University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Introduction to Linguistics

General data

Course ID: 3007-L1A1NJ Erasmus code / ISCED: 09.301 / (0232) Literature and linguistics
Course title: Introduction to Linguistics Name in Polish: Wprowadzenie do nauki o języku
Organizational unit: Institute of Applied Polish Studies
Course groups: (in Polish) Logopedia ogólna i kliniczna (PRK)
(in Polish) Logopedia ogólna i kliniczna (PRK) - 1 rok 1. st.
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Celem zajęć jest wprowadzenie w problemy opisu języka.

Mode:

Classroom

Short description: (in Polish)

Zajęcia będą poświęcone poznaniu aparatu pojęciowego współczesnego językoznawstwa. Zaprezentowane zostaną podstawowe narzędzia opisu gramatycznego i słownikowego, służące charakterystyce wypowiedzi / tekstów pod kątem właściwości pragmatycznych, w tym stylistycznych. Po zakończeniu cyklu student będzie w stanie czytać literaturę lingwistyczną i opartą na badaniach języka oraz wyszukać niezbędne informacje w najnowszych kompendiach językowych i logopedycznych.

Zajęcia są wstępem do cyklu przedmiotów językoznawczych, zwłaszcza - funkcjonalnego opisu języka.

Full description: (in Polish)

1. Język jako system semiotyczny na tle innych systemów znakowych. Typologia znaków. Semantyka, syntaktyka i pragmatyka znaków.

2. Cechy definicyjne języka naturalnego. Podwójne rozczłonkowanie w języku. Uniwersalność systemu. System a jego realizacja.

3. Struktura aktu komunikacji. Funkcje języka i wypowiedzi. Językowe wykładniki poszczególnych funkcji (na przykładzie funkcji ekspresywnej).

4. Struktura języka: słownik i gramatyka. Hierarchia jednostek językowych: od fonemu do zdania. Warianty jednostek i pojęcie inwariantu.

5. Podsystem fonologiczny. Pojęcie opozycji. Pojęcie neutralizacji.

6. Podsystem morfologiczny: wewnętrzna struktura wyrazu. Pojęcie kategorii. Fleksja a derywacja.

7. Podsystem składniowy. Czasownik jako "gospodarz" zdania. Modele konotacyjne i reguły składniowe.

8. Słownictwo jako system: tradycyjny podział na części mowy.

9. Słownictwo jako system: relacje semantyczne. Różnice stylistyczne między leksemami. Zróżnicowanie polszczyzny: regionalne, środowiskowe, chronologiczne, stylistyczne.

10. Język jako klasyfikator doświadczenia. Porządkowanie słownictwa i wiedzy o świecie: słowniki (typy słowników, zawartość), encyklopedie, poradniki.

11. Zróżnicowanie i podobieństwo języków. Jednostki uniwersalne i skryty kulturowe. Rodziny i ligi językowe. Polszczyzna wśród języków pokrewnych.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

Grzegorczykowa, R., 2007, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa.

Jakobson R., 1960, Poetyka w świetle językoznawstwa, „Pamiętnik Literacki” LI.

Milewski T., 1976, Językoznawstwo, Warszawa.

Wierzbicka A., 1967, O języku – dla wszystkich, Warszawa.

Wierzbicka A., Wierzbicka P., 1970, Praktyczna stylistyka, Warszawa.

Literatura uzupełniajaca:

Apresjan J.D., 2000, Walencje semantyczne wyrazu, [w:] tenże Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka, Wrozław, s. 120-126.

Bartmiński J. (red.), Współczesny język polski, Lublin 2001

Bednarek A., Grochowski M., Zadania z semantyki językoznawczej, Toruń 1997.

Bobrowski I., 1998, Zaproszenie do językoznawstwa (cz. II: Język jako system znaków, s. 41-56), Kraków.

Goddard C., Wierzbicka A., 2001, Język, kultura, znaczenie – semantyka międzykulturowa, [w:] Tabakowska E. (red.), Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, s. 175-202, Kraków.

