University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Contrastive Lexical Semantics

General data

Course ID: 3003-P1B1SL Erasmus code / ISCED: 09.304 / (0232) Literature and linguistics
Course title: Contrastive Lexical Semantics Name in Polish: Leksykalna semantyka porównawcza
Organizational unit: Institute of Polish Language
Course groups: (in Polish) Minimum programowe specjalności: Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej
(in Polish) Przedmioty obowiązkowe dla I roku specjalności LiKPwPEiŚ - stacjonarne 2-go stopnia
(in Polish) Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

Students read critically texts of the comparative semantics, recognize basic facts for different levels of Polish language compared with the other languages.

Mode:

Blended learning

Short description:

The aim of the lecture is to present selected issues connected with comparative semantics. During the lecture the linguistics research methodologies will be discussed: structural (semantic fields theory, direct components analysis) and cognitive (the linguistic picture of the world, interpretative framework, conceptual metaphor). Research projects will be presented: EUROJOS and "Comparative lexical semantics". There will be also raised issues conneced with pragmatics in contrastive perspective.

Full description:

The course covers following issues:

1. History of linguistic and semantic study - main directions in semantics and their development.

2. Structural semantics: semantic fields, direct components analysis, structural definition.

3. Comparative study - basic issues.

4. Cognitive semantics: language as a cognitive phenomenon, the notion of connotation, embodied metaphor, interpretative framework theory.

5. Contemporary comparative semantics researches - fields, methodology, achievements.

6. Comparative semantics in practise: "Comparative lexical semantics" project and EUROJOS.

7. Names of colours in contrastive perspective.

8. Names of dimensions in contrastive perspective.

9. Seeing and thinking in contrastive perspective.

10. How to talk about emotions in various languages.

11. In semantic framework - problems with creating wordnets in various languages.

12. Interpretative framework in contrastive perspective. FrameNet project.

13. Metaphor and culture.

14. Pragmatics in contrastive perspective.

Bibliography:

Bartmiński J., 1988, Definicja kognitywna jako narzędzie opisu konotacji [w:] Konotacja, red. J. Bartmiński, Lublin.

Bartmiński J., Chlebda W., 2008, Jak badać językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów, „Etnolingistyka” 20.

Filar D., Głaz A., 1996, Obraz ręki w języku polskim i angielskim [w:] Językowa kategoryzacja świata, Lublin.

Grzegorczykowa R., 1990, Pojęcie językowego obrazu świata [w:] Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin.

Grzegorczykowa R., 2001, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa – rozdział: Pojęcie językowego obrazu świata i sposoby jego rekonstrukcji.

Grzegorczykowa R., Waszakowa K., 1998, O programie badań w zakresie porównawczej semantyki leksykalnej, [w:] Z polskich studiów slawistycznych, seria IX, Językoznawstwo, Warszawa.

Jordanskaja L., Mielczuk I., 1988, Konotacja w semantyce lingwistycznej i leksykografii [w:] Konotacja, red. J. Bartmiński, Lublin.

Kövecses Z., 1998, Kognitywny model gniewu, [w:] Językoznawstwo kognitywne. Wybór tekstów, red. W. Kubiński, R. Kalisz, E. Modrzejewska. Gdańsk.

Lakoff G, Johnson M., 1988, Metafory w naszym życiu, Warszawa.

Waszakowa K., 2009, Perspektywy badań porównawczych w zakresie semantyki leksykalnej w świetle językoznawczych teorii kognitywnych, „Ling Varia” IV (2009) nr 1 (7).

Whorf B. L., 1971, Język, myśl, rzeczywistość, Warszawa.

Wierzbicka A., 1999, Język —umysł — kultura, Warszawa.

Learning outcomes:

A student who has completed the course:

- analyzes semantic structure of the Polish expressions in comparison with another languages,

- implements discussed methodologies of semantic analysis,

- recognizes the metaphore in the different types of discourse,

- discusses the problems presented in the literature.

Assessment methods and assessment criteria:

- checking attendance

- reading the literature

- written tests in the internet (or in the classroom)

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.