Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Papirologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-DK0009
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Papirologia
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Zajęcia kierunkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Dobrze widziana podstawowa znakomość języka greckiego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wprowadzenie do papirologii, którego celem jest pokazanie studentom, jak należy czytać i interpretować dokumenty papirusowe. Uczestnicy zajęć będą czytać dokumenty (po grecku i w tłumaczeniu) ważne dla tych dziedzin naszej wiedzy o starożytności, do których papirusy wnoszą wiele nowego (starożytna ekonomia, szkoła i edukacja, itp.).

Pełny opis:

Wprowadzenie do papirologii, którego celem jest pokazanie studentom, jak należy czytać i interpretować dokumenty papirusowe. Uczestnicy zajęć będą czytać dokumenty (po grecku i w tłumaczeniu) ważne dla tych dziedzin naszej wiedzy o starożytności, do których papirusy wnoszą wiele nowego (starożytna ekonomia, szkoła i edukacja, itp.).

Efekty uczenia się:

Uczestnik zajęć zyska podstawową wiedzę o dokumentach papirusowych, ich rodzajach, sposobie sporządzania etc. Zrozumie funkcjonowanie dokumentów w kontekście społecznym. Pozna rolę dokumentów w kształtowaniu naszych interpretacji historycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia będzie aktywny udział w zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)