University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Latvian Translation Workshop 2

General data

Course ID: 3020-BB2TLO Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Latvian Translation Workshop 2 Name in Polish: Translatorium łotewskie 2
Organizational unit: Department of General Linguistics, Sign Language Linguistics and Baltic Studies
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Latvian
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Znajomość języka łotewskiego co najmniej na poziomie B1.

Mode:

Classroom

Short description: (in Polish)

Celem translatorium jest przygotowanie studentów do samodzielnej pracy nad przekładem tekstów literackich, użytkowych i specjalistycznych z języka łotewskiego na polski.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu teorii przekładu oraz kształtowanie ich kompetencji tłumaczeniowej w zakresie języka łotewskiego. Kurs ma za zadanie poszerzyć zasób leksykalny (zarówno czynny, jak i bierny) oraz kształtować umiejętności tłumaczenia tekstów literackich (pojęcie stylizacji językowej, zjawisko nieprzekładalności kulturowej), tekstów specjalistycznych oraz dokumentów urzędowych. Program zajęć obejmuje również omówienie często spotykanych błędów translacyjnych oraz metod rozwiązywania problemów z przekładem, opierając się na strategiach tłumaczeniowych.

Szacunkowa liczba godzin potrzebnych do osiągnięcia zdefiniowanych efektów kształcenia:

a) liczba godzin kontaktowych: 30

b) bieżące przygotowanie do zajęć: 15

c) przygotowanie dłuższych tłumaczeń pisemnych: 15

Bibliography: (in Polish)

Literatura:

Hejwowski, Krzysztof. 2007. Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kielar, Barbara Zofia. 2003. Zarys translatoryki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe IKLA UW.

Zauberga, Ieva. 2016. Tulkošanas teorija profesionāliem tulkiem un tulkotājiem. Rīga: LU

Valoda tulkojumā, red. A. Rožkalne. 2015. Rīga: LVA

Skujiņa, Valentīna. 2003. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. Rīga: Zvaigzne ABC

Literatura pomocnicza:

Latviešu-poļu vārdnīca. Sarkanis Alberts, u.c. Rīga, 2011. Zvaigzne ABC.

Poļu-latviešu vārdnīca. Rīga, Liesma. 1970.

Latviešu valodas skaidrojošā vārdnīca. Rīga, 2006. Avots.

www.teazurs.lv

www.sjp.pwn.pl

Teksty i materiały przygotowane przez prowadzącego.

Learning outcomes: (in Polish)

Wiedza i umiejętności:

- zna różne strategie tłumaczeniowe i potrafi je zastosować samodzielnie wykonując tłumaczenie;

- rozpoznaje podstawowe techniki tłumaczeniowe stosowane w tłumaczeniu tekstów literackich i potrafi ocenić ich jakość oraz stosowność;

- dysponuje usystematyzowaną wiedzą na temat zjawisk związanych z procesem tłumaczenia;

- zna podstawowe zasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych;

- posiada odpowiedni zasób słownictwa, terminów i zwrotów stosowanych w pismach o charakterze urzędowym w języku łotewskim (w zakresie prowadzonych tłumaczeń);

- wykonuje tłumaczenia w sposób precyzyjny i dbały, zachowując poprawność językową i zgodność tłumaczonego tekstu z oryginałem;

Postawy:

- rozumie potrzebę aktywnego uczestniczenia we własnym uczeniu się; pracuje systematycznie, wzbogaca słownictwo czynne i bierne;

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Regularna obecność na zajęciach; aktywność i bieżące przygotowanie do zajęć; praca zaliczeniowa - wykonanie tłumaczenia z języka łotewskiego na polski (ok. 10 000 znaków).

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.