University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Practical Lithuanian C2

General data

Course ID: 3020-BB2PLI Erasmus code / ISCED: 09.105 / (0232) Literature and linguistics
Course title: Practical Lithuanian C2 Name in Polish: Praktyczna nauka języka litewskiego C2
Organizational unit: Department of General Linguistics, Sign Language Linguistics and Baltic Studies
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Lithuanian
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Znajomość języka litewskiego na poziomie C1.

Mode:

Remote learning

Short description: (in Polish)

Kurs języka litewskiego dla studentów studiów magisterskich filologii bałtyckiej rozpoczynających naukę na poziomie C1. Poziom biegłości po zakończeniu kursu: zbliżony do C2 według skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment).

Full description: (in Polish)

Zadaniem prowadzącego jest ugruntowanie i doskonalenie umiejętności językowych zdobytych na poziomie C1.

Rozwija się i doskonali umiejętność tworzenia tekstów pisanych (reportaż lub artykuł prasowy poświęcony wybranemu zagadnieniu adresowany do dwóch różnych odbiorców, streszczenie artykułu naukowego, notatka z wysłuchanego odczytu, audycji telewizyjnej lub wywiadu) i tekstów mówionych (wystąpienie publiczne, relacja prasowa).

Poszerza się zasób leksykalny z różnych dziedzin (przede wszystkim w zakresie podstawowego słownictwa specjalistycznego z wybranych dziedzin). Doskonali się umiejętność prawidłowego budowania w języku litewskim tekstów specjalistycznych, posługiwania się wyrażeniami idiomatycznymi, związkami frazeologicznymi, rozróżniania leksyki branżowej i potocznej, dbania o kulturę języka. Doskonali się umiejętność tłumaczenia wybranych tekstów technicznych. Czyta się teksty publicystyczne o kulturze i gospodarce Litwy, kształtuje się umiejętność analitycznego i krytycznego korzystania z dostępnych materiałów na stronach internetowych.

Szacunkowa liczba godzin potrzebnych do osiągnięcia zdefiniowanych efektów kształcenia:

a) liczba godzin kontaktowych: 90 godz. (~ 6 ECTS);

b) bieżące przygotowanie do zajęć: 45 godz. (~ 3 ECTS);

c) przygotowanie dłuższych prac pisemnych i prezentacji tekstów ustnych: 24 godz. (~ 1,5 ECTS);

d) przygotowanie do testu semestralnego i egzaminu końcowego 6 godz. (~ 0,5 ECTS);

Bibliography: (in Polish)

Literatura obowiązkowa

Źródła: wybrane przez wykładowców teksty filologiczne, publikacje w czasopismach specjalistycznych; materiały audiowizualne; strony internetowe instytucji rządowych, kulturalnych itp.

Literatura zalecana

1. Kniūkšta. P.: Kanceliarinės kalbos patarimai. Vilnius 2000 i n.

Internetinis leidimas, Lietuvių kalbos institutas 2007 – http://lkz.mch.mii.lt/Kanceliarinis/

2. Ramonienė M., Pribušauskaitė J.: Praktinė lietuvių kalbos gramatika. Vilnius 2003.

3. Paulauskienė A.: Lietuvių kalbos kultūra. Kaunas 2001.

4. Šukys J.: Kalbos kultūra visiems. Kaunas 2006.

Teksty i zagadnienia komunikacji językowej

1. Teksty do czytania i tłumaczenia, przygotowane przez wykładowców.

2. Pribušauskaitė J., Ramonienė M., Skapienė S. et al.: Aukštuma. Vilnius 2000 (wybrane zagadnienia).

Internet

Portale internetowe www.kalbosnamai.lt, www.ekonomika.lt, www.bernardinai.lt, www.lrytas.lt/sroves/juristas, www.juristic.lt, www.asirpsichologija.lt, www.sveikata.lt, www.alfa.lt, www.punskas.lt

