Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logika z metodologią nauk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LLMN
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Logika z metodologią nauk
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: I rok studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Cel i przedmiot zajęć:

Uświadomienie słuchaczom zjawisk zachodzących w języku; uwrażliwienie na poprawność wypowiedzi i rozumowań; wdrożenie do logicznego myślenia i do racjonalnej argumentacji; refleksja nad zdobywaniem i prawomocnością wiedzy naukowej.

Pełny opis:

Tematy zajęć:

Różne źródła ludzkich przekonań i ich ocena; główne zagadnienia teorii poznania; przedmiot logiki, jej związki z filozofią; funkcje języka, pojęcie prawdy; rachunek zdań i jego aksjomatyczne ujęcie; rachunek nazw; elementy rachunku predykatów; wnioskowania dedukcyjne i sprzeczne układy zdań; odtwarzanie milcząco przyjętych założeń; błędy we wnioskowaniach; błędy logiczne w wypowiedziach; błędy w definicjach; języki etniczne a język sztuczny, problem wzajemnej przekładalności języków etnicznych, język a światopogląd; czy logika jest rzeczą konwencji; najważniejsze prawa logiki; rodzaje wnioskowań zawodnych; metodologiczne typy nauk, status różnych twierdzeń w nauce, wymogi naukowości; fakt a interpretacja, doświadczenie a teoria; postęp w nauce, różne modele uprawiania nauki; logika a racjonalność; spory konstruktywne, spory jałowe i spory pozorne; najważniejsze chwyty erystyczne.

Literatura:

S. Garczyński, Strzeż się tych błędów, Warszawa 1990.

Schopenhauer, Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów, Warszawa 1993.

Stanosz, Ćwiczenia z logiki, Warszawa 1980.

Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 2001.

Efekty uczenia się:

Znajomość błędów logicznych, jakie można popełnić w poszczególnych wypowiedziach, we wnioskowaniach i w definicjach, skutkująca unikaniem ich u siebie i rozpoznawaniem ich u innych. Znajomość podstawowych pojęć logicznych, przede wszystkim pojęcia dedukcji i wewnętrznej sprzeczności. Zdolność do oparcia własnych argumentacji na elementarnym rachunku zdań i rachunku zbiorów. Umiejętność jasnego, jednoznacznego i zgodnego z własną intencją komunikowania myśli. Wyczulenie na chwyty erystyczne, jakie mogą być stosowane w dyskusjach.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą wystawiania ocen jest pisemny egzamin w sesji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Jedynak
Prowadzący grup: Anna Jedynak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Jedynak
Prowadzący grup: Anna Jedynak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)