatystyka dzisiaj, t. II, Interpretacje, op. cit.

9. Skórczewski D., Dlaczego Paweł Huelle napisał „Castorpa”?, „Teksty Drugie” 2006, nr 3.

10. Skwara M., Polski Whitman. O funkcjonowaniu poety obcego w kulturze narodowej, Kraków 2010 [wybór].

11. Szczęsna E., Dyskurs internetowy a literacki. O niektórych relacjach między Internetem a literaturą, w: Komparatystyka dzisiaj, t. II, Interpretacje, op. cit.

12. Płaszczewska O., O nieistniejących dziełach sztuki w literaturze XIX wieku, w: Komparatystyka dzisiaj, t. II, Interpretacje, op. cit.

13. Tenczyńska A., Forma muzyczna w poezji („Niobe” K. I. Gałczyńskiego), w: Komparatystyka dzisiaj, t. II, Interpretacje, op. cit.

14. Witosz B., Ekfraza w tekście użytkowym – w perspektywie genologicznej i dyskursywnej, „Teksty Drugie” 2009, nr 1-2.

15. Wysłouch S., Przestrzeń metafizyczna w literaturze i sztuce (Caspar David Friedrich – Stanisław Barańczak – Peter Weir) w: Komparatystyka dzisiaj, t. II, Interpretacje, op. cit.

Tytuły i adresy bibliograficzne proponowanych tekstów literackich zostaną podane na zajęciach.

Efekty uczenia się:

W toku zajęć student zdobywa umiejętność stosowania w praktyce analitycznej i interpretacyjnej terminologii z zakresu komparatystyki. Zyskuje umiejętność myślenia w kategoriach komparatystycznych a także świadomego, krytycznego stosowania analizy komparatystycznej w celu realizacji stawianych przez siebie zadań badawczych (np. w pracy magisterskiej). Rozumie różnicę epistemologiczną między analizą komparatystyczną a metodami analitycznymi właściwymi innym dziedzinom humanistyki naukowej. Nabywa umiejętności pogłębionego postrzegania, rozumienia i objaśniania zjawisk literackich, dyskursywnych, medialnych i szerzej kulturowych w kategoriach ich wzajemnych relacji i oddziaływań. Potrafi stosować problematykę komparatystyczną we własnym dyskursie naukowym. Uzyskaną wiedzę i nabyte umiejętności potrafi wykorzystać w samodzielnym obcowaniu z różnymi formami literatury, sztuki oraz kultury. Analizuje teksty literackie i teksty kultury w ujęciu porównawczym w sposób świadomy i pogłębiony.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest systematyczna obecność i pozytywna ocena z pracy semestralnej – analizy komparatystycznej. Ważnym kryterium oceny jest stopień przygotowania do zajęć potwierdzony aktywnym uczestnictwem w dyskusji nad tekstami teoretycznymi, a także w porównawczej i kontekstowej analizie i interpretacji tekstów literackich oraz tekstów kultury.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)