University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

(in Polish) Nowożytność- Społeczeństwa w dobie przemian - ćwiczenia

General data

Course ID: 3104-SMZ19NOWSWDP Erasmus code / ISCED: 08.3 / (0222) History and archaeology
Course title: (unknown) Name in Polish: Nowożytność- Społeczeństwa w dobie przemian - ćwiczenia
Department: Institute of History
Course groups: (in Polish) Doskonalenie kompetencji badacza (studia zaoczne Historia, program od 2019 r.)
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

elective courses

Full description: (in Polish)

Tematem zajęć są zmiany, które zaszły w społeczeństwie w okresie od końca XV w. po koniec wieku XVIII. Ze względu na ogromny materiał te zajęcie obejmują jedynie wybrane zagadnienie koncentrując się na różnych modelach władzy na terenach lezących Europie, w basenie Morza Czarnego i na Bliskim Wschodzie, odkrywaniu świata przez Europejczyków, zmianach w dyplomacji oraz wybranym zagadnieniom życia codziennego. Zajęcia, które będą odbywały się w blokach czterogodzinnych, zostaną w większości następująco zorganizowane: pierwsze dwie godziny – dyskusja na temat danego zagadnienia w historii Europy w oparciu o opracowania; kolejne dwie godziny – praca z tekstem źródłowym pozwalającym zrozumieć omawiane zjawisko na konkretnym przykładzie. Ze względu na kompetencje prowadzącej, źródła będą głównie dotyczyć Rzeczypospolitej, terenów Morza Czarnego i terenów wschodniego Morza Śródziemnego Pierwszy blok zajęć będzie miał charakter wprowadzający i układ zajęć będzie inny.

Oczekiwana jest umiejętność czytania w języku angielskim.

Bibliography: (in Polish)

PODRĘCZNIKI:

S. Grzybowski, Narodziny świata nowożytnego 1453-1605, Kraków 2005 (Wielka Historia Świata).

Świat w XVII wieku, red. A. Podraza, Kraków 2005 (Wielka Historia Świata).

Część materiałów będzie znajdowała się na mojej stronie na stronie IH UW.

Learning outcomes: (in Polish)

Wiedza

1. Posiada podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach z epoki.

2. Zna źródła wykorzystywane do badania wybranych zagadnień z epoki.

Umiejętności

1. Potrafi dokonać krytyki źródeł wykorzystywanych do badania wybranych zagadnień z epoki

2. Krytycznie wykorzystuje opracowania naukowe odnoszące się do wybranych zagadnień z epoki

3. Samodzielnie formułuje wnioski na podstawie informacji i przesłanek wynikających z krytyki źródeł oraz lektury opracowań.

Umieszcza wybrane zagadnienia w szerszym kontekście procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych epoki.

Kompetencje społeczne

1. Wykazuje postawę krytyczną wobec świadectw przeszłości.

2. Posiada umiejętność prowadzenia wymiany poglądów, formułowania merytorycznych argumentów, wypowiadania swoich racji z zachowaniem szacunku dla innych.

3. Docenia wartość samodzielnej interpretacji źródeł i opracowań naukowych.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.