Lista tzw. dużych błędów językowych (www.vlkk.lt), testy

Słowniki

1. Paulauskas J. (red.): Frazeologijos žodynas. Vilnius 2001.

2. Kalėda A., Kalėdienė B., Niedzviecka M.: Lietuvių-lenkų kalbų žodynas. Vilnius 1991.

3. Lyberis A.: Sinonimų žodynas. Vilnius 2002.

4. Lietuvių kalbos žodynas. Vilnius 1952-2002.

www.lkz.lt

5. Norkaitienė M., Šepetytė R., Šimėnaitė Z.: Mokomasis lietuvių kalbos žodynas. Vilnius 2000.

6. Vaitkevičiūtė V.: Słownik polsko-litewski. T. 1-2. Marijampolė 2003.

7. Tarptautinių žodžių žodynas. Vilnius 1985.

8. Słowniki specjalistyczne

Learning outcomes: (in Polish)

Wiedza:

– ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o strukturze współczesnego języka litewskiego, zna i stosuje w tekstach mówionych i pisanych zróżnicowane formy gramatyczno- syntaktyczne oraz stylistyczne zgodnie z wymaganiami

zbliżonymi do C2 według skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (K_W04)

– czyta i rozumie większość tekstów w języku litewskim, z uwzględnieniem tekstów z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa, potrafi je streścić w języku litewskim, używając terminologii i zwrotów właściwych dla stylu naukowego (K_W10)

– ma podstawową wiedzę z zakresu wybranych zagadnień gospodarczych, ekonomicznych i społecznych oraz orientację we współczesnym życiu kulturalnym Litwy (K_W19)

– zna i rozumie podstawowe zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego (K_W20)

Umiejętności:

– wypowiada się swobodnie, precyzyjnie i spontanicznie na wszystkie tematy ogólne, a na tematy specjalistyczne po uprzednim przygotowaniu się (K_U02, K_U12);

– analizuje, selekcjonuje i krytycznie interpretuje informacje usłyszane lub przeczytane w mediach, wyszukane w dostępnych źródłach elektronicznych (K_U01)

– bierze udział w dyskusji, przytaczając argumenty własne i innych autorów (K_U02)

– tworzy dłuższe teksty własne pisane ( tekst argumentacyjny lub polemiczny) i mówione (wystąpienie publiczne) z przewagą zdań złożonych oraz o zróżnicowanych środkach językowych zależnie od odbiorcy (K_U13)

– samodzielnie zdobywa wiedzę ze źródeł litewskojęzycznych i rozwija umiejętności z interesujących go dziedzin (K_U02)

Kompetencje społeczne:

– dba o etykę i kulturę wypowiedzi (K_K04);

– rozumie potrzebę aktywnego uczestniczenia we własnym uczeniu się (pracuje systematycznie; wzbogaca słownictwo czynne i bierne; samodzielnie wybiera sposoby dalszego samokształcenia i rozwijania swoich zainteresowań) (K_K01);

– wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności w celach praktycznych samodzielnie i w grupie (K_K02, K_K09)

– uczestniczy w imprezach kulturalnych poświęconych popularyzacji kultury litewskiej odbywających się w Polsce (przede wszystkim w Warszawie) (K_K06)

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Student zobowiązany jest do regularnego uczęszczania na zajęcia (dopuszcza się 2 nieobecności w semestrze u każdego z prowadzących) i uzyskania zaliczeń semestralnych od wszystkich osób prowadzących lektorat na poziomie C2 (za semestr zimowy najpóźniej do końca sesji poprawkowej semestru zimowego, a za semestr letni przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnego).

Ocenie podlega:

a) bieżące przygotowanie do zajęć oraz aktywność na zajęciach;

b) prace pisemne i ustne, streszczenie artykułu naukowego);

c) pisemny test gramatyczno-leksykalny (na zakończenie semestru zimowego);

d) egzamin (pisemny i ustny w sesji letniej).

W części pisemnej sprawdza się umiejętność poprawnego użycia form gramatycznych, znajomość leksyki specjalistycznej, wyrażeń idiomatycznych i związków frazeologicznych oraz tworzenie tekstu własnego (tekst argumentacyjny lub polemiczny) z wykorzystaniem zdobytej wiedzy merytorycznej i językowej (stosowanie zróżnicowanych form językowych, zgodność z wymogami danego stylu funkcjonalnego).

W części ustnej sprawdza się rozumienie i krytyczną interpretację tekstu o złożonej strukturze; umiejętność swobodnego mówienia o zagadnieniach złożonych (np. współczesnych problemach kraju i świata).

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.