Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Foniatria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1B1FN
Kod Erasmus / ISCED: 12.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Foniatria
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna
Logopedia ogólna i kliniczna - I rok II stopnia - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Nauka przez studentów wiedzy w zakresie: anatomii i fizjologii traktu głosowego, higieny narządu głosu, etiologii oraz klasyfikacji zaburzeń głosu, narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych w zaburzeniach głosu, etiologii, diagnostyki i postępowania u pacjentów z zaburzeniami połykania.

Pełny opis:

Celem zajęć jest opanowanie przez studentów wiedzy w zakresie: anatomii i fizjologii traktu głosowego w stopniu zaawansowanym, fizjologicznego rozwoju głosu, higieny narządu głosu, etiologii oraz klasyfikacji zaburzeń głosu o podłożu organicznym, czynnościowym, neurogennym, narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych w zaburzeniach głosu (stosowanych przez logopedów i foniatrów), metod terapeutycznych zaburzeń głosu oraz form terapii logopedycznej u pacjentów z dysfonią.

Literatura:

Obrębowski A, (red.) Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej, Poznań 2008

Sielska-Badurek E, Domeracka-Kołodziej A; Rola podparcia oddechowego w śpiewie operowym; Otorynolaryngologia, 2009, 8[3], 109-114

Szkiełkowska A, Kazanecka E. Emisja głosu. Szkiełkowska A, Kazanecka E (red.). IFPS i UM im. F. Chopina, Warszawa 2011

Bogumiła Tarasiewicz „Mówię i śpiewam świadomie” podręcznik do nauki emisji głosu TAiWPN UNIWERSITAS, Kraków 2003

Literatura uzupełniająca:

Osuch- Wójcikiewicz E. Choroby krtani (w) Otorynolaryngolgia t. 2 K

Czasopisma:

Otolaryngologia Polska

Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny

Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student posiada wiedzę na temat anatomii i fizjologii, rozwoju i higieny narządu głosu.

Zna rozpoznania medyczne stosowane w klasyfikacji zaburzeń głosu i metody ich diagnozowania.

Posiada podstawową wiedzę na temat patomechanizmu powstawania zaburzeń głosu organicznych i czynnościowych, metod ich leczenia, rehabilitacji i rokowań.

Umiejętności:

Student potrafi zauważyć niepokojące objawy w głosie pacjenta. Informuje pacjenta o konieczności wizyty u foniatry.

Umie odczytać informacje zawarte w rozpoznaniu medycznym dokonanym przez foniatrę. Na tej podstawie dostosowuje swoje działania terapeutyczne do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Kompetencje społeczne:

Student potrafi współpracować z lekarzem foniatrą.

Jest świadomy odpowiedzialności za podejmowane działania diagnostyczno-terapeutyczne.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady, wejściówka, 2 kolokwia teoretyczne, kolokwium praktyczne, Egzamin teoretyczny

Frekwencja na wykładach – 60%

Wejściówka na I wykładzie – obejmująca zakres wiedzy z anatomii narządu głosu

2 kolokwia teoretyczne – w formie pytań testowych oraz opisowych; 60% zalicza

Kolokwium praktyczne – umiejętność samodzielnego przeprowadzenia podstawowej diagnostyki zaburzeń głosu oraz zaplanowanie postępowania

Egzamin teoretyczny

Frekwencja na wykładach – 60%

Wejściówka na I wykładzie – obejmująca zakres wiedzy z anatomii narządu głosu

2 kolokwia teoretyczne – w formie pytań testowych oraz opisowych; 60% zalicza

Kolokwium praktyczne – umiejętność samodzielnego przeprowadzenia podstawowej diagnostyki zaburzeń głosu oraz zaplanowanie postępowania

test: 60 pytań jednokrotnego wyboru – 60%+1 zalicza

Regulamin zajęć:

Zajęcia odbywają się w UCK WUM wg przekazywanego studentom na początku roku akademickiego grafiku

Zajęcia kończą się zaliczeniem praktycznym oraz egzaminem teoretycznym (test).

Do egzaminu teoretycznego dopuszczeni będą studenci, którzy: mają zaliczone wszystkie kolokwia teoretyczne, wejściówkę, zaliczenie praktyczne oraz wykazali wymagana frekwencję na wykładach

Student ma obowiązek zgłosić się na egzamin w wyznaczonym terminie. W przypadku niestawienia się, bądź niezaliczenia egzaminu, studentowi przysługuje jeden termin poprawkowy ustalony przez prowadzącego.

Forma egzaminu podana jest do wiadomości studentów w przewodniku dydaktycznym dla danego kierunku i roku studiów.

Egzamin teoretyczny (możliwość jednej poprawki w formie ustnej lub pisemnej), możliwość przeprowadzania wejściówek sprawdzających przygotowanie do zajęć. Możliwość zadawania prac domowych.

Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem będą rozstrzygane indywidualnie przez kierownictwo Kliniki Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Jauer-Niworowska, Kamila Potocka-Pirosz
Prowadzący grup: Joanna Peradzyńska, Natalia Tuz-Hrycyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Jauer-Niworowska, Kamila Potocka-Pirosz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)