Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Łacina - pierwszy rok nauki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-DILC01 Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Łacina - pierwszy rok nauki
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Łacina
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci powinni znać i rozumieć podstawową terminologię z zakresu gramatyki języka polskiego (nazwy części mowy, części zdania, przypadków etc.).

Skrócony opis:

Zajęcia są kursem języka łacińskiego przeznaczonym dla studentów archeologii. Kurs na poziomie podstawowym ma na celu zaznajomienie studentów z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu gramatyki i leksyki łacińskiej w stopniu umożliwiającym samodzielne tłumaczenie prostych tekstów literackich. Stosowaną metodą jest wykład gramatyki ilustrowany przykładami; studenci podczas lektoratu tłumaczą teksty oryginalne o różnym stopniu trudności.

Pełny opis:

Zajęcia są kursem języka łacińskiego przeznaczonym dla studentów archeologii. Kurs na poziomie podstawowym ma na celu zaznajomienie studentów z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu gramatyki i leksyki łacińskiej w stopniu umożliwiającym samodzielne tłumaczenie prostych tekstów literackich. W pierwszym semestrze studenci poznają zarys historii języka łacińskiego, stosowane standardy wymowy, budowę i zasadę czytania prostych form metrycznych (heksametr i pentametr daktyliczny) oraz następujące elementy fleksji:

- deklinację rzeczownika i przymiotnika;

- deklinację zaimków osobowych;

- tryb oznajmujący czasu teraźniejszego czasownika.

W drugim semestrze omawiane są pozostałe formy osobowe czasownika, deklinacja pozostałych zaimków oraz (z zagadnień składniowych) niektóre typy zdań podrzędnych. Równocześnie omawiana jest geneza, budowa i późniejsza historia słów, pojawiających się w czytanych tekstach.

Zaliczenie przedmiotu wymaga znacznej liczby godzin przeznaczonej na pracę własną. Przygotowanie do zajęć (odrabianie zadań domowych i powtórzenie materiału) umożliwiające aktywne w nich uczestnictwo powinno wynosić około 2,5 godziny pracy własnej tygodniowo.

Literatura:

Zajęcia prowadzone są bez obowiązkowego podręcznika, na bazie konspektów gramatycznych i tekstów przygotowanych przez prowadzącego.

Literatura uzupełniająca:

J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego

Słowniki:

K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski

J. Korpanty, Mały słownik łacińsko-polski

Efekty uczenia się:

Wiedza, którą student nabywa podczas kursu języka łacińskiego jest elementarna dla umiejętności zrozumienia tekstu zapisanego w tym języku. Student z niniejszych zajęć wynosi znajomość podstawowych zagadnień gramatycznych i słowotwórczych tego języka i potrafi wykorzystać tę wiedzę do zrozumienia różnych typów tekstów. Student posiada również umiejętności warsztatowe (posługiwanie się słownikami i gramatykami) umożliwiające kontynuowanie samodzielnej pracy w zakresie tłumaczenia, rozumienia i interpretacji źródeł łacińskich. Dodatkowo, poznając kontekst kulturowy czytanych tekstów docenia ich znaczenie dla historii kultury europejskiej od starożytności po czasy nowożytne.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową zajęć składają się wyniki czterech sprawdzianów pisemnych cząstkowych (po dwa – ze słownictwa i gramatyki – po każdym semestrze) (70%) oraz ocena przygotowania do zajęć i aktywności na zajęciach (30%).

Zajęcia kończą się egzaminem pisemnym z przekładu prostego tekstu łacińskiego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.