University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Collective actions in art

General data

Course ID: 3002-SZS-22WT8
Erasmus code / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Sociology and cultural studies The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Collective actions in art
Name in Polish: Działania grupowe w sztuce
Organizational unit: Institute of Polish Culture
Course groups: (in Polish) Przedmioty dla kierunku Sztuki społeczne, IKP
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Type of course:

elective courses

Mode:

Classroom and field classes

Short description: (in Polish)

Warsztaty poruszające zagadnienia współautorstwa, pracy zespołowej, działań partycypacyjnych, badań artystycznych i tworzenia sztuki mającej na celu produkowanie wiedzy. Zajęcia obejmą zarówno prezentacje działań twórców i twórczyń pracujących kolektywnie, jak i wspólne sformułowanie celów projektu, uzgodnienie metod pracy, przygotowania, realizację i prezentację projektu. Celem warsztatów jest doświadczenie wszystkich etapów pracy nad grupowym projektem realizowanym metodą badań artystycznych. Rezultatem zajęć będzie ukończony i zaprezentowany projekt grupowy.

Full description: (in Polish)

Warsztaty rozpoczną się spotkaniem z twórczością prowadzącej warsztaty oraz inspirujących ją artystów

i artystek pracujących w kolektywach, włączających

w swoje działania społeczności, realizujących projekty, których celem jest praca z osobami zawodowo niezwiązanymi ze sztuką. Zostanie omówiona metodologia, przykłady twórczości podobnym obszarze, wykorzystującej podobne metody.

Zadaniem semestralnym będzie realizacja projektu grupowego o charakterze badań artystycznych, wykorzystujących m.in. foto i video. Warsztaty będą podzielone na etapy wynikające ze stworzonego przez grupę harmonogramu pracy. Uczestnicy i uczestniczki warsztatów tworząc plan pracy, podzielą między siebie zadania. Efektem realizacji zadań będzie wspólny projekt stanowiący opowieść o temacie, który podlegał badaniom. Ukończone zadanie składało się będzie z prezentacji projektu (wystawy, wydarzenia lub wykładu), jego upublicznienie online oraz opisu.

Zakładanymi celami zajęć jest wypracowywanie i ćwiczenie kompetencji związanych z:

- realizacją projektu artystycznego

- pracą zespołową i partycypacyjną

- korzystaniem z działania artystycznego do badań o charakterze antropologicznym, socjologicznym czy urbanistycznym

Prowadząca:

dr hab. Karolina Breguła - artystka wizualna i wykładowczyni. Prowadzi Pracownię Filmu Społecznego na Akademii Sztuki w Szczecinie. Jako artystka tworzy filmy, fotografie i instalacje. Wiele ze swoich prac współtworzy z ich bohaterami, zacierając granice pomiędzy profesjonalnym i amatorskim działaniem artystycznym. Jej prace pokazywane były między innymi w Jewish Museum w Nowym Jorku, w CCA w Londynie, w MOCA Taipei oraz na międzynarodowych imprezach jak Biennale Sztuki w Wenecji czy Biennale w Singapurze.

Learning outcomes: (in Polish)

Wiedza: absolwent zna i rozumie

najważniejsze teorie oraz historyczne i współczesne inicjatywy związane z sztuką zaangażowaną w Polsce i na świecie, m.in. animację kultury, applied arts, audience development, community arts, pedagogikę teatru,

przemiany sztuki współczesnej, jej zróżnicowanie pod względem mediów, strategii i technik.

Umiejętności: absolwent potrafi

stworzyć projekt społeczno-artystyczny, samodzielnie formułując problem, dobierając narzędzia naukowe i praktyczne oraz odpowiednią metodologię;

wykorzystywać posiadaną wiedzę by testować wybrane strategie sztuki w działaniach społecznych,

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

samodzielnego i twórczego działania w kulturze, ze świadomością celowości tych działań i opracowywania ich strategii;

świadomego i twórczego uczestniczenia w kulturze i korzystania z różnorodnych form i strategii artystycznych.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

obecność na zajęciach,

aktywne uczestnictwo w pracy grupowej oraz realizacja zadań

przygotowanie prezentacji zrealizowanej wspólnie pracy podczas sesji otwartej

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-20 - 2023-06-18
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Workshops, 30 hours more information
Coordinators: Zofia Dworakowska
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)