University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Practical Latvian C1

General data

Course ID: 3020-BB2PLO Erasmus code / ISCED: 09.104 / (0232) Literature and linguistics
Course title: Practical Latvian C1 Name in Polish: Praktyczna nauka języka łotewskiego C1
Organizational unit: Department of General Linguistics, Sign Language Linguistics and Baltic Studies
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Latvian
Type of course:

obligatory courses

Requirements:

Practical Latvian B2+ 3020-BB1PLO

Prerequisites:

Practical Latvian B2+ 3020-BB1PLO

Prerequisites (description):

(in Polish) W miarę swobodne rozumienie tekstów pisanych i mówionych w języku łotewskim. Znajomość języka łotewskiego na poziomie C1.

Mode:

Classroom

Short description: (in Polish)

Kurs języka łotewskiego dla studentów filologii bałtyckiej rozpoczynających naukę na poziomie B2. Poziom biegłości po zakończeniu kursu: C1 według skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment)

Full description: (in Polish)

Kurs ma za zadanie:

a) kształtować umiejętność biegłego słuchania i czytania ze zrozumieniem skomplikowanych tekstów niespecjalistycznych w języku ogólnym (artykułów prasowych, tekstów o tematyce kulturalnej i popularnonaukowych);

b) poszerzać i wzbogacać zasób leksykalny (czynny i bierny) uczestników zajęć z różnych dziedzin życia (m.in. społeczno-politycznego, ekonomiczno-prawniczego);

c) utrwalać praktyczną znajomość form gramatycznych, kształtować umiejętność poprawnego użycia trudniejszych form gramatycznych, zapoznać z nowymi zasadami ortografii i interpunkcji (złożenia, wielowyrazowe nazwy urzędów i instytucji).

d) kształtować umiejętność rozumienia skomplikowanych wyrażeń (związki frazeologiczne, metafory, przysłowia)

e) ćwiczenie umiejętności swobodnego mówienia i pisania na podane wcześniej tematy.

Nacisk kładzie się na tworzenie tekstu pisanego według określonych wymagań (temat, forma, cel, styl – dobór właściwej leksyki, logiczność argumentacji i zwięzłość kompozycji). Studenci uczą się redagowania tekstu pod względem językowym, stylistycznym i ortograficznym. Wygłaszają własny tekst po uprzednim przygotowaniu (np. komentarz do wydarzeń kulturalnych).

Jedną z form zajęć jest pogadanka, podczas której kursanci nabywają umiejętności formułowania i wyrażania własnej opinii na różne tematy współczesnego życia (dyskusja na aktualne tematy społeczne, kulturalne i polityczne – Łotwa, Polska, świat).

Bibliography: (in Polish)

Nītiņa, D. Palīgā! Mācībgrāmata pieaugušajiem. 4. līmenis. Rīga: LVAVP, 2004.

Cīrule, L. Palīgā! Darba burtnīca. 4. līmenis. Rīga: LVAVP, 2004.

Nau, N. Palīgā! Komunikatīvā gramatika. Rīga: LVAVP, 2002.

Nau, N., Vaivade, V. Palīgā! Komunikatīvās gramatikas vingrinājumi. 1. un 2. burtnīca. Rīga: LVAVP, 2003.

Klēvere-Velhli, I., Naua, N. Latviešu valoda studentiem. Rīga: LVA, 2012.

Naua, N. Latviešu valoda studentiem. Skolotāja grāmata. Rīga: LVA, 2012.

Šalme, A., Ūdris, P. Dialogs. Darba burtnīca. Rīga: SI, 1994.

Šalme, A., Ūdris, P. Dialogs. Skolotāja grāmata. Rīga: SI, 1994.

Šalme, A., Ūdris, P. Dialogs. Skolēna grāmata. Rīga: SI, 1994.

Skujiņa, V. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.

Poļu īpašvārdu pareizrakstība un pareizruna latviešu valodā. Sast. V. Staltmane. Rīga: Zinātne, 1998.

Rubīna, A. Latviešu valodas rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC

Ceplīte, B., Ceplītis, L. Latviešu valodas praktiskā gramatika. Rīga: Zvaigzne, 1991.

http://www.sazinastilts.lv/ , http://www.ailab.lv/ , http://www.tezaurs.lv/, http://www.valoda.lv/

http://visc.gov.lv/valval/programma.shtml

Latviešu-poļu vārdnīca, Rīga: Zvaigzne ABC, 2011;

Latviešu valodas vārdnīca, Rīga: Avots, 1987; „Svešvārdu vārdnīca”:

„Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca” ;

„Latviešu valodas slenga vārdnīca”;

„Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca” ;

Cipulis, D. Latvijas vēsture. Notikumi. Hronoloģija. Vēsturiskas personas. Jēdzieni.

Latvijas vēsture Palīgā. Rīga: LVAVA, 2005; Taurēns, J. Latvijas vēstures pamatjautājumi. Valsts konstitucionālie principi. Rīga: Naturalizācijas pārvalde, 1996.

Skangale, L. Latvijas Valsts svētku un atceres dienas. Rīga: Zvaigzne ABC, 2002.

Learning outcomes: (in Polish)

Po ukończeniu kursu student:

(WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI)

– rozumie dłuższą wypowiedź, nadążając za bardziej skomplikowaną argumentacj;

- rozumie informacje telewizyjne, rozumie filmy, w których używany jest język nie tylko literacki, utwory prozy oraz poezji łotewskiej;

- czyta ze zrozumieniem dotyczące aktualnych problemów artykuły-komentarze w czasopismach oraz na portalach internetowych;

- potrafi napisać jasny i precyzyjny tekst, jak również argumentować różne poglądy;

- płynnie i bez przygotowania porozumiewa się z rodzimymi użytkownikami języka łotewskiego, aktywnie uczestniczy w dyskusji dotyczącej znanych mu problemów, uzasadniając i broniąc swojego zdania;

- wypowiadając się w języku łotewskim, na ogół poprawnie stosuje właściwe temu językowi zasady intonacji oraz akcentuacji;

(POSTAWY)

– dba o kulturę wypowiedzi (zwłaszcza o jej jasność i przejrzystość);

– aktywnie uczestniczy w zajęciach, wykazuje systematyczność i samodzielność w poszukiwaniu tematów i zagadnień szczególnie go interesujących;

- ma nawyk ustawicznego uzupełniania wiedzy o wydarzeniach kraju języka, którego się uczy.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Student zobowiązany jest do regularnego uczęszczania na zajęcia (dopuszcza się 2 nieobecności w semestrze) i uzyskania zaliczeń semestralnych (za semestr zimowy najpóźniej do końca sesji poprawkowej semestru zimowego, a za semestr letni przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnego).

Ocenie podlegają:

a) bieżące przygotowanie do zajęć oraz aktywność na zajęciach;

b) prace pisemne (wypracowanie na zadany temat, tekst argumentacyjny, recenzja) i ustne (komentarz do wydarzeń);

c) pisemny test gramatyczny (na zakończenie semestru zimowego);

d) egzamin (pisemny i ustny w semestrze letnim).

W części pisemnej egzaminu sprawdza się umiejętność poprawnego użycia form gramatycznych, wybrane zagadnienia z ortografii, umiejętność zachowania się w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych oraz tworzenie tekstu argumentacyjnego na dany temat. W części ustnej sprawdza się rozumienie dłuższego tekstu publicystycznego i wypowiedź na jego temat (umiejętność wyboru informacji istotnych, prezentacja zjawisk analogicznych do opisanych w tekście, prezentacja własnych doświadczeń w tym względzie).

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.