University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Museology, protection of archaeological heritage and popularization in archaeology

General data

Course ID: 3101-DO206X Erasmus code / ISCED: 08.4 / (0222) History and archaeology
Course title: Museology, protection of archaeological heritage and popularization in archaeology Name in Polish: Muzealnictwo, konserwatorstwo, popularyzacja archeologii
Organizational unit: Faculty of Archeology
Course groups: (in Polish) Obowiązkowe przedmioty dla II roku
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Requirements:

Introduction to the archaelogy of the Mediterranean 3101-DO102A
Introduction to the prehistoric archaelogy 3101-DO101B

Prerequisites (description):

Student to be able to participate in lecture needs to pass 1st year of archaeology

Mode:

Classroom
Self-reading

Short description:

Classes include issues relating to the legislation on protection of cultural goods, archaeological surveys, etc.., discuss methods of education and popularization of the archaeological heritage in Poland, including the European background. Museum education issues are addressed, linked to the organization and promotion of exhibitions of archaeological, historical choice, organization of outdoor events on the subject of archaeological and historical museum marketing and fundraising for research and dissemination activities.

Full description: (in Polish)

> Wykład - zajęcia obejmują krótką historię kształtowania się kolekcji i muzeów w Polsce i na świecie; architektura muzealna; wprowadzenie do problematyki muzealnictwa: definicje, funkcje muzeum, pojęcie konserwatorstwa, dziedzictwa archeologicznego i kulturowego, metody i zakres popularyzacji; systemy muzealnicze, formy muzeów, polskie, europejskie i światowe instytucje i organizacje popularyzujące dziedzictwo archeologiczne; problematykę wystawiennictwa, nowoczesne formy wystaw; rekonstrukcje pełnowymiarowe; eksploratoria i skanseny archeologiczne; druki edukacyjne; edukacyjne imprezy archeologiczno–historyczne; archeologia doświadczalna; społeczny wymiar archeologii (public archaeology); archeologia cyfrowa w nauce i w popularyzacji; archeologia w mediach; marketing i reklama a dziedzictwo archeologiczne; moda w muzeach i moda na muzea; dziedzictwo archeologiczne a tożsamość kulturowa w różnych wymiarach.

>

> Ćwiczenia – zajęcia obejmują tematykę ochrony dziedzictwa kulturowego w społeczeństwie demokratycznym; prawo dawniej i dziś, rabunek i ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce i Europie; aspekty etyki zawodowej, wykrywacze metali; system służb konserwatorskich i metody zarządzania dziedzictwem kulturowym; przygotowanie i promocja wystawy; zajęcia edukacyjne; dziedzictwo archeologiczne i osoby niepełnosprawne; archeologia żywa; dziedzictwo archeologiczne i turystyka; rola dziedzictwa kulturowego w lokalnej polityce i kulturze; badania archeologiczne- aspekty prawne oraz promocyjne; pozyskiwanie środków na projekty naukowo–badawcze, sponsoring i patronat; rola dziedzictwa archeologicznego w niwelowaniu wykluczeń społecznych

Bibliography:

1. Akty prawne: Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego; Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych i inne rozporządzenia (patrz Trzciński 2010)

> 2. Black G., Transforming museums in the twenty-first century, London-New York 2012

> 3. Carbonell B.M. (red.), Museum Studies, Oxford 2007;

> 4. Coles J., Archeologia doświadczalna, Warszawa 1977

> 5. Bursche A., Chowaniec R., Festyn Archeologiczny w Biskupinie: komercyjny odpust czy promocja dziedzictwa archeologicznego, Blisko i daleko. Księga jubileuszowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 69-77

> 6. Chowaniec R., Dziedzictwo archeologiczne w Polsce, Warszawa 2010

> 7. Chowaniec R., New technologies in the process of educating about the archaeological heritage, EduAkcja 1 (5)/2013, s. 32-42

> 8. Chowaniec R., Archaeology for Everyone, Warszawa 2017

> 9. Davis M.E., How students understand the Past. From Theory to Practice, Oxford 2005

> 10. Dziedzictwo w akcji. Rekonstrukcja historyczna jako sposób uczestnictwa w kulturze, Szlendak T., Nowiński J. Olechnicki K. i in. Warszawa 2012

> 11. Grad J., Mamzer H. (red.), Karnawalizacja. Tendencje ludyczne w kulturze współczesnej, Pozńań 2004

> 12. Hein G.E., Learning in the Museum, London–New York 2004

> 13. Holtorf C., From Stonehenge to Las Vegas. Archaeology as Popular Culture, Oxford 2005

> 15. Olsen B., W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów, Warszawa 2013

> 16. Pomian K., Zbieracze i osobliwości, Warszawa 1996

> 17. Pomian K., Przeszłość jako przedmiot wiedzy, Warszawa 2010

> 18. Swain H., An introduction to museum archaeology, Cambridge 2007

> 19. Szafrański W, Zalasińska K (red.), Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego, Poznań 2009

> 20. Toczewski A. (red.), Rola muzeów w turystyce i krajoznawstwie, Zielona Góra 2006

> 21. Trzciński M., Przestępczość przeciwko zabytkom archeologicznym, Warszawa 2010

> 21. Włodarski J., Zeidler K., Prawo muzeów, Warszawa 2008

> 22. Zeidler K., Trzciński M., Wykład prawa dla archeologów, Warszawa 2009

>

Learning outcomes:

Knowledge of problems conserning low in archaeology and museology, structers of museums, managing and promotion of exhibitions, activity of the best known archaeological museums in Poland and abroad , methods of popularisation and promotion of arcaheological heritage to public.

Assessment methods and assessment criteria:

Lecture - oral exam scores

Classes - continuous assessment (ongoing preparation for classes and activities), control of attendance, term papers, projects (CV and cover letter, offer of sponsorship or media patronage)

Practical placement:

-

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.