Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

(Auto)biografia i zdarzenie historyczne. Historie uwewnętrznione i wyrażone w literaturze drugiej połowy XX wieku i w początkach wieku XXI

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-B8DS-HBZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: (Auto)biografia i zdarzenie historyczne. Historie uwewnętrznione i wyrażone w literaturze drugiej połowy XX wieku i w początkach wieku XXI
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria doktoranckie

Założenia (opisowo):

Zakwalifikowanie na studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Polonistyki UW.


Doktorant powinien wykazywać orientację w zagadnieniach z zakresu historii oraz teorii literatury XX i XXI wieku, a także historii, filozofii, socjologii w zakresie właściwym dla tematu swojej pracy doktorskiej. Powinien dysponować znajomością języka angielskiego umożliwiającą lekturę materiałów o tematyce literaturoznawczej, kulturoznawczej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W roku 2018-2019 seminarium poświęcone jest dyskusji nad zagadnieniami autobiografii i biografistyki, oraz tendencji w literaturoznawstwie w zakresie dyskutowania przeszłości, jako konstytutywnego elementu czasu teraźniejszego. Zagadnienia te będą dyskutowane wraz z przedstawianymi rozdziałami rozpraw doktorskich i omawianiem postępów w ich tworzeniu.

Pełny opis:

W roku 2018-2019 seminarium poświęcone jest dyskusji nad zagadnieniami autobiografii i biografistyki, oraz tendencji w literaturoznawstwie w zakresie dyskutowania przeszłości, jako konstytutywnego elementu czasu teraźniejszego. Zagadnienia te będą dyskutowane wraz z przedstawianymi rozdziałami rozpraw doktorskich i omawianiem postępów w ich tworzeniu.

Rozważane będą zwłaszcza układy relacji pamięci komunikacyjnej i kulturowej, ramy pamięci (historyczne, społeczne, polityczne), a także możliwości wyrażania przeszłości, naukowe iliterackie, oraz przeżywania jej jako doświadczenia.

Podczas spotkań dyskutowane będą m.in. takie zagadnienia jak: stosunek zapamiętanego do wyobrażonego w biografistyce. Rola fikcji literackiej w kreowaniu porządku intelektualnego wypowiedzi biograficznej. Zagadnienie negocjowania „protokołu rzeczywistości” w (auto)biografii. Autobiografia i sytuacje komunikacyjne literatury (kręgi obcości i bliskości z odbiorcą). Problem „fakturowania” rzeczywistości(historii) „Gęstość”, „szorstkość” i „miękkość” wydarzeń – mikrohistorie, cases studies, dokumenty, obrachunki. Zagadnienia zaufania do biografa i autobiografa. Aasercja i pamięć. Dobór lektur będzie modyfikowany w trakcie trwania seminarium, by uwzględnić potrzeby powstających dysertacji doktorskich.

Zasadniczo omawiane będą teksty R. Kosselecka, T. Judta, H. White’a, T. Snydera, M.Shore, E. Domańskiej, A. Bielik-Robson, J. Leociaka, M. DeCerteau i inn.

Literatura:

Lista lektur zostanie podana na pierwszym spotkaniu seminaryjnym. Przykładowe teksty to;

R. Nycz, Kultura jako czasownik. Sondowanie nowej humanistyki,

Debaty po roku 1989. Literatura w procesach komunikacji. W stronę nowej syntezy (2), red. M. Hopfinger, Z. Ziątek, T. Żukowski,

F. Ankersmit, Narracja, reprezentacja, doświadczenie

S. Buryła, Wokół Zagłady. Szkice o literaturze Holocaustu,

B. Olsen, W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów

M. Shore, Kawior i popiół

Sz. Rudnicki, Falanga,

J. Leociak, Młyny Boże

T. Judt, Zapomniany wiek XX

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Doktorant ma gruntowna wiedzę na temat stanu badań własnej dyscypliny i biegle orientuje się w rozwoju dyscyplin pokrewnych.

Jest merytorycznie przygotowany do napisania rozprawy doktorskiej.

Ma wiedze na temat historii rozwoju nauki.

Jest merytorycznie przygotowany do udziału w konferencjach naukowych i programach naukowo-badawczych (np. grantach).

UMIEJĘTNOŚCI:

Powinien umieć wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu współczesnego literaturoznawstwa do interpretacji złożonych utworów literackich oraz ich oceny.

Potrafi profesjonalnie posługiwać się gatunkami wypowiedzi naukowej

Ma umiejętność prowadzenia indywidualnej pracy naukowej w celu poszerzenia wiedzy w badaniach nad rozległym materiałem.

Porrafi pracować w zespole badawczym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Doktorant ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego.

Uczestniczy w zyciu środowiska naukowego w kraju (i ew. za granicą).

Upowszechnia zdobycze nauki w świadomości społecznej.

Rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za rzetelne i uczciwe zdobywanie wiedzy i kieruje się nią w rozwoju własnej kariery naukowej.

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) - 25% (udział w ocenie końcowej)

- kontrola obecności - 25% (udział w ocenie końcowej)

- ocena przygotowania kolejnych fragmentów rozprawy doktorskiej - 50% (udział w ocenie końcowej)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.