University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Latin - first year of study

General data

Course ID: 3101-DILC01 Erasmus code / ISCED: 08.4 / (0222) History and archaeology
Course title: Latin - first year of study Name in Polish: Łacina - pierwszy rok nauki
Organizational unit: Faculty of Archeology
Course groups: Latin
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Studenci powinni znać i rozumieć podstawową terminologię z zakresu gramatyki języka polskiego (nazwy części mowy, części zdania, przypadków etc.).

Short description: (in Polish)

Zajęcia są kursem języka łacińskiego przeznaczonym dla studentów archeologii. Kurs na poziomie podstawowym ma na celu zaznajomienie studentów z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu gramatyki i leksyki łacińskiej w stopniu umożliwiającym samodzielne tłumaczenie prostych tekstów literackich. Stosowaną metodą jest wykład gramatyki ilustrowany przykładami; studenci podczas lektoratu tłumaczą teksty oryginalne o różnym stopniu trudności.

Full description: (in Polish)

Zajęcia są kursem języka łacińskiego przeznaczonym dla studentów archeologii. Kurs na poziomie podstawowym ma na celu zaznajomienie studentów z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu gramatyki i leksyki łacińskiej w stopniu umożliwiającym samodzielne tłumaczenie prostych tekstów literackich. W pierwszym semestrze studenci poznają zarys historii języka łacińskiego, stosowane standardy wymowy, budowę i zasadę czytania prostych form metrycznych (heksametr i pentametr daktyliczny) oraz następujące elementy fleksji:

- deklinację rzeczownika i przymiotnika;

- deklinację zaimków osobowych;

- tryb oznajmujący czasu teraźniejszego czasownika.

W drugim semestrze omawiane są pozostałe formy osobowe czasownika, deklinacja pozostałych zaimków oraz (z zagadnień składniowych) niektóre typy zdań podrzędnych. Równocześnie omawiana jest geneza, budowa i późniejsza historia słów, pojawiających się w czytanych tekstach.

Zaliczenie przedmiotu wymaga znacznej liczby godzin przeznaczonej na pracę własną. Przygotowanie do zajęć (odrabianie zadań domowych i powtórzenie materiału) umożliwiające aktywne w nich uczestnictwo powinno wynosić około 2,5 godziny pracy własnej tygodniowo.

Bibliography: (in Polish)

Zajęcia prowadzone są bez obowiązkowego podręcznika, na bazie konspektów gramatycznych i tekstów przygotowanych przez prowadzącego.

Literatura uzupełniająca:

J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego

Słowniki:

K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski

J. Korpanty, Mały słownik łacińsko-polski

Learning outcomes: (in Polish)

Wiedza, którą student nabywa podczas kursu języka łacińskiego jest elementarna dla umiejętności zrozumienia tekstu zapisanego w tym języku. Student z niniejszych zajęć wynosi znajomość podstawowych zagadnień gramatycznych i słowotwórczych tego języka i potrafi wykorzystać tę wiedzę do zrozumienia różnych typów tekstów. Student posiada również umiejętności warsztatowe (posługiwanie się słownikami i gramatykami) umożliwiające kontynuowanie samodzielnej pracy w zakresie tłumaczenia, rozumienia i interpretacji źródeł łacińskich. Dodatkowo, poznając kontekst kulturowy czytanych tekstów docenia ich znaczenie dla historii kultury europejskiej od starożytności po czasy nowożytne.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Na ocenę końcową zajęć składają się wyniki czterech sprawdzianów pisemnych cząstkowych (po dwa – ze słownictwa i gramatyki – po każdym semestrze) (70%) oraz ocena przygotowania do zajęć i aktywności na zajęciach (30%).

Zajęcia kończą się egzaminem pisemnym z przekładu prostego tekstu łacińskiego.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.