Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

(Prze)moc (w) opowieści. O prozie polskiej XX i XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-B962LW1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: (Prze)moc (w) opowieści. O prozie polskiej XX i XXI wieku
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 25.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

By uczestniczyć w seminarium, należy skończyć studia pierwszego poziomu kształcenia i dysponować wiedzą literaturoznawczą oraz historyczną dotyczącą XX i XXI wieku właściwą dla licencjata.


Student powinien zaliczyć przedmioty z zakresu historii oraz teorii literatury, a także historii, filozofii i języków obcych umożliwiające orientację w problematyce literaturoznawczej, kulturowej i społeczno-politycznej współczesności.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest refleksji nad prozą polską (fikcjonalną i niefikcjonalną) XX i XXI w. ujmowaną przez pryzmat takich podejść badawczych w literaturoznawstwie (jak krytyka postkolonialna czy studia postzależnościowe i memory studies), które uwzględniają kategorię przemocy

(m. in. w ujęciu W. Benjamina z jego Przyczynku do krytyki przemocy) w powiązaniu z funkcjonowaniem pamięci i postpamięci, (jednostkowej, zbiorowej, kulturowej, etc.), a także relacjom między pamiętaniem, zapominaniem, upamiętnianiem, tłumieniem, wymazywaniem, wykluczaniem, deprecjonowaniem, eksponowaniem, czyli literackim i pozaliterackim praktykom modelującym to, co ma być aktualizowane w świadomości odbiorcy opowieści.

Pełny opis:

Seminarium poświęcone jest refleksji nad prozą polską (fikcjonalną i niefikcjonalną) XX i XXI w. ujmowaną przez pryzmat takich podejść badawczych w literaturoznawstwie (jak krytyka postkolonialna czy studia postzależnościowe i memory studies), które uwzględniają kategorię przemocy

(m. in. w ujęciu W. Benjamina z jego Przyczynku do krytyki przemocy) w powiązaniu z funkcjonowaniem pamięci oraz postpamięci (jednostkowej, zbiorowej, kulturowej, etc.), a także relacjom między upamiętnianiem, tłumieniem, wymazywaniem, wykluczaniem, deprecjonowaniem, eksponowaniem, czyli literackim i pozaliterackim praktykom modelującym to, co ma być aktualizowane w świadomości odbiorcy opowieści.

Seminarium zaplanowane na dwa lata w roku pierwszym koncentruje się na prozie XX wieku oraz kluczowych zagadnieniach związanych z instrumentarium analityczno-interpretacyjnym przydatnym w odczytywaniu tekstów eksponujących/skrywających w swojej problematyce i sposobach jej prezentacji praktyki przemocowe.

Wśród dyskutowanych tematów pojawią się m. in.: habitus i praktyki potoczne, „normalność” i przemoc, krytyka postkolonialna/postzależnościowa, interpretacyjny charakter „porządku” historii, narratywizm historii, narracje założycielskie II RP i PRL, stan anomii, próby odpowiedzi na pytanie: jak opowieść milczy.

Literatura:

Rok akademicki 2018/2019:

Szczegółowy terminarz dyskusji nad poszczególnymi utworami oraz bibliografia tekstów pomocniczych zostaną podane na pierwszym spotkaniu seminaryjnym.

- J. Kaden–Bandrowski, Generał Barcz

- Zofia Kossak-Szczucka, Pożoga

- K. Pruszyński, Prawo do Wołynia [w:] tegoż, Podróż po Polsce

- K. Brandys, Wariacje pocztowe

- K. Wyka, rozdz. Gospodarka wyłączona, rozdz. Dwie jesienie [w:] tegoż, Życie na niby

- J. Andrzejewski, Wielki Tydzień

- A. Sandauer, Noc praworządności [w:] tegoż, Śmierć liberała

- T. Borowski, U nas w Auschwitzu, Proszę państwa do gazu [w:] tegoż, Pożegnanie z Marią

- S. Dygat, Pożegnania

- L. Buczkowski, Pierwsza świetność

Semestr wiosenny:

- Cz. Miłosz, Zdobycie władzy

- T. Konwicki, Władza

- W. Gombrowicz, Pornografia

- J. Hen, Toast

- W. Mach, Rdza

- M. Patkowski, Harmonijka

- T. Konwicki, Kompleks polski

- M. Nowakowski, Raport o stanie wojennym;

- J. Dukaj, Wroniec

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Po ukończeniu seminarium student powinien rozumieć:

— specjalistyczną terminologię literaturoznawczą związaną z problematyką omawianą podczas zajęć oraz w stopniu pogłębionym metody naukowe pozwalające na prowadzenie badań nad literaturą XX i XXI wieku;

— dynamikę rozwoju procesu historycznoliterackiego;

— a przede wszystkim wpływ dzieł literackich na tożsamość kulturową oraz ich rolę w rozpoznawaniu sytuacji społeczeństwa polskiego w kontekście wydarzeń politycznych i przemian cywilizacyjnych w kraju, regionie i Europie.

