University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Methods and techniques of excavation

General data

Course ID: 3101-DO104X
Erasmus code / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: Methods and techniques of excavation
Name in Polish: Metodyka badań wykopaliskowych
Organizational unit: Institute of Archaeology
Course groups: (in Polish) Obowiązkowe przedmioty dla I roku
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Short description:

Purpose of the classes is to prepare students for participation in archaeological excavation training practice. Classes include theoretical methods of performing excavation work and mastering of practical skills required to conduct excavations in accordance with applicable procedures.

Full description:

Purpose of the classes is to prepare students for participation in archaeological excavation training practice. Classes include theoretical methods of performing excavation work and mastering of practical skills required to conduct excavations in accordance with applicable procedures.

Bibliography:

Ashmore W., Sharer R., Odkrywanie przeszłości. Wprowadzenie do archeologii

Barker P., Techniki wykopalisk archeologicznych

Brzeziński W., Metodyka badań wykopaliskowych

Buko A., Urbańczyk P., Archeologia w teorii i praktyce

Hensel W., Teoria i praktyka badań archeologicznych.

Kajzer L., Wstęp do badan archeologiczno-architektonicznych

Kobyliński Z., Pierwsza pomoc dla zabytków archeologicznych

Kobyliński Z., Metodyka badań archeologiczno-architektonicznych

Kobyliński Z., Metodyka ratowniczych badań archeologicznych

Konopka M., Zdjęcie Archeologiczne Polski (zasoby www.nid.pl)

Ławecka D., Wstęp do archeologii

Przewłocki S., Geodezja dla kierunków niegeodezyjnych

Renfrew C., Bahn P., Archeologia, Teorie, Metody.

Learning outcomes: (in Polish)

Student nabywa następujące kompetencje w zakresie:

Wiedza:

– ma podstawową wiedzę o znaczeniu archeologicznych badań wykopaliskowych dla poznania przeszłości człowieka, zna rodzaje badań archeologicznych, ich możliwości poznawcze oraz wymogi konserwatorskie realizacji poszczególnych z nich, wie jak zorganizować badania archeologiczne w tym ich zaplecze techniczne i zespół badawczy;

– ma podstawową wiedzę o powiązaniach archeologii z innymi dziedzinami oraz dyscyplinami naukowymi, w zakresie badań wyprzedzających i ich zastosowania w metodyce badań archeologicznych oraz podstaw wiedzy o mapach i planach, a także jakie mają zastosowanie w badaniach archeologicznych;

– zna terminologię i pojęcia stosowane w metodyce badań wykopaliskowych w tym: metody realizacji badań oraz nowoczesne metody prospekcji i dokumentacji archeologicznej, ma podstawową wiedzę na temat zasad i sposobów pomiarów sytuacyjno-wysokościowych na stanowisku archeologicznym, zna zakres i kolejność czynności wykonywanych w trakcie eksploracji i dokumentacji nawarstwień kulturowych podczas pracy na wykopaliskach; wie jak dobrać sposób eksploracji do odkrywanych nawarstwień kulturowych i zabytków archeologicznych;

– ma podstawową wiedzę w zakresie analizy, opisu i interpretacji źródeł archeologicznych poprzez znajomość zasad inwentaryzacji i klasyfikacji zabytków archeologicznych; zna podstawową terminologię stosowaną do opisu głównych kategorii zabytków ruchomych;

– ma ogólną wiedzę z zakresu metod i technik dokumentacji opisowej, geodezyjnej, rysunkowej i fotograficznej, zna zasady opisu i analizy stratygraficznej nawarstwień kulturowych; zna i rozumie procesy wpływające na niszczenie zabytków, wie w jaki sposób zabezpieczyć i przechowywać wydobyte zabytki archeologiczne, zna zasady pobierania próbek;

– ma podstawową wiedzę o prawodawstwie polskim w zakresie prowadzenia badań archeologicznych, posiada ogólną wiedzę o funkcjonowaniu służb konserwatorskich.

Umiejętności:

– potrafi wykonać kwerendę na temat stanowiska archeologicznego; potrafi wskazać różnice pomiędzy rodzajami publikacji i rodzajami źródeł stosowanymi w warsztacie badawczym archeologa; potrafi we właściwy sposób wykorzystać zawarte w nich informacje do przygotowania badań archeologicznych w tym rozpoznawać, analizować i interpretować różnego rodzaju wytwory kultury materialnej;

– potrafi zastosować odpowiednie metody i techniki badawcze w tym w szczególności: dostosować metodykę prowadzenia badań archeologicznych do kategorii badanego stanowiska, wytyczyć siatkę arową i wykop archeologiczny w terenie, zastosować niwelator do pomiarów poziomych i wysokościowych, wykonać rysunek planu lub profilu wykopu archeologicznego lub nieruchomego zabytku archeologicznego oraz potrafi wykonać analizę stratygraficzną wykopu archeologicznego;

– potrafi sporządzić wniosek na badania archeologiczne, sformułować program i cele badawcze wykorzystując różnego rodzaju kanały komunikacyjne w celu zdobycia informacji;

– umie argumentować podejmowane przez siebie decyzje.

Kompetencje Społeczne:

– rozumie potrzeby prowadzenia badań archeologicznych w tym dostosowanie ich metodyki i zakresu do potrzeb wynikających z odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego i dla możliwości poznania przeszłości człowieka;

– rozumie unikatowy charakter badań archeologicznych wynikający z wieloaspektowości interpretacji i odpowiedzialności za pozyskanie źródeł archeologicznych;

– potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując współodpowiedzialność za dobór metod badawczych podczas badań archeologicznych.

Assessment methods and assessment criteria:

short essay, written paper, oral report, a brief statement, multimedia presentation, documentation division, participation in class

Practical placement:

-

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)