Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium etnograficzne - ćwiczenia terenowe I rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LL01P
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Laboratorium etnograficzne - ćwiczenia terenowe I rok
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: Laboratoria etnograficzne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Pierwszy wyjazd na badania terenowe w ramach zajęć wcześniej wybranej grupy laboratoryjnej.

Pełny opis:

Laboratorium - badania terenowe to zajęcia praktyczne, które dopełniają Laboratorium etnograficzne. Związane są z pracą w terenie badań, specyficznym dla każdej grupy laboratoryjnej.

Badania terenowe stanowią spójną z „Laboratorium etnograficznym” całość, która ma na celu wpojenie studentom umiejętności prowadzenia indywidualnych i grupowych projektów badawczych. Badania terenowe stanowią najlepszą możliwą formę nauki czym jest i jak prowadzić wywiad etnograficzny, jak, co i kiedy dokumentować (notatka terenowa, dokument multumedialny) oraz czym jest obserwacja uczestnicząca i nieuczestnicząca.

Badania są realizowane (z wymaganą obecnością nauczyciela akademickiego prowadzącego grupę) w terenie, specyficznym dla każdej grupy laboratoryjnej. W ostatnich latach badania były prowadzone m.in. we wsiach i miasteczkach na Podhalu, Podlasiu, Mazowszu, wśród środowisk miejskich w Warszawie (emigranci, animatorzy kultury), Szczecinie (stoczniowcy) oraz w Gruzji, Macedonii, Ukrainie, Budziaku, wschodniej Litwie. W czasie pobytu badawczego prowadzący są w stałym kontakcie ze studentami, by podczas rozmów doradzać im pokierowanie projektem badawczym, wskazać właściwe procedury prowadzenia wywiadów i obserwacji.

Literatura:

Literatura jest dobrana do laboratorium etnograficznego, z którym Laboratorium badania terenowe są powiązane

Efekty uczenia się:

Student dzięki uczestnictwu w badaniach etnograficznych przede wszystkim:

 umie przygotować projekt badawczy, sformułować pytania badawcze i hipotezy, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

 umie zrealizować projekt badawczy i jest świadom jego elastyczności  potrafi więc dostosować go do „specyfiki terenu”;

 zna podstawowe metody prowadzenia badań etnograficznych;

 potrafi przeprowadzić wywiad etnograficzny (namówić ludzi do rozmowy; przeprowadzić ją w taki sposób by dotyczyła tematu badań, w czasie rozmowy potrafi akceptować odmienny punkt widzenia i wykazywać zrozumienie dla odmienności światopoglądowej, językowej i obyczajowej)

i ocenić popełnione przez siebie błędy;

 potrafi przeprowadzić obserwację, sporządzić notatkę terenową;

 dostrzega potencjał i zagrożenia związane ze stosowaniem metod wizualnych w badaniach;

 potrafi ocenić przydatność poszczególnych metod badawczych do konkretnego tematu badań;

 potrafi uporządkować i zaprezentować wyniki badań;

 jest świadom złożonej natury relacji badacz-badany w terenie; dostrzega problemy etyczne związane z badaniami etnograficznymi.

 potrafi współdziałać w zespole badawczym w procesie badań i prezentacji wyników.

Metody i kryteria oceniania:

Umiejętności nabywane przez studentów są sprawdzane poprzez ocenienie przepisanych przez nich wywiadów (zazwyczaj około 10 wywiadów na wyjazd). Prowadzący czytają, komentują i przekazują swoje uwagi oraz sugestie studentom. Na życzenie prowadzących studenci mogą również przedstawić całość lub fragment z notatek terenowych oraz dokumentacji wizualnej (zdjęcia, filmy). Weryfikacja efektów kształcenia badań łączy się z formami zaliczenia laboratorium, które wspólnie pozwalają zweryfikować umiejętność prowadzenia indywidualnego projektu badawczego..

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)