Sapir E., 2010, Język. Wprowadzenie do badań nad mową (rozdz. I: Wprowadzenie: definicja języka, s. 15-33), Kraków.

Saussure F., 1991, Kurs językoznawstwa ogólnego (rozdz. Miejsce języka wśród faktów mowy, s. 38-43).

Urbańczyk S., Kucała M. (red.), 1999, Encyklopedia języka polskiego, Wrocław

Zaron Z., Sobotka P. (red.), 2010, Słowo i wypowiedź. Zbiór zadań do nauki o języku polskim (rozdz. Propedeutyka wiedzy o języku), Warszawa.

Learning outcomes: (in Polish)

Student, który zaliczył przedmiot:

•zna podstawową terminologię lingwistyczną

•ma elementarną wiedzę dotyczącą struktury aktu mowy i procesu komunikacji językowej

•ma podstawową wiedzę dotyczącą systemu językowego (langue) i jego realizacji (parole); rozumie różnicę między jednostkami systemu języka a ich realizacjami

•zna zasady rozpoznawania i identyfikowania jednostek różnych podsystemów

•potrafi samodzielnie wyodrębnić jednostki różnych podsystemów i ich warianty

•potrafi wskazać opozycje, w jakie wchodzą dane jednostki

•ma świadomość złożoności problemów związanych z funkcjonowaniem języka jako środka komunikacji

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Kontrola przygotowania do zajęć bieżących; pisemne zaliczenie końcowe.

Practical placement: (in Polish)

nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Class, 30 hours, 38 places more information
Coordinators: Olga Jauer-Niworowska, Dorota Kruk, Marta Piasecka, Kamila Potocka-Pirosz, Milena Wojtyńska-Nowotka
Group instructors: Dorota Kruk, Marta Piasecka, Milena Wojtyńska-Nowotka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Class - Grading
Type of course:

obligatory courses

Mode:

Remote learning

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają charakter propedeutyczny. Stanowią wprowadzenie do przedmiotów składających się na moduł lingwistyczny LOiK.

Full description: (in Polish)

Nauka o języku zostanie zaprezentowana na tle semiotyki, oraz teorii komunikacji. Studenci nauczą się rozpoznawać i analizować różnego typu sytuacje semiotyczne i dostrzegać specyfikę wyrażeń języka wobec innego typu znaków. Poznają podstawowy aparat pojęciowy współczesnego językoznawstwa strukturalnego. Przedmiotem uwagi będzie opozycja system języka (langue) - jego realizacja (parole); a także struktura języka: jednostki i reguły; hierarchiczna budowa języka. Centrum tej problematyki stanowi charakterystyka poszczególnych podsystemów, a także problem inwariantu i wariantów jednostek różnych podsystemów. Drugi nurt zajęć poświęcony będzie problemom komunikacjj językowej. Omówione zostaną podstawowe funkcje wypowiedzi, a także językowe wykładniki poszczególnych funkcji.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

Grzegorczykowa, R., 2007, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa.

Jakobson R., 1960, Poetyka w świetle językoznawstwa, „Pamiętnik Literacki” LI.

Milewski T., 1976, Językoznawstwo, Warszawa.

Wierzbicka A., 1967, O języku – dla wszystkich, Warszawa.

Wierzbicka A., Wierzbicka P., 1970, Praktyczna stylistyka, Warszawa.

Literatura uzupełniajaca:

Apresjan J.D., 2000, Walencje semantyczne wyrazu, [w:] tenże Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka, Wrozław, s. 120-126.

Bartmiński J. (red.), Współczesny język polski, Lublin 2001

Bednarek A., Grochowski M., Zadania z semantyki językoznawczej, Toruń 1997.

Bobrowski I., 1998, Zaproszenie do językoznawstwa (cz. II: Język jako system znaków, s. 41-56), Kraków.

Goddard C., Wierzbicka A., 2001, Język, kultura, znaczenie – semantyka międzykulturowa, [w:] Tabakowska E. (red.), Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, s. 175-202, Kraków.

Sapir E., 2010, Język. Wprowadzenie do badań nad mową (rozdz. I: Wprowadzenie: definicja języka, s. 15-33), Kraków.

