University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Post-World War II history (Poland) - class

General data

Course ID: 3104-LZHPOLPO45C Erasmus code / ISCED: 08.3 / (0222) History and archaeology
Course title: Post-World War II history (Poland) - class Name in Polish: Historia Polski po 1945 - ćwiczenia
Department: Faculty of History
Course groups: (in Polish) Przedmioty dla III roku studiów licencjackich zaocznych
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Short description:
Full description: (in Polish)

Wybrane kwestie z historii politycznej Polski w okresie stalinowskim (1948 – 1956)

I. Wprowadzenie do tematyki zajęć: Polska w latach 1945 – 1947, 10 II 2018 r.

Literatura: podręczniki akademickie historii najnowszej Polski (lata 1944/45 – 1948): np. Wojciech Roszkowski, „Najnowsza historia Polski 1945 – 1980”, Warszawa 2003, Ryszard Kaczmarek, „Historia Polski 1914 – 1989”, Warszawa 2010, Andrzej Leon Sowa, „Historia polityczna Polski 1944 – 1991”, Kraków 2011, ide

II – III, Plenum sierpniowo – wrześniowe KC PPR i jego konsekwencje, 24 II 2018 r.

1.

źródła: „Stalinowskim kursem. Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej: 31 sierpnia - 3 września 1948 r.”, opr. Aleksander Kochański, Pułtusk - Warszawa 1998, s. 347 – 379.

Opracowania: M. Łatyński „Nie paść na kolana. Szkice o polityce lat 40-tych”, Wrocław 2002, s. 922 – 963.

2.

Źródła: „Stalinowskim kursem. Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej: 31 sierpnia - 3 września 1948 r.”, opr. Aleksander Kochański, Pułtusk - Warszawa 1998, s. 18 – 45, 314 – 321.

Opracowania: M. Łatyński „Nie paść na kolana. Szkice o polityce lat 40-tych”, Wrocław 2002, s. 963 – 984.

IV - V. Zjednoczenie PPR i PPS XII 1948 r., 10 III 2018 r.

Źródła: Nowe Drogi, 1949 r., nr 1, s. 5 – 47 (Deklaracja ideowa PZPR i wystąpienie B. Bieruta), M. Dąbrowska „Dzienniki 1914 – 1965 w 13 tomach. Tom VI 1948 - 1949”,Warszawa 2009, s. 142 - 147.

Opracowania: M. Łatyński „Nie paść na kolana. Szkice o polityce lat 40-tych”, Wrocław 2002, s. 985 – 1024.

VI – VII. Początek rozprawy z Kościołem katolickim 1949 – 1950, 24 III 2018 r.

1. Źródła: P. Raina „Kościół w PRL. Dokumenty. Tom 1 1945 – 1959”, Poznań 1994, s. 157, 160 – 163, 165 – 166; 170 – 172

Opracowania: Antoni Dudek, Ryszard Gryz „Komuniści i Kościół w Polsce (1945 – 1989)”, Kraków 2003, s.

2. Źródła: P. Raina „Kościół w PRL. Dokumenty. Tom 1 1945 – 1959”, Poznań 1994, s.207 – 214, 219 – 227.

Opracowania: Antoni Dudek, Ryszard Gryz „Komuniści i Kościół w Polsce (1945 – 1989)”, Kraków 2003, s.

VII – VIII. Sprawa spisku w wojsku – 2 zajęcia, 14 IV 2018 r.

1.

Poksiński Jerzy „TUN". Tatar-Utnik-Nowicki. Represje wobec oficerów Wojska Polskiego w latach 1949-1956”, Warszawa 1992, s. 47 – 89.

2.

Źródła: „Kierownictwo PPR i PZPR wobec wojska, 1944-1956”, opr. Jerzy Poksiński, Aleksander Kochański, Krzysztof Persak, Warszawa 2003, s. 277 – 283.

Opracowania: Poksiński Jerzy „TUN". Tatar-Utnik-Nowicki. Represje wobec oficerów Wojska Polskiego w latach 1949-1956”, Warszawa 1992, s. 90 – 141.

IX - X. Sprawa gryficka – 2 zajęcia, 28 IV 2018 r.

1. Dariusz Jarosz „Polityka władz komunistycznych w Polsce w latach 1948 – 1956 a chłopi”, Warszawa 1998, s. 155 – 236;

2. Źródła: Kazimierz Kozłowski „Materiały archiwalne do „wydarzeń gryfickich” z 1951 r.”, Szczecin 1992 r., s. 73 – 87, 162 – 172;

Opracowania: Przemysław Benken „Wypadki gryfickie 1951”, Szczecin 2014, s. 87 – 174.

XIII. Śmierć Józefa Stalina i jej echa w Polsce, 26 V 2018 r.

Źródła „Trybuna Ludu”, 5 – 8 III 1953 r., M. Dąbrowska „Dzienniki 1914 – 1965 w 13 tomach, t. IX 1953 – 1955”, Warszawa 2009, s. 33 – 38.

Opracowania: Robert Kupiecki „Natchnienie milionów. Kult Józefa Stalina w Polsce 1944 – 1956”, Warszawa 1993 r.

XIV. Ucieczka Józefa Światły i jej konsekwencje 1953 – 1954, 26 V 2018 r.

Źródła: „Centrum władzy. Protokoły posiedzeń kierownictwa PZPR wybór z lat 1949 – 1970”, opr. A. Dudek, A. Kochański, K. Persak, Warszawa 2000, s. 131 – 136, „Aparat bezpieczeństwa w Polsce w latach 1953-1954: taktyka, strategia, metody”, wybór i oprac. G. Majchrzak, A. Paczkowski, Warszawa 2004, s. 401 – 449.

Opracowania: A. Paczkowski „Trzy twarze Józefa Światły”, Warszawa 2009.

XV – XVI. III Plenum KC PZPR styczeń 1955, 16 VI 2018 r.

Źródła: B. Bierut „Zadania partii w walce o umacnianie codziennej więzi z masami pracującymi. Referat wygłoszony na III Plenum KC PZPR w dniu 21 stycznia 1955 r.”, Warszawa 1955..

Opracowania: Wojciech Roszkowski „Najnowsza historia Polski 1945 – 1980”, Warszawa 2003, s. 281 - 299.

Learning outcomes: (in Polish)

Metody Dydaktyczne:

Wspólna analiza źródeł, dyskusja.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Podstawą zaliczenia, oprócz obecności, jest aktywność na zajęciach W przypadku wątpliwości prowadzącego, co do orientacji grupy w tematyce zajęć możliwe jest kolokwium na zakończenie ćwiczeń. Dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach, pozostałe należy zaliczyć ustnie na dyżurze prowadzącego.

Classes in period "Summer semester 2020/21" (in progress)

Time span: 2021-02-22 - 2021-06-13
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Class, 30 hours more information
Coordinators: Aleksandra Oniszczuk
Group instructors: Maciej Stanecki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Class - Grading
Type of course:

obligatory courses

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.