University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

(in Polish) Historia wojskowości nowożytnej (Blok: Historia wojskowości)

General data

Course ID: 3104-M3K1-HWNOW-OG Erasmus code / ISCED: 08.3 / (0222) History and archaeology
Course title: (unknown) Name in Polish: Historia wojskowości nowożytnej (Blok: Historia wojskowości)
Department: Institute of History
Course groups: (in Polish) Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
(in Polish) Wykłady historyczne
General university courses
General university courses
General university courses in the humanities
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

elective courses
general courses

Short description: (in Polish)

Tematem ćwiczeń są wybrane zagadnienia z historii wojen i wojskowości w epoce nowożytnej. Studenci zaznajomią się ze strukturą sił zbrojnych Rzeczypospolitej, organizacją poszczególnych rodzajów broni, składem społeczno-narodowym kadry i żołnierzy oraz projektami dostosowania polskiej wojskowości do realiów panujących w Europie zachodniej.

Full description: (in Polish)

Tematem ćwiczeń są wybrane zagadnienia z historii wojen i wojskowości w epoce nowożytnej. Większość zajęć będzie poświęcona analizie tekstów źródłowych dotyczących historii wojskowości staropolskiej na szerokiej przestrzeni czasowej, począwszy od końca wieku XV w. aż do początku XVIII wieku (pierwsze lata wielkiej wojny północnej). Studenci zaznajomią się ze strukturą sił zbrojnych Rzeczypospolitej, organizacją poszczególnych rodzajów broni, składem społeczno-narodowym kadry i żołnierzy oraz projektami dostosowania polskiej wojskowości do realiów panujących w Europie zachodniej. Poza tym kilka zajęć zostanie poświęconych omówieniu wybranych kampanii i bitew, co ma służyć poznaniu specyfiki wojskowości polskiej i litewskiej na tle europejskim. Kilka zajęć, poświęconych uzbrojeniu nowożytnemu, jak również źródłom ikonograficznym do historii wojskowości, odbędzie się w Muzeum Wojska Polskiego.

Bibliography: (in Polish)

Patrz sylabus, część B.

Learning outcomes: (in Polish)

Po zaliczeniu tych zajęć student:

- rozpoznaje najważniejsze metody badawcze stosowane przez historyków wojskowości dla epoki nowożytnej;

- umie prowadzić krytykę i analizować podstawowe rodzaje źródeł do dziejów wojen i wojskowości w epoce nowożytnej;

- posiada wiedzę na temat specyfiki polskiej sztuki wojennej w epoce nowożytnej;

- zna historię historiografii i najważniejszą literaturę do tych zagadnień, która pozwoli mu na dalsze rozwijanie konkretnych zainteresowań monograficznych.

- potrafi śledzić postępy badań dotyczących historii wojskowości nowożytnej

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ocena ciągła aktywności. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest aktywność i przygotowanie do każdych zajęć, także merytoryczny udział w dyskusji.

Możliwa jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność w trakcie semestru. Druga wymaga odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego, ale wtedy konieczne jest zaliczenie zajęć podczas dyżuru.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.