University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

(in Polish) Europa starożytna od epoki brązu do wczesnego średniowiecza

General data

Course ID: 3101-DWEUR Erasmus code / ISCED: 08.4 / (0222) History and archaeology
Course title: (unknown) Name in Polish: Europa starożytna od epoki brązu do wczesnego średniowiecza
Organizational unit: Faculty of Archeology
Course groups: (in Polish) Wykłady ogólnoinstytutowe
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

supplementary

Prerequisites (description):

(in Polish) Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z problematyką archeologii pradziejowej obejmującą między innymi zagadnienia związane z rozwojem człowieka w epoce brązu i epoce żelaza, kończąc na okresie wędrówek ludów

Mode:

Blended learning

Short description: (in Polish)

Na wykładzie omawiany jest zarys działalności człowieka na przestrzeni dziejów i tworzonych przez niego kultur archeologicznych.

Full description: (in Polish)

Na zajęciach poruszane są następujące zagadnienia:

- terminologia, podstawy periodyzacji dziejów, podział chronologiczny;

- główne jednostki taksonomiczne i najważniejsze stanowiska archeologiczne dla poszczególnych epok i okresów ze szczególnym uwzględnieniem charakterystycznych artefaktów i obiektów;

- przemiany gospodarcze i zmiany w budownictwie;

- rozwój obrzędowości i sztuki;

- zmiany klimatyczne i środowiskowe mające wpływ na przeobrażenia kulturowe i gospodarcze człowieka na przestrzeni epok: kamienia, brązu i żelaza

Zajęcia polecane dla uzupełnienie wiedzy o pradziejach Europy.

Bibliography: (in Polish)

1. Wielka Historia Świata tom 3. Świat okresu cywilizacji antycznych (red.)

Aleksander Krawczuk.

2. Wielka Historia Polski tom. 1 Najdawniejsze dzieje ziem Polskich do VII

wieku. red. P. Kaczanowski, J. K. Kozłowski.

3. Prahistoria ziem polskich tom. III. red. A. Gardawski J. Kowalczyk Wr-Wa-

Kr-Gd. 1978

4. Prahistoria ziem polskich tom IV, red. J. Hensel, Wr-Wa-Kr-Gd. 1979

5. Prahistoria ziem polskich tom V, red. J. Wielowiejski, Wr-Wa-Kr-Gd. 1981

6. Mączyńska M., Światło z popiołu. Wędrówki ludów w Europie w IV i V w.

Warszawa 2013.

7. Kokowski, Archeologia Gotów. Goci w Kotlinie Hrubieszowskiej

8. A. Kokowski Goci. Od Skandzy do Campi Gothorum. Warszawa 2007

Learning outcomes: (in Polish)

• zna podstawowe pojęcia i terminologię stosowane w archeologii w kontekście najważniejszych kultur archeologicznych, struktur plemiennych oraz państwowych na Niżu Europejskim; K_W02

• posiada podstawową znajomość najważniejszych kultur archeologicznych, struktur plemiennych oraz państwowych na Niżu Europejskim; K_W04

• ma podstawową wiedzę o strukturach osadniczych; K_W04

• ma wiedzę o wybranych społecznościach starożytnych, średniowiecznych lub nowożytnych, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu prowadzonych zajęć; K_W05

• ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie prowadzonych zajęć; K_W08

• znajomość podstawowej literatury przedmiotu; K_W11

• znajomość procesów osadniczych, migracyjnych i państwotwórczych; K_W14

• umiejętność identyfikacji najważniejszych elementów kultury materialnej jednostek kulturowych barbarzyńskiej i średniowiecznej Europy; K_U01

• umiejętność weryfikacji i krytycznej oceny danych z wybranych źródeł (literatura, publikacje internetowe, pliki graficzne); K_U01

• umiejętność formułowania opinii z wykorzystaniem różnego rodzaju danych (dane z badań wykopaliskowych, dane archiwalne, wyniki badań laboratoryjnych itp.); K_U16

potrafi dobrać dane o najważniejszych jednostkach kulturowych barbarzyńskiej i średniowiecznej Europy; K_K02

• rozumie procesy związane z kształtowaniem się Europy; K_K03

• jest gotów do podkreślania znaczenia dziedzictwa kulturowego ludzkości dla rozumienia procesu przemian gospodarczych, społecznych i kulturowych od czasów najdawniejszych do współczesności; K_K06

• rozumie konieczność dbania o dorobek i tradycje zawodu archeologa; K_K14

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

ocena wystawiana jest na podstawie egzaminu pisemnego lub ustnego kończącego zajęcia. Minimalna ilość punktów zaliczających zajęcia wynosi 50%.

Practical placement: (in Polish)

nie dotyczy

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.