University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Political system and local governement of the Polish Republic

General data

Course ID: 3104-L2SN17-UPIS-WOS Erasmus code / ISCED: 08.3 / (0222) History and archaeology
Course title: Political system and local governement of the Polish Republic Name in Polish: Ustrój polityczny i samorządowy Rzeczypospolitej Polskiej (Specjalizacja Nauczycielska, studia I stopnia, program od 2017, historia/WOS)
Department: Institute of History
Course groups: (in Polish) Specjalizacja nauczycielska, studia I stopnia, Historia/WOS (program od 2017)
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

elective courses

Short description: (in Polish)

Zajęcia realizowane w ramach specjalizacji nauczycielskiej.

Full description: (in Polish)

Zajęcia mające na celu przygotowanie merytoryczne studentów specjalizacji nauczycielskiej na studiach I stopnia do poprowadzenia lekcji z przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” (klasa VIII). Całość omawianej problematyki została oparta na treściach nauczania zapisanych w Podstawie Programowej z 2017 roku.

Zob. sylabus osoby prowadzącej zajęcia w danym cyklu dydaktycznym.

Bibliography: (in Polish)

Zob. sylabus osoby prowadzącej zajęcia w danym cyklu dydaktycznym.

Learning outcomes: (in Polish)

Po ukończeniu zajęć student:

Wiedza:

• wymienia podstawowe cechy demokracji odwołując się do konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej;

• wymienia zasady ustrojowe zapisane w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej;

• wymienia kompetencje Sejmu i Senatu w państwie i przedstawia znaczenie obu izb oraz Zgromadzenia Narodowego w systemie władz Rzeczypospolitej Polskiej;

• zna procedury powoływania organów władzy państwowej i samorządowej oraz tworzenia podstawowych aktów prawnych w Polsce.

• Przedstawia funkcje i rodzaje środków masowego przekazu i znaczenie opinii publicznej

Umiejętności

• omawia zasadnicze kompetencje oraz zasady powoływania władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej,

• omawia na przykładzie państwa polskiego podstawowe cechy państwa demokratycznego.

• omawia kompetencje i sposób działa organów kontroli państwowej, ochrony państwa i zaufania publicznego;

• przedstawia zadania i kompetencje samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego;

• czerpie wiedzę na temat ustroju Rzeczypospolitej Polskiej i funkcjonowania organów państwa i samorządu z rożnych źródeł;

• krytycznie ocenia treści zawarte w rożnych źródłach.

Kompetencje społeczne:

• ma świadomość konieczności nieustannego poszerzania i aktualizowania swojej wiedzy;

• dostrzega korelację między prawidłowym funkcjonowaniem instytucji państwowych i samorządowych, a życiem obywateli;

• rozumie znaczenie poszczególnych instytucji dla funkcjonowania państwa demokratycznego.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zob. sylabus osoby prowadzącej zajęcia w danym cyklu dydaktycznym.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.