University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

(in Polish) Źródło historyczne a „nieklasyczna” historiografia. Poszerzenie metody czy jej negacja?

General data

Course ID: 3104-M3K3-ZHNH Erasmus code / ISCED: 08.3 / (0222) History and archaeology
Course title: (unknown) Name in Polish: Źródło historyczne a „nieklasyczna” historiografia. Poszerzenie metody czy jej negacja?
Department: Faculty of History
Course groups: (in Polish) Przedmioty programu Historia, II st., od 2019 r.
(in Polish) Teoria badań historycznych (Historia, II st., program od 2019 r.)
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00
Language: Polish
Type of course:

elective courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Przed rozpoczęciem nauki przedmiotu student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu teorii historii. W związku z tym nieodzowne jest zaliczenie zajęć z metodologii historii. Wskazana jest też umiejętność czytania w języku niemieckim lub angielskim.

Mode:

(in Polish) w sali

Short description: (in Polish)

W czasie zajęć dyskusji poddane zostanie pojęcie źródła historycznego oraz jego rozumienie w polskiej nauce historycznej, poczynając od momentu ukonstytuowania się nowoczesnego warsztatu badawczego historyka w Polsce (Lelewel) po czasy współczesne. Celem zajęć jest odpowiedź na pytanie, czym jest źródło historyczne w tzw. „klasycznej” historiografii oraz czy w ramach tzw. „nieklasycznej” historiografii źródło historyczne jest traktowane jako podstawa metody naukowej w historii, czy też neguje się jego rolę i klasycznych metod historycznych jako podstawę fałszywych roszczeń historyków do prawdy historycznej.

Studia stacjonarne II stopnia. Przedmiot do wyboru, z grupy: Teoria badań historycznych.

4 ECTS (30 godz. kontaktowych – 1 ECTS, 90 godz. przygotowanie do zajęć – 3 ECTS).

Full description: (in Polish)

Zajęcia koncentrują się wokół treści tematycznych związanych z pojęciem źródła historycznego w różnych ujęciach z zakresu metodologii historii, poczynając od wykształcenia się w pełni zawodowego warsztatu historycznego w Polsce po czasy współczesne. Stąd w trakcie zajęć omawiane są różne koncepcje źródła historycznego, jakie ukształtowały się w dziejach historiografii. Za każdym razem teoria źródła zestawiana jest z panującymi w danym okresie koncepcjami uprawiania historii, tak by przedstawić zarówno rozwój pojęcia źródła historycznego jak i jego wagę w rozważaniach nad metodyką historyczną. Prezentowane jest także przesuniecie akcentów od źródła jako podstawy narracji historycznej do źródła rozumianego jako „alibi” realistyczne w narracji historyka. Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje również tzw. Methodenstreit oraz linguistic turn w historiografii, wraz z analizą wpływu obu tych przełomów na metodykę historii. Ważną część zajęć stanowi przedstawienie wpływu myśli niemieckiej, francuskiej i anglosaskiej na kształtowanie się pojęcia źródła historycznego w Polsce od XIX wieku po czasy współczesne.

Bibliography: (in Polish)

Jak w sylabusie zajęć w cyklu dydaktycznym.

Learning outcomes: (in Polish)

Po zaliczeniu zajęć student:

- umiejętnie analizuje teksty teoretyczne dotyczące źródła historycznego

- potrafi wyjaśnić różnice w koncepcjach źródła historycznego z różnych okresów historiografii

- wyjaśnia, od którego momentu mamy do czynienia z historią jako nauką i potrafi to uargumentować

- zna momenty przełomowe metodyki historycznej w XX wieku

- potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z historii metodyki

- analizuje wpływ niemieckiej i francuskiej teorii źródła dla koncepcji polskiej

- zna i rozumie etniczne, kulturowe, ideologiczne, polityczne i inne uwarunkowania prowadzenia badań historycznych oraz zmienność tych uwarunkowań w czasie i przestrzeni, a także wpływ tych uwarunkowań na własną postawę badawczą oraz postawy innych badaczy.

- potrafi samodzielnie identyfikować dylematy związane z wykonywaniem zawodu oraz rozumie społeczną odpowiedzialnością historyka.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ocena ciągła aktywności.

Classes in period "Summer semester 2020/21" (in progress)

Time span: 2021-02-22 - 2021-06-13
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Seminar, 30 hours, 15 places more information
Coordinators: Aleksandra Kuligowska
Group instructors: Aleksandra Kuligowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Seminar - Grading
Mode:

(in Polish) zdalnie

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.