Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-BHP Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Obowiązkowe przedmioty dla I roku
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami bhp podczas zajęć w sali i ćwiczeń terenowych (głównie wykopaliska), zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Prezentowane są prawa i obowiązki studenta i władz uniwersyteckich w zakresie bhp, a także zasady bezpiecznej organizacji pracy podczas studiów archeologicznych, zgodne z wymogami ergonomii, przepisami i zasadami bhp czy zasadami zabezpieczenia przeciwpożarowego.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zaznajomienie studentów z zasadami bhp podczas zajęć w sali i ćwiczeń terenowych (głównie wykopaliska), zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Pełny opis:

Zaznajomienie studentów z:

- zasadami bhp podczas zajęć w sali,

- zasadami bhp podczas ćwiczeń terenowych (głównie wykopaliska - zagrożenia biologiczne - drobnoustroje, insekty, grzyby; chemiczne - konserwacja, wymuszona pozycja, obciążenia układu kostno-szkieletowego, uciążliwość pracy, reumatyzm, upadek z wysokości, zasypanie, etc. oraz profilaktyka),

-zasadami bhp podczas pracy z zabytkami,

-zasadami bezpiecznej pracy z komputerem (unikanie obciążeń wzroku ikręgosłupa, adekwatna organizacja czasu, miejsca i warunków pracy),

- przepisami określającymi problemy bhp na uczelni, (odpowiedzialność, wypadki studenckie, etc.),

- zasadami abezpieczenia przeciwpożarowego oraz postępowania w razie zaistnienia pożaru,

- zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej (wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji).

Literatura:

Kodeks pracy

Przepisy szczegółowe

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. poz. 2090)

Wytyczne dotyczące udzielania pierwszej pomocy wg Europejskiej Rady Resuscytacji

W. Hejmdalski, Bezpieczeństwo i higiena prac archeologicznych - na przykładzie praktyk studenckich, "Bezpieczeństwo Pracy" 10(469) 2010, 8-12.

Efekty uczenia się:

Opanowanie, w stopniu co najmniej dostatecznym, zasad bhp na studiach archeologicznych - podczas zajęć w sali i ćwiczeń terenowych (głównie wykopaliska), zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Student ma wiedzę na temat przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy archeologa, świadomość konieczności ich przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i potrafi je zastosować w praktyce.

Absolwent zna i rozumie (P2Z_WO, P3Z_WO):

zasady, procedury, normy i przepisy bhp odnoszące się do wykonywanych zadań podczas studiów w zakresie archeologii.

Absolwent jest gotów (P3O_KZ) do:

przestrzegania zasad dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych w różnych kontekstach podczas studiów archeologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne w formie testu

Ocena bardzo dobra: uzyskanie 91-100% punktów

Ocena dobra plus: uzyskanie 81-90% punktów

Ocena dobra: uzyskanie 71-80% punktów

Ocena dostateczna plus: uzyskanie 61-70% punktów

Ocena dostateczna: uzyskanie 51-60% punktów

Ocena niedostateczna: uzyskanie 0-50% punktów

Praktyki zawodowe:

Brak.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.