UMIEJĘTNOŚCI:

Po zaliczeniu seminarium student powinien umieć:

— napisać dłuższą spójną pracę naukową

opartą na precyzyjnie sformułowanej wyjściowej tezie i wyrazistych pytaniach badawczych;

— wykorzystującą świadomie wybraną metodę badawczą;

— poprawną pod względem metodologicznym;

— właściwie osadzoną w samodzielnie zrekonstruowanym i krytycznie rozpoznanym stanie badań;

— popartą zgromadzonym materiałem dowodowym;

— składającą się z argumentów logicznie prowadzących do konkluzji;

— poprawną pod względem językowym, także w zakresie korzystania ze stylu naukowego;

— obudowaną poprawnie sporządzonymi przypisami i bibliografią.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Uczestnicząc w seminarium student nabywa kompetencji do:

— pracy w grupie, wspierania procesu twórczego innych osób;

— brania odpowiedzialności za trafność przekazywanej wiedzy i kierowania się rzetelnością naukową;

— doceniania różnorodności i wielości opinii i kultur.

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) - 25% (udział w ocenie końcowej)

- ocena przygotowania projektów w formie kwerendy bibliotecznej i recenzji monografii naukowej albo samodzielnego projektu zgłoszonego przez studenta, a zaakceptowanego przez promotora. Ocena konspektu pracy magisterskiej. - 75% (3x25%) (udział w ocenie końcowej)

- Zaliczenie na ocenę sprawozdania z kwerendy bibliotecznej na wybrany temat związany z problematyką seminarium oraz przygotowanej przez studenta recenzji z wybranej monografii naukowej dotyczącej tematów omawianych na seminarium.

Zaliczenie konspektu rozprawy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Gosk, Karol Hryniewicz, Jagoda Wierzejska
Prowadzący grup: Hanna Gosk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium w drugim roku trwania poświęcone jest refleksji nad prozą polską (fikcjonalną i niefikcjonalną) XXI w. ujmowaną przez pryzmat takich podejść badawczych w literaturoznawstwie (jak krytyka postkolonialna czy studia postzależnościowe i memory studies), które uwzględniają kategorię przemocy w powiązaniu z funkcjonowaniem pamięci i postpamięci, (jednostkowej, zbiorowej, kulturowej, etc.), a także relacjom między pamiętaniem, zapominaniem, upamiętnianiem, tłumieniem, wymazywaniem, wykluczaniem, deprecjonowaniem, eksponowaniem, czyli literackim i pozaliterackim praktykom modelującym to, co ma być aktualizowane w świadomości odbiorcy opowieści.

Pełny opis:

Seminarium w drugim roku swego trwania poświęcone jest refleksji nad prozą polską (fikcjonalną i niefikcjonalną) XXI w. ujmowaną przez pryzmat takich podejść badawczych w literaturoznawstwie (jak krytyka postkolonialna czy studia postzależnościowe i memory studies), które uwzględniają kategorię przemocy w powiązaniu z funkcjonowaniem pamięci oraz postpamięci (jednostkowej, zbiorowej, kulturowej, etc.), a także relacjom między upamiętnianiem, tłumieniem, wymazywaniem, wykluczaniem, deprecjonowaniem, eksponowaniem, czyli literackim i pozaliterackim praktykom modelującym to, co ma być aktualizowane w świadomości odbiorcy opowieści.

Dyskusje seminaryjne będą się koncentrowały na kluczowych zagadnieniach związanych z instrumentarium analityczno-interpretacyjnym przydatnym w odczytywaniu tekstów eksponujących/skrywających w swojej problematyce i sposobach jej prezentacji praktyki przemocowe.

Wśród omawianych tematów pojawią się m. in.: literackie ślady opresyjnych aspektów transformacji ustrojowej, prze-pisywanie historii, dyskursy emancypacyjne i backlash (prze/moc tradycji), trauma postpamięci i manipulowanie pamięcią zbiorową w polityce historycznej, strategie wspólnoty wobec obcego, urazogenność migracji, narracje post-przesiedleńcze, praktyki orientalizacyjne w opowieściach podróżniczych, wejrzenie w literaturoznawcze propozycje posthumanistyczne.

Literatura:

Szczegółowy terminarz dyskusji nad poszczególnymi utworami oraz bibliografia tekstów pomocniczych zostaną podane na pierwszym spotkaniu seminaryjnym.

- Dawid Bieńkowski, Nic

- Stefan Chwin, Krótka historia pewnego żartu

- Dawid Bieńkowski, Biało-czerwony

- Izabela Filipiak, Absolutna amnezja

- Ignacy Karpowicz, Ości

- Magdalena Tulli, Skaza

- Inga Iwasiów, Bambino

- Joanna Bator, Piaskowa Góra

- Mariusz Wilk, Wilczy notes

- Jacek Hugo-Bader, Dzienniki kołymskie

- Ziemowit Szczerek, Przyjdzie Mordor i nas zje. Czyli tajna historia Słowian

- Zbigniew Libera, Dariusz Foks, Co robi łączniczka?

- Bożena Umińska-Keff, Utwór o Matce i Ojczyźnie

Uwagi:

W każdym semestrze możliwe są dwie nieobecności. Przekroczenie tej liczby wymaga zaliczenia wszystkich opuszczonych zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.