University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Electronic Media in the Work of a Philologist

General data

Course ID: 3001-P1B1ME Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Electronic Media in the Work of a Philologist Name in Polish: Media elektroniczne w warsztacie filologa
Organizational unit: Institute of Polish Literature
Course groups: (in Polish) Minimum programowe specjalności: Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej
(in Polish) Przedmioty obowiązkowe dla I roku specjalności LiKPwPEiŚ - stacjonarne 2-go stopnia
(in Polish) Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Mode:

Classroom

Short description: (in Polish)

Zajęcia są poświęcone wybranym aspektom związanym z humanistyką cyfrową.

Full description: (in Polish)

Zajęcia są poświęcone wybranym aspektom związanym z humanistyką cyfrową. W ramach kolejnych spotkań studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi analizy i interpretacji tekstów cyfrowych w kontekście utworów tradycyjnych. Wprowadzeniu kolejnych tematów towarzyszy omówienie podstawowych zagadnień teoretycznych i wybranych elementów stanu badań z zakresu humanistyki cyfrowej. Warsztaty służą także zapoznaniu się z wybranymi narzędzami komputerowymi mogącymi pomóc w pracy filologa.

Bibliography: (in Polish)

Poniższa lista stanowi podstawową literaturę pomagającą opanować zagadnienia związane z omawianym tematem. Teksty na poszczególne spotkania będą rozsyłane przez prowadzącego drogą mailową.

1. L. Manovich, Język nowych mediów, tłum. P. Cypryański, Warszawa 2006.

2. P. Celiński, Interfejsy: cyfrowe technologie w komunikowaniu, Wrocław 2010.

3. P. Kubiński, Emersja – antyiluzyjny wymiar gier wideo, „Nowe Media” 1/2015.

4. P. Zawojski, Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, Warszawa 2010, roz. 2.

5. J. Dovey, H.W. Kennedy, Kultura gier komputerowych, tłum. T. Macios, A. Oksiuta, Kraków 2011, roz. 1, 2.

6. J. Frużyńska, Mapy, encyklopedie, fraktale, Warszawa 2012.

7. Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, red. E. Szczęsna, Warszawa 2015.

Learning outcomes: (in Polish)

Student po ukończeniu kursu:

• wymienia podstawowe zagadnienia dotyczące badania tekstów powstałych w środowiskach cyfrowych.

• analizuje i interpretuje cyfrowe utwory;

• rozumie specyfikę perswazyjności w środowisku cyfrowym.

• zna podstawowe repozytoria cyfrowe i potrafi z nich korzystać.

• potrafi efektywnie wykorzystać wybrane narzędzia do edycji tekstów.

• rozumie różnorodność cyfrowych tekstów i konieczność dostosowywania do nich narzędzi badawczych;

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Kontrola obecności, praca zaliczeniowa

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.