Saussure F., 1991, Kurs językoznawstwa ogólnego (rozdz. Miejsce języka wśród faktów mowy, s. 38-43).

Urbańczyk S., Kucała M. (red.), 1999, Encyklopedia języka polskiego, Wrocław

Zaron Z., Sobotka P. (red.), 2010, Słowo i wypowiedź. Zbiór zadań do nauki o języku polskim (rozdz. Propedeutyka wiedzy o języku), Warszawa.

.

Notes: (in Polish)

Spotkania w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy Google Meet, materiały, dyskusje i zaliczenie za pośrednictwem platform Classroorm lub Kampus (zależnie od grupy).

Classes in period "Winter semester 2021/22" (in progress)

Time span: 2021-10-01 - 2022-02-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Class, 30 hours, 38 places more information
Coordinators: Olga Jauer-Niworowska, Izabella Ławecka, Marta Piasecka, Kamila Potocka-Pirosz, Milena Wojtyńska-Nowotka
Group instructors: Izabella Ławecka, Marta Piasecka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Class - Grading
Type of course:

obligatory courses

Mode:

Remote learning

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają charakter propedeutyczny. Stanowią wprowadzenie do przedmiotów składających się na moduł lingwistyczny LOiK.

Full description: (in Polish)

Nauka o języku zostanie zaprezentowana na tle semiotyki, oraz teorii komunikacji. Studenci nauczą się rozpoznawać i analizować różnego typu sytuacje semiotyczne i dostrzegać specyfikę wyrażeń języka wobec innego typu znaków. Poznają podstawowy aparat pojęciowy współczesnego językoznawstwa strukturalnego. Przedmiotem uwagi będzie opozycja system języka (langue) - jego realizacja (parole); a także struktura języka: jednostki i reguły; hierarchiczna budowa języka. Centrum tej problematyki stanowi charakterystyka poszczególnych podsystemów, a także problem inwariantu i wariantów jednostek różnych podsystemów. Drugi nurt zajęć poświęcony będzie problemom komunikacjj językowej. Omówione zostaną podstawowe funkcje wypowiedzi, a także językowe wykładniki poszczególnych funkcji.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

Grzegorczykowa, R., 2007, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa.

Jakobson R., 1960, Poetyka w świetle językoznawstwa, „Pamiętnik Literacki” LI.

Milewski T., 1976, Językoznawstwo, Warszawa.

Wierzbicka A., 1967, O języku – dla wszystkich, Warszawa.

Wierzbicka A., Wierzbicka P., 1970, Praktyczna stylistyka, Warszawa.

Literatura uzupełniajaca:

Apresjan J.D., 2000, Walencje semantyczne wyrazu, [w:] tenże Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka, Wrozław, s. 120-126.

Bartmiński J. (red.), Współczesny język polski, Lublin 2001

Bednarek A., Grochowski M., Zadania z semantyki językoznawczej, Toruń 1997.

Bobrowski I., 1998, Zaproszenie do językoznawstwa (cz. II: Język jako system znaków, s. 41-56), Kraków.

Goddard C., Wierzbicka A., 2001, Język, kultura, znaczenie – semantyka międzykulturowa, [w:] Tabakowska E. (red.), Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, s. 175-202, Kraków.

Sapir E., 2010, Język. Wprowadzenie do badań nad mową (rozdz. I: Wprowadzenie: definicja języka, s. 15-33), Kraków.

Saussure F., 1991, Kurs językoznawstwa ogólnego (rozdz. Miejsce języka wśród faktów mowy, s. 38-43).

Urbańczyk S., Kucała M. (red.), 1999, Encyklopedia języka polskiego, Wrocław

Zaron Z., Sobotka P. (red.), 2010, Słowo i wypowiedź. Zbiór zadań do nauki o języku polskim (rozdz. Propedeutyka wiedzy o języku), Warszawa.

.

Notes: (in Polish)

Spotkania w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy Google Meet, materiały, dyskusje i zaliczenie za pośrednictwem platform Classroorm lub Kampus (zależnie od grupy).

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.