University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

(in Polish) Węzłowe problemy historii gospodarczej epoki nowożytnej (Blok:"Świat Nowożytny")

General data

Course ID: 3104-M3K1-WPHGMK-OG Erasmus code / ISCED: 08.3 / (0222) History and archaeology
Course title: (unknown) Name in Polish: Węzłowe problemy historii gospodarczej epoki nowożytnej (Blok:"Świat Nowożytny")
Department: Institute of History
Course groups: (in Polish) Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
(in Polish) Przedmioty programu Historia, II st., od 2019 r.
(in Polish) Wykłady historyczne
General university courses
General university courses
General university courses in the humanities
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

elective courses
general courses

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają charakter konwersatorium. Każde ze spotkań ogniskować się będzie wokół 1-2 tekstów zadanych uczestnikom do samodzielnej analizy. Teksty dotyczyć będą wybranych zagadnień gospodarki w epoce nowożytnej. Wśród nich znajdą się zarówno pozycje klasyczne, jak i teksty reprezentujące najnowsze badania z zakresu historii nowożytnej.

Full description: (in Polish)

Na program zajęć składają się następujące tematy:

. 1. Demografia 2: epidemie

2. Demografia 3: rodzina i gospodarstwo domowe

3.. Demografia 4: Girlpower

4. Wyżywienie w epoce nowozytnej

5. Skąd się biorą ceny chleba?

6. Standard życia w miastach europejskich: ewolucja płac realnych

7. Wielkie Rozwidlenie, czyli Europa a reszta świata

8. Rewolucja transportowa epoki nowożytnej: żegluga

9. Ludzie i rzeczy: rzecz o inwentarzach ruchomości

10. Max Weber, protestantyzm, kapitalizm, podwójna księgowość

11. Energia i wykorzystanie surowców naturalnych

12. Ludzie i pieniądze w epoce nowożytnej

13. Protoindustrializacja

14. Chłopstwo – gospodarka, kultura

14. Kryzys XVII w. jako kryzys państwa

15. zaliczenie

Bibliography: (in Polish)

Zob. punkt część B

Learning outcomes: (in Polish)

K_W01- absolwent zna i rozumie metodologię historii w zakresie badań historyczno-gospodarczych..

K_W03 – absolwent w stopniu pogłębionym zna literaturę dotyczącą historii gospodarczej epoki nowożytnej.

K_W04 – absolwent w stopniu pogłębionym potrafi przeanalizować współczesne teksty z zakresu histori gospodarczej.

K_W06 – absolwent rozumie związki między historią a ekonomią.

K_W07 – absolwent zna terminologię (polską i angielską) z zakresu historii gospodarczej.

Absolwent potrafi:

K_U01 – samodzielnie wyszukać źródła informacji dotyczącej historii gospodarczej epoki nowożytnej.

K_U03 – dobrać odpowiednie metody analizy liczbowej do problemów badawczych z zakresu gospodarczych epoki nowożytnej.

K_U06 – prowadzić dyskusję naukową z badaczami zajmującymi się problematyką zbieżną z tematyka zajęć.

Absolwent jest gotów do:

K_K02 – zastosowania zdobytej wiedzy w analizie problemów przed którymi staje.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Esej końcowy oparty na literaturze przedmiotu.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.