University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

(in Polish) Wielonarodowe Imperium - wybrane zgadnienia etniczne, religijne, kulturowe: Kozacy w Imperium (blok: Historia Rosji) K1

General data

Course ID: 3104-M3K1-WIKOZ-OG Erasmus code / ISCED: 08.3 / (0222) History and archaeology
Course title: (unknown) Name in Polish: Wielonarodowe Imperium - wybrane zgadnienia etniczne, religijne, kulturowe: Kozacy w Imperium (blok: Historia Rosji) K1
Department: Faculty of History
Course groups: (in Polish) Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
(in Polish) Przedmioty programu Historia, II st., od 2019 r.
(in Polish) Wykłady historyczne
General university courses
General university courses
General university courses in the humanities
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

elective courses
general courses

Short description: (in Polish)

Zajęcia poświęcone dziejom Kozaczyzny (zarówno dońskiej jak też zaporoskiej) związanej z Państwem Moskiewskim/Imperium Rosyjskim od jej powstania do wieku XVIII. Mają formę dyskusji nad wybranymi zagadnieniami dotyczącymi powstania i ewolucji środowisk kozackich na pograniczu stepowym do momentu ich podporządkowania administracji carskiej (Don) lub likwidacji (Ukraina).

Full description: (in Polish)

Na zajęcia zostaną omówione i przedyskutowane zagadnienia związane z genezą kozactwa na pograniczu moskiewsko/litewsko-tatarskim/stepowym, ich ewolucją z watah koczujących na stepach w społeczności prowadzące tryb życia osiadły, formą organizacji życia wewnętrznego, strukturą społeczną, działalnością polityczną i wojskową. Ważnym problemem będzie też stosunek i polityka władz państwowych (Moskwa/Rosja i Rzeczpospolita) wobec Kozaków. Podczas zajęć ich uczestnicy zapoznają się z fragmentami (tłumaczonymi) tekstów historiograficznych i źródłowych poświęconych tej tematyce, a będących podstawą do dyskusji na wskazany problem. Wszystko ma nie tylko poszerzyć ich wiedzę na temat początków i rozwoju obu środowisk kozackich ale również doskonalić umiejętności dyskutowania, konstruktywnej krytyki poglądów historiografii na wybrany temat oraz analizowania problemów i syntetyzowania wiedzy na ich temat.

Bibliography: (in Polish)

Literatura (jako uzupełnienie tekstów):

- N. Jakowenko, Historia Ukrainy do 1795 roku, Warszawa 2011

- M. Hruszewski, History of Ukraine-Rus', vol. 7-9, Edmonton 1999-2005

- М. П. Астапенко, Донские казаки 1550-1920, Ростов-на-Дону 1992

- П. Н. Краснов, История войска Донского. Картины былого Тихого Дона, Москва 2007

- В.П. Водолацкий, А.П. Скорик, Р.Г. Тикиджьян, Казачий Дон: очерки истории и культуры, Ростов-на-Дону 2005

- В. Брехуненко, Козаки на степовому кордоні Європи, Київ 2011

Learning outcomes: (in Polish)

Wiedza

Student zna i rozumie:

- historię kozactwa dońskiego i zaporoskiego od początków do końca wieku XVIII, zależności pomiędzy tymi środowiskami i ich zależnością od świata osiadłego

- metody krytyki źródeł i wnioskowania historycznego

- źródła historyczne wykorzystywane w badaniach nad dziejami Kozaczyzny dońskiej i zaporoskiej, polityki polskiej i rosyjskiej wobec nich

- terminologie związaną z tematyką zajęć

Umiejętności

Student potrafi:

- ocenić stan badań nad dziejami obu środowisk kozackich

- integrować wiedzę historyczną i innych dyscyplin naukowych – geografia i socjologia

- prowadzić dyskusję naukową z wykorzystaniem wyników badań oraz poglądów historyków, samodzielnie formułować płynące z niej wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania

Kompetencje społeczne

Student jest gotów do:

- oceny poziomu własnych umiejętności i kompetencji

- prezentowania aktywnej i krytycznej postawy wobec przekazywanych mu treści

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- obecność na zajęciach. Jedna nieobecność nie musi być zaliczana. Każda kolejna powoduje, że również wszystkie muszą być zaliczone na dyżurze. Również pierwsza z nich. Zaliczenie może mieć formę rozmowy z prowadzącym lub pracy pisemnej na zadany temat związany z tematyka zajęć;

- aktywny w nich udział, rozumiany jako przygotowanie się do nich pod kierownictwem prowadzącego i udział w dyskusji na zajęciach (w razie obaw przed publicznym wypowiadaniem się uczestnik może przygotować dwie prace pisemne poświęcone wybranym wspólnie z prowadzącym zagadnieniom omawianym podczas zajęć);

- prowadzący zastrzega sobie prawo zadania podczas zajęć pracy domowej w postaci prezentacji multimedialnej (max 10 minut) lub pracy pisemnej (3600 – 7200 znaków – 2-4 strony). Ocena będzie liczyła się do oceny końcowej.

Ocena końcowa składa się z oceny wystawianej przez prowadzącego oraz samooceny każdego z uczestników zajęć popartej dwoma logicznymi argumentami.

Classes in period "Summer semester 2020/21" (in progress)

Time span: 2021-02-22 - 2021-06-13
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Seminar, 30 hours, 12 places more information
Coordinators: Piotr Kroll
Group instructors: Piotr Kroll
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Seminar - Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.