University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Contemplative, mendicant, military – about architectural investments of the medieval orders in Poland

General data

Course ID: 3105-LKR-OG Erasmus code / ISCED: 03.6 / (0222) History and archaeology
Course title: Contemplative, mendicant, military – about architectural investments of the medieval orders in Poland Name in Polish: Kontemplacyjne, żebracze, rycerskie – o architektonicznej działalności zakonów w średniowiecznej Polsce
Department: Institute of Art History
Course groups: (in Polish) Do wyboru
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00
Language: Polish
Type of course:

optional courses

Short description: (in Polish)

Zajęcia podejmują problematykę działalności średniowiecznych zakonów, przede wszystkim benedyktynów, cystersów, franciszkanów, dominikanów, krzyżaków a także innych, na polu architektury monumentalnej.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów I roku z podstawowymi informacjami i problemami dotyczącymi działalności średniowiecznych zakonów na polu architektury monumentalnej. W trakcie konwersatorium uczestnicy zapoznają się z okolicznościami powstania poszczególnych zgromadzeń oraz ich przybycia na ziemie polskie. Omówione zostaną specyfika każdego z zakonów i charakter prowadzonej przez nie działalności religijnej, politycznej, duszpasterskiej, ekonomicznej.

W ramach spotkań nacisk położony zostanie na umiejętność powiązania powyższych kwestii z formami architektury monumentalnej. Analizie poddane będą kluczowe realizacje, okoliczności ich fundacji, przesłanki praktyczne oraz ideowe kształtujące architekturę zakonną.

Nadrzędnym celem konwersatorium jest kształtowanie takiej postawy badawczej, w której przykłady architektury zakonnej nie są jedynie wyizolowanymi obiektami formalnej analizy. Zajęcia mają za cel położenie podstaw pod dalsze studia nad problemem wpływu działalności zakonów na przekształcanie średniowiecznego krajobrazu, nie tylko architektonicznego.

Bibliography: (in Polish)

Architektura opactw cysterskich : małopolskie filie Morimond, red. E. Łużyniecka, Z. Świechowski, R. Kunkel, Wrocław 2008.

M. Arszyński, Budownictwo warowne zakonu krzyżackiego w Prusach (1230-1454), Toruń 1995.

M. Arszyński, M. Biskup, R. Czaja, B. Jähnig, K. Militzer, Z. H. Nowak, A. Radzimiński, J. Tandecki, The Teutonic Order in Prussia and Livonia the political and ecclesiastical structures 13th-16th c., ed. R. Czaja, A. Radzimiński, Toruń 2015.

Franciszkanie na ziemiach polskich, cz.1-3, red. J. Kłoczkowski, Kraków 1983, 1989.

A. Grzybkowski, Gotycka architektura murowana w Polsce, Warszawa 2014.

Ch. Herrmann, Mittelalterliche Architektur im Preussenland : Untersuchungen zur Frage der Kunstlandschaft und –geographie, Petersberg 2007.

J. Kłoczowski, Polska prowincja dominikańska w średniowieczu i Rzeczypospolitej Obojga (Wielu) Narodów, Poznań 2008.

M. Kutzner, Architektura średniowiecznych klasztorów i kościołów franciszkańskich w Polsce (Zarys problematyki), „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo” XIII, 1989, s . 3-46.

Monasticon Cisterciense Poloniae, t. 1-2: Katalog męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej, red. A. M. Wyrwa, J. Strzelczyk, K. Kaczmarek, Poznań 1999.

W. Schenkluhn, Architektur der Bettelorden. Die Baukunst der Dominikaner und Franziskaner in Europa, Darmstadt 2000.

Sztuka i kultura duchowa Zakonu Cysterskiego, red. M. Starzyński, Kraków 2011.

Learning outcomes: (in Polish)

Uczestnictwo w konwersatorium pozwoli studentom zapoznać się ze zjawiskami i problemami zw. z działalnością średniowiecznych zakonów na polu architektury monumentalnej. Uczestnicy zdobędą wiedzę dot. okoliczności powstania oraz przybycia na ziemie polskie poszczególnych zgromadzeń. Analizie poddane zostaną najważniejsze fundacje.

W trakcie zajęć nacisk położony zostanie na umiejętność wskazywania głównych czynników kształtujących architekturę. Interesować nas będzie budowanie szerszego spojrzenia na działalność średniowiecznych zakonów i ich wpływu na przekształcanie architektonicznego krajobrazu.

W związku z tym celem konwersatorium jest kształtowanie takiej postawy badawczej, w której obiekty architektury nie są jedynie wyizolowanymi obiektami formalnej analizy.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

25 % aktywność: Aktywne zdobywanie wiedzy jest zasadniczym celem prowadzenia konwersatoriów. W związku z tym regularne uczestnictwo, formułowanie pytań, zabieranie głosu w dyskusji jest jednym z kluczowych elementów oceny.

25 % krótkie prezentacje na ostatnich zajęciach (5-10 minut): W toku zajęć studenci będą proszeni o przygotowanie krótkich prezentacji wybranego samodzielnie obiektu zw. z wybranym zakonem. Oceniana będzie zwięzłość przekazywania informacji, wyeksponowanie problemu omawianego na zajęciach oraz umiejętność doboru odpowiedniego przykładu świadcząca o zrozumieniu kwestii poruszanych w ramach konwersatorium.

50% egzamin końcowy w formie pytań otwartych: Kończący zajęcia egzamin będzie miał formę trzech pytań otwartych. Student będzie proszony o krótką wypowiedź pisemną. Oceniana będzie znajomość problemów omawianych na zajęciach, umiejętność ich opisania i podania odpowiedniego przykładu.

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-17 - 2020-08-02
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Lecture, 18 hours, 30 places more information
Coordinators: Jan Nowicki
Group instructors: Jan Nowicki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.