University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Contemporary Social and Political Life in Croatia and its Institutions of Culture

General data

Course ID: 3005-KL5WZCH Erasmus code / ISCED: 09.603 / (unknown)
Course title: Contemporary Social and Political Life in Croatia and its Institutions of Culture Name in Polish: Współczesne życie społeczno-polityczne Chorwacji i instytucje kultury
Department: Institute of Western and Southern Slavic Studies
Course groups: Obligatory Course for the A-language Group (3rd year of BA studies)
ECTS credit allocation (and other scores): 6.00
view allocation of credits
Language: Croatian
Type of course:

obligatory courses

Requirements:

Popular Culture with Elements of Audiovisuals - Croatia 3005-KL4KMCH
Practical Knowledge of Croatian Language (B2) 3005-KL4CHO

Prerequisites:

Contemporary Croatian Language 3005-KL4WJCH

Mode:

(in Polish) w sali

Short description:

The objective of the classes is a descritpion of the state structure and its functioning, the main phenomena of contemporary social and political life in Croatia in their historical context. Some most relevant examples of interaction between politics and culture will be also emphasized. The classes are in Croatian.

Full description:

The course will combine elements of practical knowledge of Croatian language and aspects of thematical workshops. The objective is the presentation of political system of Croatia, contemporary social and political phenomena in their historical context, and cultural politics of the country - on the other side, the enrichment of the vocabulary in these domains of language. The language competence acquired by students will permit them to understand the lexical and subject level of contemporary press texts and to express their opinion on current themes concerning social and political phenomena.

Bibliography: (in Polish)

Materiały lektorskie: aktualne teksty prasowe; materiały audiowizualne – emisje telewizyjne i radiowe; dane statystyczne (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske – biuletyny dostępne w archiwum internetowym); teksty programowe partii politycznych. Studentki/studentów obowiązuje znajomość dokumentów i tekstów omawianych na zajęciach, a także wskazanych przez prowadzącego do przygotowania w trakcie roku akademickiego.

Learning outcomes: (in Polish)

Po ukończeniu zajęć student/ka bardzo dobrze orientuje się w problematyce współczesnej Chorwacji. Zna zasady funkcjonowania państwa, najważniejsze kwestie aktualnej polityki, istotne kwestie polityki społecznej. Potrafi analizować teksty debaty publicznej, wskazać i scharakteryzować stanowiska zajmowane przez jej uczestników. Umie scharakteryzować główne instytucje publiczne i kulturalne. Jest w stanie prowadzić dyskusję w języku chorwackim, potrafi zebrać materiał na zadany temat oraz przedstawić uargumentowane dowodzenie wybranej tezy.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Studenci oceniani są wielostopniowo. Istotna jest bieżąca aktywność w zajęciach i systematyczne przygotowywanie kolejnych zagadnień, jako że ćwiczenia odbywają się w języku chorwackim; w ten sposób zostanie sprawdzona kompetencja językowa studentki/ta, jej/jego umiejętność podejmowania dyskusji i prezentacji materiału w języku obcym zwłaszcza podczas symulowanych debat. Drugim składnikiem oceny jest test semestralny, sprawdzający wiedzę na temat konkretnych zagadnień życia politycznego i społecznego Chorwacji. Egzamin końcowy dwustopniowy ma sprawdzić zarówno wiedzę praktyczną, jak i umiejętność jej prezentacji w mowie. Ocena dotyczy zarówno poziomu znajomości języka chorwackiego, jak i informacji rzeczowych wymaganych przez program.

Classes in period "Academic year 2020/21" (in progress)

Time span: 2020-10-01 - 2021-06-13
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Seminar, 60 hours more information
Coordinators: Maciej Falski
Group instructors: Maciej Falski, Gordana Kešina
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Examination
Seminar - Examination
Notes: (in Polish)

U akademskoj godini 2020/2021 kolegij se vodi uz pomoć instrumenata za obrazovanje na daljinu iz paketa Google Suite: platforma Google Meets za on-line sastanke i Google diskovi za pohranu tekstova i drugih izvora.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.