Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dzieje i kultura Hiszpanii muzułmańskiej i Afryki Północnej, 1031-1492

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-DKEH-OG
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dzieje i kultura Hiszpanii muzułmańskiej i Afryki Północnej, 1031-1492
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Historia kultury - interpretacje i inspiracje - moduł specjalizacyjny, Hist. kult. w dob. hum. cyfr.
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historii Sztuki
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Kurs oferuje wprowadzenie do dziejów Hiszpanii muzułmańskiej i Afryki Północnej od upadku kalifatu kordobańskiego aż do upadku Granady w 1492 r.

Pełny opis:

Główne zagadnienia poruszane w toku wykładu (nie jest to dokładny harmonogram wykładów, a jedynie zarys problematyki):

I. Wojna domowa w al-Andalus 1009-1031 i koniec kordobańskich Umajjadów.

II. Czasy taifatów - między kryzysem politycznym a rozkwitem kulturalnym

III. Postępy Rekonkwisty w drugiej połowie XI w. - polityka państw chrześcijańskich

IV. Almorawidzi a zmierzch taifatów - stosunki arabsko-berberskie

V. Islam północnoafrykański i jego specyfika

VI. Almohadzi w Afryce Północnej

VII. Almohadzi w al-Andalus - Ibn Mardanisz, postępy Rekonkwisty

VIII. Las Navas de Tolosa i stopniowa dekonstrukcja imperium Almohadów

IX. Początki ładu postalmohadzkiego w Afryce

X. Nasrydzi i zmierzch al-Andalus

Literatura:

Główna literatura:

R. Arié, L'Espagne musulmane au temps des Nasrides (1232-1492), Paris 1990

A. K. Bennison, The Almoravid and Almohad Empires, Edinburgh 2016

J. Bosch Vilá, Los Almorávides, Granada 1998 (reprint 3 wydania)

B. Catlos, Królestwa wiary. Nowa historia muzułmańskiej Hiszpanii, Poznań 2019

A. Fromherz, The Almohads. The Rise of an Islamic Empire, London 2010

M. Ghouirgate, L’ordre almohade, Toulouse 2014

A. Huici Miranda, Historia política del imperio almohade. Granada 1999 (reprint)

D. Wasserstein, The Rise and Fall of the Party Kings, Princeton 1985

Efekty uczenia się:

K_W01: ma podstawową wiedzę o specyfice kulturowej Al-Andalus i Maghrebu od XI do XV w. na tle świata muzułmańskiego

K_W08: ma uporządkowaną wiedzę ogólną o dziejach Al-Andalus i Maghrebu od upadku kalifatu kordobańskiego do upadku Grenady

K_W13: ma podstawową wiedzę o głównych źródłach do dziejów Hiszpanii muzułmańskiej i Maghrebu do upadku kalifatu kordobańskiego do upadku Grenady

K_U01: potrafi pozyskiwać i analizować informacje wykorzystując zróżnicowane źródła i metody

K_U04: potrafi krytycznie analizować teksty średniowieczne

K_K02: ma świadomość wspólnego dla świata łacińskiego i muzułmańskiego i żydowskiego dziedzictwa śródziemnomorskiego i wspólnych dziejów Hiszpanii

K_K03: dostrzega dylematy i złożoną problematykę wypływającą z krzyżowania się wpływów kulturowych w Al-Andalus i Maghrebie

Metody i kryteria oceniania:

Test odbywający się na ostatnich zajęciach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)